Hotărârea nr. 218/2001

Hotararea nr. 218 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “Anexa restaurant si locuinta S+P+1” B-dul. Bucuresti nr. 34, Ploiesti

HOTARAREA Nr. 218

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu                                                                      “ANEXA RESTAURANT SI LOCUINTA S+P+1”

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru prin care se propune spre aprobare Planul Urbanistic de Detaliu “ANEXA RESTAURANT SI LOCUINTA S+P+1” B-dul Bucuresti, nr. 34, Ploiesti;

            in baza Legii nr. 50/1991, republicata in 1997, privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul art. 20 lit. “m” si “n” a art. 29 si a art. 86 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu anexat, “ANEXA RESTAURANT SI LOCUINTA S+P+1” B-dul. Bucuresti nr. 34, Ploiesti.

Terenul in suprafata de 1000.00 mp se afla in intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 548/1996.

Art. 2

Planul Urbanistic de Detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru,  Directia Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciul Contencios vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu