Hotărârea nr. 24/2001

Hotararea nr. 24 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Modernizare strada Lupeni" Ploiesti

HOTARAREA Nr. 24

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii

“Modernizare strada Lupeni  – Ploiesti”

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul – Expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti si al Serviciului Lucrari - Publice prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii “Modernizare strada Lupeni – Ploiesti”;

avand in vedere prevederile art. 16 alin. 5, 6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

in temeiul art.20 lit. “d” din Legea nr.69/1991, republicata in 1996, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii “Modernizare strada Lupeni – Ploiesti”, cu urmatorii indicatori economici:

            Valoarea totala: 11.766.400 mii lei

din care:

            Constructii montaj: 10.805.000 mii lei

 

Data in Ploiesti, astazi, 15 februarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu