Hotărârea nr. 216/2001

Hotararea nr. 216 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Canalizari stradale in municipiul Ploiesti – etapa a II-a, bazin II"

HOTARAREA Nr. 216

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii                   "Canalizari stradale in municipiul Ploiesti – etapa a II-a, bazin II"

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Canalizari stradale in municipiul Ploiesti – etapa a II-a, bazin II";         

avand in vedere prevederile art. 16 alin.5, 6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

in temeiul art. 38 lit. „m” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii "Canalizari stradale in municipiul Ploiesti – etapa a II-a, bazin II”, si indicatorii tehnico economici din anexa.         

 

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu