Hotărârea nr. 220/2001

Hotararea nr. 220 privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Ionascu Filofteia, Petre Constantin, Chintoi Ion, Ispas Dumitru, Vasile Ion si Andrei Gheorghe si Andrei Maria

HOTARAREA Nr. 220

cu privire la solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Ionascu Filofteia, Petre Constantin, Chintoi Ion, Ispas Dumitru, Vasile Ion,                          Andrei Gheorghe si Andrei Maria

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de inlesnire la plata formulate de Ionascu Filofteia, Petre Constantin, Chintoi Ion, Ispas Dumitru, Vasile Ion, Andrei Gheorghe si Andrei Maria;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61/1998;

            in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3/4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite cererea formulata de Ionascu Filofteia, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand impozit cladiri aferent perioadei 1998 – 15.06.2001 in suma de 499.804 lei pe o perioada de 6 luni, conform anexei la prezentul raport; 

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aprobarea capatului de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitului datorat in suma de 266.826 lei.

Art. 2

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Petre Constantin, in sensul ca aproba scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitului pe cladiri in suma de 210.995 lei, cu conditia achitarii debitului restant in termen de o luniade la data comunicarii hotararii.

Art. 3

Admite in parte cererea formulata de Chintoi Ion, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand impozit cladiri si taxa auto aferent perioadei 15.03.1999 – 15.06.2001 in suma de 988.361 lei pe o perioada de 6 luni, conform anexei la prezentul raport;

b)      respingere capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a debitelor datorate in suma de 438.334 lei si acordarea esalonarii la plata a sumei mentionate pe o perioada de 6 luni, conform anexei la prezentul raport.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 4

Admite cererea formulata de Ispas Dumitru, de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru spatiul cu destinatia de locuinta in suma de 5.662.301 lei, cu conditia achitarii obligatiilor restante, impreuna cu cele curente, in termen de sase luni de la data comunicarii hotararii.

Art. 5

Respinge cererea formulata de Vasile Ion de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitului pe cladiri si taxei asupra mijloacelor de transport, in suma de 561.034 lei, respectiv 214.005 lei.

Art. 6

Respinge cererea formulata de Andrei Gheorghe si Andrei Maria de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitului pe cladiri in suma de 459.402 lei.

Art. 7

Directia Impozite si Taxe Locale a primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 8

Serviciul Secretariat al primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

           

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

b) respinge capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a taxei de autorizare persoana fizica pentru vanzare loz in plic;

c) aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere in suma de 174.519 lei;

 

 

 

                                                                                                                Anexa

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de Ionascu Filofteia si Chintoi Ion

 

 

Termen de plata

Rata esalonarii

Ionascu Filofteia

Chintoi Ion

debit

debit

majorari intarziere

30.09.2001

83.300

164.500

73.000

30.10.2001

83.300

164.500

73.000

30.11.2001

83.300

164.500

73.000

30.12.2001

83.300

164.500

73.000

30.01.2001

83.300

164.500

73.000

30.02.2002

83.304

165.861

73.334

TOTAL

499.804

988.361

438.334