Hotărârea nr. 209/2001

Hotararea nr. 209 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.162/2001

HOTARAREA Nr. 209

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 162/2001

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si raportul Administratiei Domeniului Public, prin care se propune modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.162/2001;

            ca urmare a aplicarii Hotararii Consiliului Local nr. 153/2001, privind organizarea Administratiei Domeniului Public precum si a prevederilor Legii nr. 326/2001, Legea serviciilor publice de gospodarie comunala;

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul art. 5, lit. ”i”, art. 10, art. 11, art. 12, alin. 3, lit. ”i” din Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala:

in temeiul art. 38 lit “f” si “i”  din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 din art. 1 al Hotararii Consiliului Local  nr. 162/2001, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2

Taxele si tarifele prevazute in Hotararea de Consiliu nr. 162/2001 si prezenta hotarare sunt stabilite conform art.12, alin. 2 si 3, pct. ”i” din Legea nr. 326/2001.

Taxele si tarifele prevazute la aliniatul precedent constituie venituri la bugetul Administratiei Domeniului Public si se incaseaza de catre aceasta.

Art. 3

Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Administratia Domeniului Public.

Art. 4

Biroul Administratie Publica, va aduce la cunostinta publics prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

Taxele pentru activitati desfasurate

in Parcul Memorial Constantin Stere” Bucov

 

-         parcare auto                                                                       - 5.000 lei /auto/zi

-         taxa plimbare cu ponei în manej 1 cursa 3 minute                 – 10.000 lei / pers

-         taxa debarcader ½ ore                                                        – 15.000 lei / barca

-         taxa debarcader 1 ora                                                         – 30.000 lei / barca

-         taxa intrare plaja                                                                 – 5.000 lei / pers