Hotărârea nr. 22/2001

Hotararea nr. 22 privind incheierea unui contract de colaborare intre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si Citibank Romania S.A.

HOTARAREA Nr.  22

cu privire la incheierea unui contract de colaborare

intre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si Citibank Romania S.A.

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul – Expunere de motive al domnului consilier Constantin Nemes si Raportul de specialitate al Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat prin Serviciul Contracte, prin care se propune incheierea unui contract de colaborare intre Consiliul Local al municipiului Ploiesti  si Citibank Romania S.A., cu privire la spatiul situat in Ploiesti, str. Vasile Milea nr. 1;

avand in vedere procesul verbal al Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta in care sunt consemnate propunerile comisiei privind colaborarea cu Citibank Romania S.A.;

in baza cererii nr. 2/05.01.2001, inregistrata la Primaria municipiului Ploiesti sub nr. 957/10.01.2001 a Citibank Romania S.A.;

in temeiul art. 20 lit. „v” din Legea nr. 69/1991 republicata in 1996 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba colaborarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu Citibank Romania S.A., in sensul ca:

-         Citibank Romania S.A. isi va desfasura activitatea in spatiul situat in municipiul Ploiesti, str. Vasile Milea nr. 1, in suprafata totala de 271.33 mp (68.09 mp suprafata locativa principala parter, 22.81 mp dependinte aferente, 180.43 mp depozit subsol) aflat in proprietatea municipiului Ploiesti, in urmatoarele conditii:

o       achitarea de catre Citibank Romania S.A. a sumei de 623 424 044 lei, reprezentand debit care greveaza spatiul;

o       efectuarea de lucrari de consolidare, reabilitare si reamenajare la standardele prevazute de planurile de urbanism pentru zona 0 a orasului, in valoare minima de 100 000 USD;

o       amenajarea spatiului cu dotari de minim 50 000 USD;

o       achitarea unei sume pentru folosirea spatiului reprezentand contravaloarea in lei a 4.5 USD pe mp lunar;

o       contributia la bugetul local cu o valoare suplimentara ce reprezinta minim 60 % din valoarea perceputa pentru utilizarea spatiului

-         contractul de colaborare va fi incheiat pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire.

Art. 2

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa negocieze clauzele contractuale si se semneze contractul de colaborare in conditiile prevazute la art. 1.

Art. 3

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat si Directia Impozite si Taxe Locale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 15 februarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu