Hotărârea nr. 192/2001

Hotararea nr. 192 privind solutionarea cererilor de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Telegescu Coman, Dumitru Carmen, Pasarin Nicolette si Mosoiu Cantemir, Dobre Petre si Dobre Elena, Popescu Ioan si Constantinescu Olga

HOTARAREA Nr. 192

privind solutionarea cererilor de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Telegescu Coman, Dumitru Carmen, Pasarin Nicolette si Mosoiu Cantemir, Dobre Petre si Dobre Elena, Popescu Ioan si Constantinescu Olga

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand expunerea de motive a domnului primar si raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de inlesnire la plata formulate de Telegescu Coman, Dumitru Carmen, Pasarin Nicolette si Mosoiu Cantemir, Dobre Petre si Dobre Elena, Popescu Ioan si Constantinescu Olga;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61/1998;

            in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3/4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite cererea formulata de Telegescu Coman, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere privind acordarea unei perioade de gratie de sase luni;

b)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand chirie locuinta aferent perioadei ianuarie 1999 – iunie 2001 in suma de 1.894.939 lei pe o perioada de 8 luni, conform anexei 1 la prezenta hotarare;  

      Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

      Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

c)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate in suma de 1.660.503 lei.

Art. 2

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Dumitru Carmen, in sensul ca aproba scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru spatiul cu destinatia de locuinta in suma de 4.549.992 lei, cu conditia achitarii obligatiilor restante, impreuna cu cele curente, in termen de o luna de la data comunicarii hotararii.

Art. 3

Admite in parte cererea formulata de Pasarin Nicolette si Mosoiu Cantemir, in sensul ca:

a)      respinge capatul de cerere referitor la  esalonarea la plata a debitului restant reprezentand impozit teren perioada 15.06.1999 – 15.06.2001 in suma de 1.862.500 lei pe o perioada de 18 luni;

b)      acorda scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitului datorat in suma de 899.122 lei, cu conditia achitarii debitului restant in termen de o luna de la data comunicarii hotararii.

Art. 4

Respinge cererea formulata de Dobre Petre si Dobre Elena de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri si pe teren, in suma de 68.022 lei, respectiv 31.410 lei.

Art. 5

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Popescu Ioan, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand chirie teren aferent perioadei aprilei 1998 – iulie 2001 in suma de 2.251.723 lei pe o perioada de trei luni, conform Anexei 2 la prezenta hotarare.

b)      respinge capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente chiriei datorate in suma de 2.007.398 lei si acorda esalonarea la plata a sumei mentionate pe o perioada de trei luni, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

      Stabileste termenul de plata al ratelor lunare data de 30 a fiecarei luni.

      Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.  

Art. 6

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Constantinescu Olga, in sensul ca:

a)      respinge capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului restant reprezentand impozit cladiri perioada 15.03.2000 – 15.03.2001 in suma de 925.406 lei pe o perioada de 18 luni si acorda esalonarea la plata pentru suma mentionata pe o perioada de 6 luni, conform Anexei 2 la prezenta hotarare;

      Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

      Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a debitului datorat in suma de 203.069 lei.

Art. 7

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 8

Serviciul Secretariat al Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 iulie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

Esalonarea la plata a debitului datorat de Telegescu Coman

 

 

Termen de plata

Rata esalonarii

Telegescu Coman

debit

30.01.2002

236.800

28.02.2002

236.800

30.03.2002

236.800

30.04.2002

236.800

30.05.2002

236.800

30.06.2002

236.800

30.07.2002

236.800

28.08.2002

237.339

TOTAL

1.894.939

 

 

Anexa nr. 2

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de Popescu Ioan si Constantinescu Olga

 

 

Termen de plata

Rata esalonarii

Popescu Ioan

Constantinescu Olga

debit

majorari intarziere

debit

30.08.2001

750.500

669.000

154.000

30.09.2001

750.500

669.000

154.000

30.10.2001

750.723

669.398

154.000

30.11.2001

-

-

154.000

30.12.2001

-

-

154.000

30.01.2002

-

-

155.406

TOTAL

2.251.723

2.007.398

925.406