Hotărârea nr. 190/2001

Hotararea nr. 190 privind repartizarea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta

HOTARAREA Nr. 190

privind repartizarea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand expunerea de motive a domnului consilier Dinu Savu si raportul de specialitate al Directiei Gestiune Patrimoniu prin Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se arata posibilitatea repartizarii unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre persoane juridice care beneficiaza de acest drept conform legii;

vazand procesul verbal al comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta in care sunt consemnate propunerile comisiei pentru repartizarea unui spatiu catre Uniunea Artistilor Plastici - filiala Ploiesti;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba repartizarea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Vlad Tepes nr. 21 in suprafata de 208,33 m.p. si teren aferent in suprafata de 200,00 m.p. catre Uniunea Artistilor Plastici - filiala Ploiesti pentru ateliere de creatie.

Contractul de inchiriere va fi incheiat pe o perioada de 1(un) an, cu drept de prelungire.

Chiria va fi calculata in conformitate cu prevederile hotararilor Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 2

Directia Gestiune Patrimoniu va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 iulie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu