Hotărârea nr. 178/2001

Hotararea nr. 178 privind incetarea mandatului de consilier al domnului Oprea Nicolae

HOTARAREA Nr. 178     

privind incetarea mandatului de consilier al domnului Oprea Nicolae

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

luand act de incetarea inainte de termen a mandatului de consilier al domnului Oprea Nicolae ca urmare a exprimarii optiunii pentru ocuparea functiei de viceprimar;

            in temeiul art. 35, 46 si 156 din Legea nr. 215/2001 modificata, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Ia act de incetarea mandatului domnului consilier Oprea Nicolae care opteaza pentru functia de viceprimar.

Art. 2

Biroul Administratie Publica va aduce la cunostinta celor interesati, prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 iulie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu