Hotărârea nr. 199/2001

Hotararea nr. 199 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Administratie si Comert pe anul 2001

HOTARAREA Nr. 199

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al

Serviciului Public de Administratie si Comert pe anul 2001

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti ;

            vazand Raportul-expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Administratie si Comert pe anul 2001;

            avand in vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale, Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 de completare a Legii nr. 189/1998 si Legii nr. 216/2001, Legea bugetului de stat pe anul 2001;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Administratie si Comert pe anul 2001 conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii a Serviciului Public de Administratie si Comert pe anul 2001 conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale Serviciului Public de Administratie si Comert se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

                                                                                                                        Anexa nr .1

                                                                                                                       

LISTA  DE DOTARI SI  INVESTITII S. P. A. C. – 2 0 0 1

 

 

A.       LUCRARI ,  DOTARI   SI   INVESTITII  -   CHELTUIELI   DE   CAPITAL   (ART.  70  )

 

1.         Extindere  retea gaze conducta  medie presiune – documentatie si inceperea lucrarilor .......50 mil. lei

2.         Dotarea cu aparatura de masura si control (baterie de condensatori)…..................……….. 80 mil.lei

3.         Achizitionarea si dotarea cu mobilier a unor spatii din Hala de Peste…….............……........ 50 mil.lei             

4.         Intocmirea documentatiei si inceperea lucrarilor la sistemul de ventilatie……...................... 30 mil.lei

5.         Dotarea cu cantar de  control………………………………………………………................. 15 mil.lei

6.         Achizitionarea si dotarea cu o masina de curatat pavimentul……………. ……..................... 75 mil.lei

7.         Alte dotari (echipamente de calcul ,copiator)……………………………………..................... 75 mil.lei

 

Total…  A   ………………………………………………………………. …...............……... 375 mil.lei

              

B.        LUCRARI DE REPARATII CAPITALE          (  ART. 28 )

 

1.         Reparatii  si interventii de urgenta la acoperisul imobilului Halelor Centrale…............… 2.000 mil.lei

 

Total  … B ………………………………………………………………….….........……… 2.000 mil.lei

 

 TOTAL  (A+B)……………………………………………………………….………..........…… 2.800 mil.lei