Hotărârea nr. 214/2001

Hotararea nr. 214 privind aprobarea organizării de licitatii pentru inchirierea de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta

HOTARAREA Nr. 214

privind aprobarea organizarii de licitatii pentru inchirierea de spatii                                               cu alta destinatie decat aceea de locuinta

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand expunerea de motive a domnului Primar Emil Calota  si raportul Administratiei Domeniului Public, prin care se propune inchirierea prin licitatie publica a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta;      

            in temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Hotararii nr.68/1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti , cu privire la stabilirea tarifelor lunare pe mp la chiriile cu alta destinatie decat aceea de locuinte;

            in baza Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba organizarea unei licitatii publice pentru inchirierea spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in Ploiesti (fosta Baie Publica), str. Buna Vestire nr. 33, in suprafata de 412.82 mp (din care: 160.82 mp suprafata construita si 252 mp teren).

Art. 2

Termenul de inchiriere este de 1 (un) an cu drept de prelungire.

Art. 3

Profilul de activitate pentru spatiul supus inchirierii este de productie.

Art. 4

Pretul de pornire va fi calculat in conformitate cu prevederile Hotararilor  Consiliului Local al municipiului Ploiesti in functie de profilul de activitate.

Art. 5

Imputerniceste directorul Administratiei  Domeniului Public sa organizeze licitatia conform prevederilor legale.

Art. 6

Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Administratia Domeniului Public.

           

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu