Hotărârea nr. 188/2001

Hotararea nr. 188 privind iesirea din indiviziune a terenului aferent locuintei din Ploiesti str. Sondelor nr. 70 A
HOTARAREA Nr. 188

privind iesirea din indiviziune a terenului aferent locuintei din Ploiesti str. Sondelor nr. 70 A

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti;  

vazand expunerea de motive a d-lui. viceprimar Nicolae Oprea, in calitate de consilier si raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru prin care se propune iesirea din indiviziune a terenului aferent locuintei situate in Ploiesti, str. Sondelor nr. 70 A, proprietatea domnului Dimian Vasile, cu terenul proprietatea municipiului Ploiesti;

in baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba iesirea din indiviziune pentru terenul in suprafata de 515 mp. proprietate a domnului Dimian Vasile situat in Ploiesti, str. Sondelor nr. 70 A cu suprafata de 246 mp., proprietate privata a  municipiului Ploiesti conform planului de situatie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru va urmari punerea in aplicare si respectarea prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 iulie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu