Hotărârea nr. 233/2001

Hotararea nr. 233 la proiectul de hotarare privind constituirea Comisiei Speciale care va analiza posibilitatea preluarii de la Ministerul Apararii Nationale de imobile reprezentand unitati militare in dezafectare

HOTARAREA Nr. 233

la proiectul de hotarare privind constituirea Comisiei Speciale care va analiza posibilitatea preluarii              de la Ministerul Apararii Nationale de imobile reprezentand unitati militare in dezafectare

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Raportul-expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei de specialitate prin care se propune constituirea unei comisii speciale care sa identifice, sa se documenteze si sa faca propuneri privind preluarea de la Ministerul Apararii Nationale in patrimoniul municipiului Ploiesti de imobile ce se dezafecteaza, pentru asigurarea necesarului de spatii de locuit si a spatiilor pentru cazare batrani, copii, persoane in dificultate, etc.;

            in temeiul articolului 56, punctul 7 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba constituirea unei Comisii speciale in urmatoarea componenta:

-         Dl. Draghici Costica

-         Dl. Emil Manta

-         Dl. Constantin Nemes        

Colectivul tehnic va avea urmatoarea componenta:

-         Dl. Ion Iancu – viceprimar

-         Dl. Nicolae Oprea – viceprimar

-         D-na. Maria-Magdalena Mazalu – secretar

-         D-na. Dorina Danescu – director Directia tehnica

-         D-ra. Simona Munteanu – director D.U.A.T.C.

Art. 2

Comisia prevazuta la articolul 1 va identifica, va analiza si va face propuneri privind preluarea in patrimoniul municipiului Ploiesti de la Ministerul Apararii Nationale de imobile dezafectate, pentru acoperirea necesarului de locuinte si de spatii cu destinatie sociala.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic, Contencios va difuza Prevederile prezentei hotarari celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 14 septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu