Hotărârea nr. 238/2001

Hotararea nr. 238 privind aprobarea tarifului de călătorie la transportul în comun de călători efectuat de R.A.T.P. Ploieşti

HOTĂRÂREA  Nr. 238

privind   aprobarea  tarifului  de  călătorie  la  transportul  în  comun  de  călători  

efectuat  de  R.A.T.P.  Ploieşti

 

 

            Consiliul  Local  al  municipiului  Ploieşti,

            văzând  Raportul de specialitate al Direcţiei  Economice din  cadrul  Primăriei municipiului  Ploieşti si expunerea  de  motive  a domnilor consilieri Draghici Costica, Ion Stan, Adrian Vasilescu, Maria Grigorescu si Gheorghe Gradisteanu;

            având  în  vedere  prevederile  art. 1 din OUG nr. 148/2000  pentru  modificarea  unor  reglementări  în  domeniul  serviciilor  publice  de  transport  local  de  călători,  precum  şi OUG  nr. 150 / 2000  pentru  modificarea  art. 3  din  OUG  nr.  7/1998  privind  preţurile  şi  tarifele  produselor  şi  serviciilor  care  se  execută  sau  se  prestează  în  ţară  în  cadrul  activităţilor  cu  caracter  de  monopol  natural,  al  celor  supuse  prin  lege  unui  regim  special  sau  al  regiilor  autonome  care  se  stabilesc  cu  avizul  Oficiului  Concurenţei,

            in conformitate cu  prevederile  Legii  nr.  189/1998  privind  finanţele  publice  locale;

            in baza Legii nr. 326/2001, legea serviciilor publice de gospodarie comunala;

            în  temeiul  Legii  nr.  215/2001 - Legea  administraţiei  publice  locale,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1

Tarifele  de  călătorie  la  transportul  în  comun  de  călători  se  aprobă  conform  Anexei  A,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre.

Tarifele  aprobate  conţin  TVA  19%.

Art. 2

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea art. 1 din Hotararea Consiliului Local  nr. 156/2001.

Art. 3

Insarcineaza Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti ca in termen de 30 de zile de la data prezentei, sa prezinte Consiliului Local auditul intern al regiei, in scopul fundamentarii cotei de subventii ce vor fi sustinute de la bugetul local al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  va  face  de  către  serviciile  de  specialitate  ale  Primăriei municipiului  Ploieşti  şi  ale  Regiei  Autonome  de  Transport  Public  Ploieşti.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios, va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

LISTA 

cu  propunerile  de  majorare  de  tarif  la  transportul  urban  de  călători 

 

Nr.

crt.

  Denumire

Tarif         actual

Tarif

propus

Indice

creştere

% din

căl./ bil.

1.

BILETE

 

 

 

 

 

Călătorii  efectuate  cu  autobuze  ş i tramvaie  în  Municipiul  Ploieşti

 

4.000

 

4.500

 

1,12

 

-

2.

ABONAMENTE  LUNARE

 

 

 

 

 

1  traseu  oraş

150.000

195.000

1,30

72

 

2  trasee  oraş

290.000

375.000

1,29

69

 

Toate  traseele  oraş

425.000

560.000

1,32

69

 

Legitimaţie  toate traseele  oraş pentru o  zi

15.000

20.000

1,33

74

 

Abonament  nenominalizat  agenţi  econ.

540.000

675.000

1,25

83

3.

ABONAMENTE  SĂPTĂMÂNALE

 

 

 

 

 

1  traseu  oraş 

37.500

49.000

1,31

72

 

2  trasee  oraş 

72.500

94.000

1,30

69

 

Toate  traseele  oraş

106.500

140.000

1,31

69

 

DIRECTOR  GENERAL,                                               DIRECTOR  FINANCIAR,

ing.  Mircea  Vulcan                                                   ec.  Maria  Dumitrescu

 

 

 

 

LISTA 

cu  propunerile  de  majorare  de  tarif  la  transportul  urban  de  călători 

 

Nr.

crt.

  Denumire

Tarif         actual

Tarif

propus

Indice

creştere

% din

căl./ bil.

1.

BILETE

 

 

 

 

 

Călătorii  efectuate  cu  autobuze  ş i tramvaie  în  Municipiul  Ploieşti

 

4.000

 

5.000

 

1,25

 

-

2.

ABONAMENTE  LUNARE

 

 

 

 

 

1  traseu  oraş

150.000

210.000

1,40

70

 

2  trasee  oraş

290.000

400.000

1,38

67

 

Toate  traseele  oraş

425.000

450.000

1,06

50

 

Legitimaţie  toate traseele  oraş pentru o  zi

15.000

20.000

1,33

67

 

Abonament  nenominalizat  agenţi  econ.

540.000

760.000

1,40

84

3.

ABONAMENTE  SĂPTĂMÂNALE

 

 

 

 

 

1  traseu  oraş 

37.500

52.500

1,40

70

 

2  trasee  oraş 

72.500

100.000

1,38

67

 

Toate  traseele  oraş

106.500

112.500

1,06

50

 

   DIRECTOR  GENERAL,                                             DIRECTOR  FINANCIAR,

ing.  Mircea  Vulcan                                                     ec.  Maria  Dumitrescu