Hotărârea nr. 200/2001

Hotararea nr. 200 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public “PUBLIC PROIECT” pe anul 2001

HOTARAREA Nr. 200

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public

“PUBLIC PROIECT” pe anul 2001

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand raportul expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public “Public Proiect” pe anul 2001;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 de completare a Legii nr. 189/1998 si Legii nr. 216/2001 Legea bugetului de stat pe anul 2001;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

           

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al serviciului public “PUBLIC PROIECT” pe anul 2001, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale serviciului public “Public Proiect” se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001.

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu