Hotărârea nr. 222/2001

Hotararea nr. 222 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 195/2001 referitoare la evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa spatiile cu destinatia de locuinta in mod abuziv sau dupa incetarea contractului de inchiriere

HOTARAREA Nr. 222

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 195/2001 referitoare la evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa spatiile cu destinatia de locuinta, in mod abuziv sau dupa incetarea contractului de inchiriere

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administratie si Comert prin care se propune modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 195/2001 referitoare la evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa spatiile cu destinatia de locuinta, in mod abuziv sau dupa expirarea termenului contractual;

            in baza art. 1431 Cod Civil, care reglementeaza obligatia chiriasului de a preda bunul inchiriat la incetarea contractului;

            avand in vedere art. 23 din Legea nr. 114 / 1996, Legea locuintei prin care se reglementeaza obligatiile chiriasului de a parasi locuinta la expirarea termenului contractual;

            in conformitate cu prevederile art. 5, pct. 5 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul art. 38, lit. "f" si art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 195/2001care va avea urmatorul continut:

            “Aproba evacuarea pe cale administrativa a persoanelor care ocupa ilegal spatiile cu destinatia de locuit apartinand domeniului privat al municipiului in urmatoarele cazuri:

a)       ocuparea spatiilor fortat prin efractie precum si folosirea acestora fara drept (persoane neindreptatite sau care nu detin documentele prevazute de lege).

b)      ocuparea spatiilor dupa incetarea contractelor de inchiriere ca urmare a existentei de debite majore la plata chiriei si utilitatilor, folosirea defectuoasa si producerea de distrugeri asupra spatiului de locuit si in alte situatii prevazutede lege si care reclama o asemenea masura.

Art. 2

Serviciul Public de Administratie si Comert va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3

Serviciul Administratie Publica va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

         

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu