Hotărârea nr. 213/2001

Hotararea nr. 213 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat in Ploiesti, str.Vasile Lupu nr. 24, corpul C al Scolii nr. 4, apartinand domeniului public al municipiului, catre Fundatia ”Ana”

HOTARAREA Nr. 213

privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat in Ploiesti, str.Vasile Lupu nr. 24,

corpul C al Scolii nr. 4, domeniu public al municipiului, catre Fundatia ”Ana”

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

            vazand Raportul-expunere de motive al domnului primar Emil Calota si al Directiei Gestionare Patrimoniu prin Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu, prin care se propune atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat in Ploiesti, str.Vasile Lupu nr. 24 (corpul C al Scolii nr. 4), domeniu public al municipiului, catre Fundatia “Ana”, pe o perioada de un an, cu posibilitatea de prelungire;

            in baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            avand in vedere prevederile Ordonantei nr. 30/2000 a Guvernului Romaniei;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,                        

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat in Ploiesti, str. Vasile Lupu nr. 24 (corpul C al Scolii nr. 4), domeniu public al municipiului, in suprafata de 150 mp, catre Fundatia “Ana”, pe o perioada de un an, cu posibilitatea de prelungire.

Art. 2

Directia Gestionare Patrimoniu a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prevederiel prezentei hotarari.

Art. 3

Serviciul Secretariat al Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

           

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu