Hotărârea nr. 230/2001

Hotararea nr. 230 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al cimitirelor in municipilui Ploiesti
HOTARAREA  Nr. 230

privind  aprobarea Regulamentului  de  organizare  si

functionare al  cimitirelor in  municipilui  Ploiesti

 

           Consiliul  Local  al  municipiului  Ploiesti:

vazand  expunerea  de  motive  a  primarului  municipiului  Ploiesti  si raportul  de  specialitate al Administratiei  Domeniului  Public,  prin  care  se  propune  aprobarea  unui  nou  Regulament de organizare si functionare a  cimitirelor  sub autoritatea Consiliului  Local  al  municipiului  Ploiesti;

avand  in  vedere prevederile  Legii nr 189/1998 privind  finantele  publice  locale;

in conformitate  cu  prevederile  Legii nr. 213/1998 privind  proprietatea  publica  si  regimul  juridic  al  acesteia;

in baza Legii nr. 326/2001, Legea serviciilor publice de gospodarie comunala;

in temeiul  art  38 (e)  si art 38 (i)  din  Legea  nr.  215/2001 privind  administratia  publica  locala:

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba  Regulamentul  privind organizarea  si functionarea  cimitirelor  in municipiul  Ploiesti,  conform  Anexei nr. 1  care  face parte  integranta  din  prezenta  hotarare.

Art. 2

Instituie  obligativitatea  obtinerii autorizatiei  de  executie  pentru lucrarile  funciare  ce se  executa in cimitirele  municipiului  Ploiesti, de  catre  constructorii autorizati si  acreditati (persoane  fizice  si  juridice) la  solicitarea  concesionarilor.

Art. 3

Autorizatia  de  executie  prevazuta  la  art. 2 se  elibereaza  constructorilor  contra  unei  sume  reprezentind 10% din contravaloarea  lucrarilor  executate, conform devizelor de  lucrari si se constituie ca  venit la  bugetul  Administratiei  Domeniului  Public  Ploiesti.

Art. 4

Prevederile  art. 2 si  art. 3 din  prezenta  hotarare fac  parte  din continutul  contractelor ce se incheie  de  catre  reprezentantii  legali ai Administratiei Domeniului  Public  Ploiesti si  constructori.

Art. 5

Incepind  cu  data  intrarii in vigoare a prezentei hotarari  isi  inceteaza  aplicabilitatea prevederile  Hotatarii  Consiliului  Local  al  municipiului  Ploiesti  nr.  110 din 28 august 1998.

Art. 6

Prevederile  prezentei  hotarari  intra  in  vigoare   la  data  aducerii  la  cunostiinta  publica de  catre  conducerea  A.D.P. Ploiesti.

 

Anexa  nr.1

 

R E G U L A M E N T

privind organizarea si functionarea cimitirelor in municipiului Ploiesti

 

CAPITOLUL  I -  DISPOZITII  GENERALE.

 

Art. 1 Prezentul  Regulament  stabileste  cadrul  legal  unitar  cu  privire  la  infiintarea, organizarea  si  administrarea cimitirelor  de  pe  raza  municipiului  Ploiesti, aflate in  gestionarea   Administratiei  Domeniului  Public  

 

Art. 2 Infiintarea,  organizarea si  functionarea   cimitirelor ,  ca  serviciu  public,  se  realizeaza  prin  hotarari  ale  Consiliului  Local  al  muncipiului  Ploiesti,  in  calitate  de autoritate  publica  locala, pe  terenuri  ca  apartin  patrimoniului public,  cu  destinatia  de  cimitire.

 

Art. 3 Gestionarea  si  administrarea  patrimoniului  cimitirelor  se  realizeaza  de  catre  Administratia  Domenilui  Public,  in  numele  si in  interesul  colectivitatilor  locale  pe  care le  reprezinta,  cu  diligenta  unui  bun  proprietar.

 

Art. 4 Terenul  aferente  fiecarui  cimitir  este  sistematizat  de  catre  Administratia Domeniului  Public  prin  serviciile  de  specialitate in  clase,  parcele  si  rinduri  delimitate  prin  cai  de  acces, asigurindu-se  protectia, conservarea si  punerea  in  valoare  a  monumentelor istorice  si  de  arta, a spatiilor  verzi  si  a  vegetatiei  existente,  conform  legii.

 

Art. 5  Cimitirele  de  pe  raza  municipiului  Ploiesti se  infiinteaza, organizeaza  si  functioneaza conform  prevederilor  legale.

 

Art.  6  Incepind  cu data  prezentului  Regulament ,dimensiunea  unui  loc  concesionat  va fi  2,50 m x 1,20 m.  Intervale dintre locurile concesionate, necesarea pentru  circulatia in  cimitir  si  ingrijirea  mormintelor vor  fi  de  0,50 m [i  respectiv 0,70 m.

Dimensiunile  locurilor  de  inhumare existente  la data  aprobarii  prezentului  Regulament care  le  depasesc  in  plus sau  in minus  pe  cele  prezentate  mai  sus, ramin  valabile.

 

Art.  7  Administratia  Domeniului  Public  Ploiesti,  potrivit  competentelor sale, in  conformitate  cu  legea, asigura  evidenta unitara,  analitica  si  grafica  a  cimitirelor.

 

Art. 8 Taxele  si  tarifele practicate pentru  serviciile  funerare  si  prestarile  din  cimitire  se  supun aprobarii  Consiliulul  Local al municipiului  Ploiesti.  

 

CAPITOLUL  II CONCESIONAREA TERENURILOR  DE  INHUMARE

 

Art 9.  Locurile  de  inhumare  din  cimitire pot  fi  concesionate  pe baza  de  cerere  cu  achitatea  tarifului corespunzator  aprobat ,  potrivit  legii.

 

Art 10. Locurile  de  inhumare  pot  fi  concesionate 

-           pe termen limitat de  7  ani;

-           pe  termen  limitat  de  25  de  ani ;

-           pe  termen  limitat  de  49  de  ani ;

 

Art 11. Unui  solicitant  i se  concesioneaza  un  singur  loc  de  inhumare  unde  se  poate executa  o  racla  cu  1-3  nivele. In  aceste  locuri  pot  fi  inhumati  concesionarii si  rudele  de  gradul  I  si  II .

a.       Cu  acceptul  scris  al  concesionarului  sau  al  mostenitorilor  acestuia  (calitate  dovedita  prin  acte  de  stare  civila, certificat  de  mostenitor, testament) accept  dat  in  fata  administratorului  cimitirului, pot  fi  inhumate  si  alte  persoane;

b.      Concesionarii  locurilor  de  inhumare  pot  solicita  prelungirea  concesiuniilor,  conform  legii;

c.       Locurile  de  inhumare  concesionate  pe  25,49 ani,  pot  fi  transmise  prin  mostenire  legala  sau  clauza  testamentara  ;

d.      In cazul  in  care  titularul  concesiunii  a  decedat,  de  pe  urma  sa  raminind  numai  locul  de inhumare, iar  solicitantul  poate  dovedi  cu  acte  ca  decedatul  nu  a avut  succesori  legali sau  testamentari, conducerea Administratiei  Domeniului  Public    poate  dispune  o  noua  concesionare;

e.       In  cazul  in  care  titularul  concesiunii  este  inhumat  in  locul  ce  i s-a  atribuit  pe termen  de  25  de ani, iar  decesul  acestuia se  produce  cu  6  ani  inaintea  expirarii  termenului  de  concesionare,  prelungirea  concesiunii  se  realizeaza  pina  la  implinirea   a   7 ani de  la data  decesului;

f.        In   cazul  decesului  concesionarului,  succesorii legali  sau  testamentari  sunt  obligati  sa  prezinte  la  administratia  cimitirului acte doveditoare(certificat  de  mostenitor, certificat de  deces)  in  termen  de  6  luni.  Neprezentarea  atrage dupa  sine  anularea  concesiunii.

  

Art. 12 Locurile de  inhumare  concesionate  pentru  7  si  respectiv  25  de  ani  se  pot  transforma  la  cerere  in  locuri  concesionate  pe  49  de  ani,  cu  plata  diferentei  de  tarif  pentru  care  s-a  facut  concesionarea.

 

Art. 13 Cererile  pentru  concesionare  de  locuri  se  solutioneaza  de  catre  directorul  Administratiei  Domeniului  PublicPloiesti  la  propunerea  sefului  serviciului  administrare cimitire,exceptind  cazurile  in  care   inhumarea  are  loc  in  zilele  de sarbatori legale ,cazuri  in  care  se  imputerniceste  administratia cimitirului pentru  repartizarea  locului  si  intocmirea  documentelor  de  concesiune  pe  7 ani.

In  ziua  lucratoare  imediat  urmatoare se  va  cere  aprobarea  conform  celor  mentionate  la  alineatul  anterior.

 

Art. 14  In  situatia in care  pentru  un loc  concesionat,in  intervalul  de 1-7 ani de  la  inhumare  apare o  noua  cerere  de  inhumare, aceasta se   rezolva  prin  repartizarea  unui alt  loc  pentru 7  ani,  cu  respectarea  prevederilor  prezentului  Regulament  si  perceperea  taxelor  aferente.

 

Art. 15 Dobindirea  locurilor  de  inhumare prin  mostenire  legala  si  testamentara  este  scutita  de  plata  taxelor  de concesionare,ceilalti  solicitanti fiind  obligati  sa    achita  taxa  corespunzatoare. 

 

Art. 16 Concesionarea  inceteza  iar  locurile  de  inhumare  respective  ramin  la  dispozitia  Administratiei  Domeniului  Public Ploiesti,  in  urmatoarele  cazuri:

-         la  expirarea  termenului;

-         cind  terenul  concesionat este  lasat  in parasire  timp  de  3  ani;

-         in  cazul  in  care  timp  de  3  ani  consecutivi nu  a  fost  achitata contributia  de  intretinere  anuala pentru  locul  concesionat;

-         prin  renuntare;

 

Art. 17 Veteranilor  de  razboi  si  beneficiarii  legii 44/1994 republicata  si  a Dectretului  -Lege 118/1990 republicat, li se poate  concesiona  in  mod  gratuit cite  un  loc  de inhumare, intr-un singur  cimitir o  singura  data, pe termen de 25  de  ani;

Locurile  de  inhumare  acordate  comform  alineatului  de  mai  sus  se  pot  transmite  numai  urmasilor  pe  baza  de  certificat  de  mostenitor.

La  ceste locuri  de  inhumare nu se poate face  renuntarea  in  favoarea  Administratiei  Domeniului  Public de catre  titularii  concesiunii sau de  mostenitorii  acestuia  in vederea  reconcesionarii  de alta  persoana.

 

Art. 18 Locurile aflate in  una  din  situatiile  prevazute  la  art. 16  pot  fi  reconcesionate  numai  in  conditiile  in  care  la  deshumare  participa   o comisie  numita  prin  decizia  conducerii  Administratiei  Domeniului Public  Ploiesti.  Comisia  trebuie  sa  fie  constituita  din  persoane  neimplicate  in  activitatea  de  administrare  a  cimitirului. Comisia  participa  la  deshumare  si  constata existenta  eventualelor  bunuri  materiale  ale  decedatului care  vor  fi  predate  familiei.

 

Art.  19  Locurile   care s-au  aflat  in  una  din  situatile  dela  art. 16 si  au  fost  reconcesionate   vor  primi   o  noua  numerotare.

 

CAPITOLUL  III – INHUMARILE  SI  REINHUMARILE

 

Art. 20 Inhumarile  se  fac  numai  pe  baza  adeverintei  de  inhumare ce se elibereaza  de  catre  Serviciul Starii  Civile,  cu  obligatia  ca  in  aceasta  adeverinta  sa  fie  inscrisa  cauza  decesului,  cit  si  pe  baza  certificatelor  de nastere  ale  copiilor  cu  mentiunea  “nascut  mort”.  In  cazul  in  care  se  dispun  cercetari de  catre  organele  indreptatite  cu  privire  la  clauza  decesului,  inhumarea  se  face  pe  baza  dispozitiilor  date  de  organele respective.

Inhumarile decedatilor  din  alte  localitati  se  face  numai  pe  baza  autorizatiilor  sanitare  de  transport  avizate  de  organul  competent.

Inhumarile  neidentificatilor  se  asigura  de  Administratia  Domeniului  Public, cu  suportarea  cheltuielilor de  transport, asigurarea  serviciului  de  inhumare (transport  de  la  morga, loc, sicriu, cruce, pinza) si in  baza  documentelor  eliberate  de  organele  abilitate ( Politia  municipiului  Ploiesti, Serviciul  de  protectie  sociala a  persoanelor  in  dificultate,  Primaria  municipiului  Ploiesti)

 

Art. 21 Inhumarile  se  pot  face  direct  sau  prin  depunerea  prealabila  a  decedatilor  la  capela  cimitirului,  cu  plata  taxelor  aprobate.

Depunerea  decedatilor  la  capela  se  poate  face  pentru  cel  mult  72  de  ore,  pe  baza  certificatului  de  inbalsamare  si de  deces.

 

Art. 22  Inhumarile  se  pot  efectua  in  gropi  simple,  gropi  duble, ropi  zidite,  racle, cavouri.

 

Art. 23  Mormintele  nu  pot  fi  deschise  decit  dupa  expirarea  termenului  de  7  ani  de  la  data  inhumarii.  Deschiderea  mormintelor inainte  de  implinirea  termenului de  7 ani,  dar  nu  mai  devreme  de  un  an, se  poate face numai cu  autorizatia  organului  sanitar competent  si  numai  in perioada  01 noiembrie – 30 martie.

Deschiderea  mormintelor  in  interesul  justitiei  se poate  face indiferent  de  data  la  care  a  avut  loc inhumarea, in  baza  autorizatiei  eliberata  de parchet  sau  instanta  judecatoreasca,  cu  incunostiintarea  unui  reprezentant  al  familiei  decedatului,  la  data  fixata  de  aceste  organe.

 

Art. 24 Deschiderea  mormintelor  si  reinhumarile  se  vor  face in mod  obligatoriu in  prezenta unui membru al  familiei sau cu  procura  speciala  a familiei  decedatului  si  sub  supravegherea  administratorului  cimitirului,  operatiunea  consemnindu-se de  ambele parti intr-un registru ce se  pastreaza  la  administratia  cimitirului.

 

Art.  25  La  expirarea  termenului  de  concesionare  conf  art. 16 ,  in  lipsa  solicitarii  de  prelungire,  locul  de  inhumarea  poate  fi  redistribuit.  Osemintele  vor  fi  depuse  intr-un  saculet  de  pinza   adus  de  noul concesionar, la  picioarele  noului  inhumat. Costul operatiunei va  fi suportat  de  noul  concesionar.

25 (1)  Transferarea  osemintelor,  dupa expirarea  termenului  de  7  ani  de  la  inhumare, se  face  la  cerere,  cu  consimtamintul  concesionarului, pe  baza  adresei  de  transfer,  nominalizata  in  registrul  special  al  administratorului  cimitirului .

 

CAPITOLUL  IV- EXECUTAREA  DE  LUCRARI

 

Art.  26  Beneficiarii concesiunilor  pe  termen  de  25  si  49  de  ani, pot  executa  in  conditiile  legii,  urmatoatele  lucrari  de  constructii in  cimitire:

-         la  suprafata - monumemte,  constructii  si  amenajari  funerare   

-         in  subteran  - bolti, canouri sau  racle  cu  unul,  doua  sau  trei  locuri.

Executia  de lucrari  in  cimitire   se  efectueaza  in  baza  autorizatiei  de executie eliberata  de  Administratia  Domneniului  Plublic.

Este  scutita  de  plata  autorizatiei de  executie  lucrarea  de montat  cruci  de  ori  ce  natura,  cu  inaltimea  de pina  la  1,5 m.

   

Art. 27 In  cimitrele care  fac  obiectul  prezentului  Regulament  pot  executa  lucrari  de  constructii  funerare  de  catre societatii  comerciale  de  profil, asociatii  familiale  autorizate sau  meseriasi  autorizati,  propusi  de  concesionari  si  agrementati  de  conducerea  A.dministratiei  Domeniului  Public Ploiesti.

            Agrementarea societatilor  comerciale sau  a  persoanelor  fizice, prin exceptie, dupa  caz  si  alte  persoane  fizice  sau  juridice, se  face  anual  pe  baza dosarului  depus  la  Administra]ia Domeniului Public

Dosarul  pentru  agrementare  va cuprinde:

1.      Actele  de  functionare  a  societatii  din  care  sa  rezulte  ca  are  cuprins  in  obiectul  de activitate domeniul  respectiv;

2.      Actele  doveditoare ca  si-au  platit  obligatiile  de  plata  a  impozitelor, taxelor  si contributiei  pentru  asigurari  sociale  de  stat.

Societatile  care  nu  obtin  agrementarea  nu  au  dreptul  sa  lucreze  in  cimitirele  administrate  de  Administra]ia Domeniului Public. Daca o societate care a  obtinut agrementarea  incalca  Regulamentul  privind  functionarea  cimitirelor, va  pierde  dreptul  de  a  mai  lucra  in  cimitire.

Toate  conditiile  de  desfasurare  a  activitatii  societatilor  comerciale si  persoane  fizice  care  executa  lucrari  in  cimitirele  administrate  de  Administratia Domeniului  Public Ploiesti, vor  fi  cuprinse  in  contractele  incheiate  cu  acesta.

 

Art. 28 Pe  terenurile  concesionate  pe 7 ani nu pot  fi  executate decit lucrari  de  montat  cruci  si  grilaje.

In cazul  reconcesionarii,  dupa  acesta  data  este  obligatorie  si  mentinerea  crucii  celui  care  a  fost inhumat  in  locul concesionat.

 

Art. 29 Este  interzisa  orice  lucrare in  afara  limitei  locului  concesionat , administratorul  cimitirului  avind  obligatia  sa  impiedice  executarea  unor  asemenea  lucrari. In  cazul  in  care  ele  s-au  executat  raspunde de  remedierea  situatiei.

 

Art  30.  Se  interzice  cu  desavirsire  depozitarea  de  catre  firmele  care  au  lucrari  in  cimitir  a  materialului  de  constructie, efectuarea  diverselor operatiuni de pregatire a lor, precum  si  distrugerea  mormintelor  din  jur.

 

Art. 31 Pamintul rezultat  din  saparile efectuate pentru  lucrarile  funerare  se  transporta  zilnic  de  catre  constructor  la  platformele  special  amenajate  in  incinta  cimitirului.

 

Art. 32  Monumentele  declarate  obiecte  de  arta  pot fi  reparate,  modificate  sau  demolate, numai  cu  respectarea  prevederilor  legale.

 

Art. 33  Lucrarile  de  constructii  incepute  trebuiesc  finalizate  in  maxim  2 luni  de  la  data  eliberarii autorizatiei  de  executie. Administratia cimitirului  are obligatia  de  a  tine  o  evidenta  stricta  a tuturor  lucrarilor  ce se  executa  in cimitir  cit  si a  duratei  de executie. La  inceperea  executiei  lucrarilor,  concesionarul  va  achita  taxa  pentru  transportul  pamintului, la  administratia cimitirului.

 

Art. 34  Pentru  executia  lucrarilor  de constructi  reprezentantii legali  ai  Admonistratiei  Domeniului  Public Ploiesti, vor  elibera constructorilor autorizati si  agrementati in  conditiile  art. 27, autorizatia  de  executie care  va  cuprinde:

-         numele  si  prenumele  concesionarului sau  reprezentantului  acestuia;

-         pozitia locului  in  cimitir

-         lucrarile   ce  se  executa

-         valoarea  lucrarilor

-         termenul  de  excutie

-         dovada  achitarii  taxei  de  autorizare stabilita  conform  hotararilor  Consiliului  Local 

Orice  lucrare  efectuata  in alte  conditii  decit  cele  stabilite prin  prezentul  regulament  este  ilegala si  poate  fi desfiintata de catre  Administratia Domeniului  Public  Ploiesti fara  plata  vreunei  daune  catre  concesionar.

 

Art. 35 In  cazul  executarii  de  constructii,  racle  sau  cavouri  unde  exista  oseminte,  acestea  vor  fi  exhumate, colectate  intr-un  sac  de  pinza si  pastrate pina  la reinhumare (finalizarea  lucrarii) in locuri  special  amenajate.

 

CAPITOLUL  V – OBLIGATIILE  SERVICIULUI  ADMINISTRARE  CIMITIRE

 

Art. 36 Serviciul  de  administrare  cimitire  are  urmatoarele  atributii :

 

-         presteaza  activitati  specifice  pentru  inhumarea  decedatilor

-         asigura  respectarea  prevederilor  legale referitoare  la  protectia mediului  pentru  domeniul sau  de  activitate

-         asigura  intretinerea  si  curatenia  aleilor  de circulatie,  a  cladirilor,  imprejmuirilor, integritatea  instalatiilor edilitare  (apa,  canal,  gaze,  instalatii  electrice )

-         asigura  calitatea  prestatiilor  necesare  inhumarii

-         urmareste  respectarea prevederilor  prezentului  regulament de  catre  salariatii  din  subordine,  persoane  fizice  si juridice  care  isi  desfasoara  activitatea  in  cimitir

-         indruma  si  supravegheaza  activitatea personalului  de  paza

-         urmareste  modul  in  care  se  respecta  intretinerea  locurilor  concesionate, cit si lucrarile prestate  de catre  Administratia  Domeniului Public  Ploiesti

-         excuta  lucrari  de  constructii funerare  cu formatile de  lucru  proprii  Administratiei  Domeniului  Public  Ploiesti,  cu  respectarea  prevederilor  legale

-         asigura  paza, integritatea, protectia  lucrarilor  de  arta, in limita  posibilitatilor existente  la  fiecare cimitir

-         controleaza igiena  si  salubritatea  platformelor de  deseuri de oice  fel special  amenajate, asigurind  efectuarea  evacuarii deseurilor conf  prevederilor prezentului  regulament

-         raspunde  de  gestionarea tuturor  bunurilor date  in  folosinta sau  administrare

-         asigura  si  raspunde de  alicarea  prevederilor  legale  pentru  domeniul  sau  de  activitate.

 

Art. 37   Pentru  serviciile  prestate  de  catre  A.D.P.Ploiesti, concesionarii  platesc  la  administratia  cimitirului, pina  la  data  de 30 iunie  a  fiecarui  an  contributia  de intretinere  anuala,  ce reprezinta  tariful  serviciilor  prestate  (salubrizarea  cimitirului, intre]inerea  iluminatului [i  costul energiei  electrice, intre]inerea ci[melelor, a retelei de alimentare cu apa, inclusiv costul consumului  de apa, securitatea  [i intre]inerea  patrimoniului, cladiri  imprejmuiri)

Neplata  serviciului   pina  la  data  de  mai  sus  atrage  dupa  sine  o  majorare  de 1%  pentru  fiecare  luna  intirziere.

 

CAPITOLUL VI – DISPOZITII  FINALE

 

Art. 38. Accesul persoanelor  in incinta  cimitirului  este  permisa  numai  in  costumatie  decenta.

Circulatia  se  face  numai  pe  caile  de  acces,  fiind interzisa  calcarea pe  morminte sau  monumente.

Accesul  in  cimitire  este  pemis :

-           in  perioada  01.10.-31.03. intre  orele  800- 1600

-           in  perioada  01.04.-30.09. intre  orele  700 – 2100

-           accesul  la capela  intre  orele  800 – 1600

Se  permite  accesul in  cimitire a persoanelor  greu  deplasabile  cu  mijloacele  proprii  de  transport, cit  si a  mijloacelor  de  transport  care  asigura  lucrarile  de  constructii.

 

Art. 39 In  cimitire  se  interzice :

-         desfiintarea  aleilor  de  circulatie in scopul  creerii  a  noi  locuri  de  inhumare

-         taierea  arborilor, arbustilor, distrugerea  vegetatiei fara  avizele  necesare eliberate conform  legii

-         plantarea  de  pomi  fructiferi

-         aplicarea  de  afise  sau  anunturi  publicitare  de  oice  fel

Nerespectarea prevederilor  prezentului  articol  atrage  raspunderea  disciplinara, materiala, penala  sau  conventionala,  dupa  caz, potrivit  legii.

 

Art. 40  Cheltuielile  necesare  pentru  intretinerea  cimitirelor  in  care  sunt  inhumati  ostasi  de  alta  nationalitate,  cazuti  pe  teritorilui  Romaniei,  pot  fi  suportate  de  statele  respective  prin  reprezentantele  diplomatice  ale  acestora sau  in  conditii  de  recoprocitate de  Consiliul  Local  al  municipiului  Ploiesti,  in  baza  acordurilor  incheiate  in  acest  scop.

 

Art.  41 Monumentele persoanelor  marcante (locuri  de  inhumere si  constructii  funerare) care  nu  au  mostenitori,  vor  fi  evidentiate  separat  si  intretinute  de  care Administratia  Domeniului  Public, functie  de  posibilitatile  financiare.

 

Art. 42. Prezentul  Regulament  este parte  integranta din  Regulamentul  de  organizare  si  functionare  al Administratiei  Domeniului  Public Ploiesti si poate  fi  modificat  si completat ori  de  cite  ori  necesitatile  organizatorice  si  legale  o  impun.

 

Art. 43  Prezentul  Regulament  se  aduce  la  cunostiinta cetatenilor  si  Camerei  Notarilor  Publici  prin  grija  reprezentantilor  legali  ai  Administratiei Domeniului  Public  Ploiesti.

 

Art. 44  Prezentul  Regulament  se  completeteaza  cu  celelalte  prevederi  legale.

 

Art. 45  Prezentul  Regulament  produce  efecte  de la  data aprobarii  sale, data  de  la  care  inceteaza  aplicarea  Regulamentului  anterior  aprobat  prin  H.C.L. nr  110/28  august  1998