Hotărârea nr. 207/2001

Hotararea nr. 207 privind modalitatea de facturare si incasare de catre Serviciul Public de Administratie si Comert, a sumelor datorate de agentii economici ce isi desfasoara activitatea in imobilul Halele Centrale

HOTARAREA Nr. 207

privind modalitatea de facturare si incasare de catre Serviciul Public de Administratie si Comert, a sumelor datorate de agentii economici ce isi desfasoara activitatea in imobilul Halele Centrale

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul – expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Administratiei Halelor Centrale privind facturarea chiriilor percepute agentilor economici pentru spatiile inchiriate in imobilul Halele Centrale la cursul leu/dolar stabilit de B.N.R. la data efectuarii platii, stabilirea cotei majorarilor de intarziere pentru toate sumele datorate si modalitatea de stingere a creantelor Serviciului Public de Administratie si Comert;

            in baza HCL nr. 154/19.06.2001, privind organizarea Serviciului Public de Administratie si Comert, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba facturarea si incasarea chiriilor datorate de agentii economici ce detin spatii comerciale in imobilul Halele Centrale, ce se va efectua pe baza cursului leu/dolar stabilit de B.N.R. la data efectuarii platii.

Art. 2

Aproba cota majorarilor de intarziere in procent de 0,15 %/zi de intarziere, potrivit H.G. nr. 564/2000, aplicat la toate sumele datorate. Procentul perceput cu titlu de majorari de intarziere va putea fi modificat potrivit actelor normative ce vor reglementa ulterior acest aspect.

Art. 3

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr.177/30.08.2000.

Art. 4

Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza serviciile de specialitate din cadrul Serviciului Public de Administratie si Comert.

Art. 5

Prezenta hotarare intra in vigoare pe data de 01.09.2001.

 

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu