Hotărârea nr. 211/2001

Hotararea nr. 211 privind aprobarea organizarii de licitatii pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta

HOTARAREA Nr. 211

privind aprobarea organizarii de licitatii pentru inchirierea

spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            Vazand Expunerea de Motive a domnului Primar Emil Calota si Raportul de Specialitate al Directiei Gestionare Patrimoniu prin Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se arata posibilitatea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

            Vazand procesul verbal incheiat in sedinta Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta in care sunt consemnate propunerile comisiei pentru scoaterea la licitatie a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, B-dul Republicii nr. 219;

            In temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul Hotararii nr. 68/1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, cu privire la stabilirea tarifelor lunare pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

            In baza Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba organizarea unei licitatii publice pentru inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, B-dul. Republicii nr. 219 in suprafata de 68,39 m.p. (din care: suprafata locativa principala - 28,42 m.p. si suprafata dependinte - 39,97 m.p.) si teren aferent in suprafata de 168 m.p.

Art. 2

Termenul inchirierii pentru spatiul nominalizat la art. 1 va fi de 1 (un) an, cu drept de prelungire.

Art. 3

Profilul de activitate pentru spatiul supus inchirierii va fi stabilit de catre Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Pretul de pornire va fi calculat in conformitate cu prevederile hotararilor Consiliului Local al municipiului Ploiesti, in functie de profilul stabilit.

Art. 5

Directia Gestionare Patrimoniu va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu