Hotărârea nr. 201/2001

Hotararea nr. 201 privind aprobarea Strategiei financiare elaborate pentru perioada 2001-2005 de catre R.A.Termoficare Ploiesti

HOTARAREA Nr. 201

privind aprobarea strategiei   financiare elaborate pentru perioada 

2001-2005 de catre R.A.Termoficare Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive  a primarului municipiului Ploiesti si raportul serviciilor de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si  Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti privind  aprobarea strategiei si prognozei financiare pe perioada  2001-2005; 

            avand in vedere prevederile O.G nr. 38/1997 privind  ratificarea Acordului de imprumut  intre Romania si BERD pentru finantarea “Proiectului privind  conservarea energiei termice” semnat la Londra  la 13.04.1997;

            in baza Legii nr.189/1998 privind finantele publice;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba  strategia si progonoza financiara elaborata pentru perioada 2001-2005, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Imputerniceste conducerea R.A.Termoficare Ploiesti pentru  intreprinderea de masuri incepand cu 1 septembrie 2001 privind ajustarea  tarifelor de energie termica conform strategiei financiare prezentata  la art.1 pentru asigurarea  platilor externe  aferente  imprumutului BERD.

Art. 3

R.A.Termoficare Ploiesti se insarcineaza  cu aducerea la indeplinire a prevederilor  prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

NOTA DE PREZENTARE

 

Strategia financiara elaborata de Regia Autonoma de Termoficare Ploiesti pentru perioada 2001 – 2005, la solicitarea Ministerului Finantelor Publice si a BERD, are ca obiectiv demonstrarea capabilitatii de rambursare integrala a imprumutului subsidiar BERD in valoare de 15.000.000 USD.

In baza strategiei financiare, in conformitate cu metodologia BERD si cu indrumarea consultantei externe pe program, a fost intocmita “Analiza privind pretul energiei temice si a nivelului subventiei”.

Estimarile initiale indicative ale tarifelor din Acordul de imprumut se prezinta astfel (USD/Gcal):

 

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Consumatori rezidentiali

13.29

15.81

18.32

20.82

23.33

23.33

26.42

26.42

27.67

27.67

29.28

29.28

31.05

31.05

32.96

Diferenta

 

2.51

2.51

2.50

2.51

0.00

3.09

0.00

1.24

0.00

1.62

0.00

1.77

0.00

1.91

Diferenta cumulata

 

2.51

5.02

7.52

10.04

10.04

13.13

13.13

14.37

14.37

15.99

15.99

17.76

17.76

19.67

 

Conditionalitatile incluse in acordurile semnate intre BERD si partea româna, premize pentru calculul estimarilor initiale indicative, sunt:

-   Acordul de Proiect 3.03 (g)     

Fluxul de lichiditati = 1,5 ori serviciul datoriei (rata + dobânda + comisioane)

-   Acord de Imrumut 3.03 (i)       

Fluxul de lichiditati = 1,5 ori serviciul datoriei (rata + dobânda + comisioane)

-   Acord de Imprumut Subsidiar si Garantie 2.04 (a) 1     

Contul datoriei alimentat la un nivel care sa acopere echivalentul in lei al datoriei externe pe urm. 6 luni

-   Acordul de Proiect Anexa 3 cere ca nivelul tarifului mediu de termoficare care sa asigure fluxul de lichiditati sa nu se situeze sub u valorile din tabelul de mai sus (USD/Gcal).

In vederea mentinerii efortului bugetului Consiliului Local la un nivel rezonabil, analiza a luat in considerare cerinta AISG ca inainte de data unei plati scadente in contul datoriei sa se afle o suma care sa acopere plata scadenta si plata urmatoare.

Rezultatul analizei conduce la necesitatea de a modifica incepând cu luna septembrie tariful, prin majorarea cotei BERD la un nivel care sa asigure o sursa de finantare de 3,56 USD/Gcal pentru anul 2002 si de 4,02 USD/Gcal in anul 2003, când se inregistreaza vârful de sarcina a datoriei.

Celelalte conditii conduc la niveluri ale tarifului mult mai mari ca si la blocarea resurselor financiare.

Cerinta ca fluxul de lichiditati sa asigure acoperirea la nivel de 150% a serviciului datoriei duce la un necesar de finantare de 5,5 respectiv 6,03 USD/Gcal.

Daca ar fi respectata cerinta mentinerii nivelului tarifului minim la nivelurile stabilite, ar trebui ca la aceasta ora tariful sa asigure o sursa de rambursare de circa 10 USD/Gcal, valoare ce este exagerat de ridicata.

 

In concluzie, consideram ca procedura de ajustare a tarifului trebuie demarata, pentru asigurarea platilor externe, ajustarea având ca obiectiv majorarea cotei BERD la nivelul asigurator rezultat din “Analiza privind pretul energiei termice” (3,56 USD/Gcal), fara insa a crea blocarea resurselor bugetare la nivelul indicativ (10,04 USD/Gcal).