Hotărârea nr. 217/2001

Hotararea nr. 217 privind aprobarea cumentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Amenajare centrala termica la Gradinita Nr. 8 Ploiesti"

HOTARAREA Nr. 217

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii                  "Amenajare centrala termica la Gradinita nr. 8 - Ploiesti"

 

           Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

           vazand Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a  obiectivului de investitii "Amenajare centrala termica la Gradinita nr. 8 - Ploiesti";

avand in vedere prevederile art. 16 alin.5, 6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

in temeiul art. 38, lit. „m” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii "Amenajare centrala termica la Gradinita nr. 8 Ploiesti", cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici din anexa.

 

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu