Hotărârea nr. 175/2001

Hotararea nr. 175 privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Onutu Victor, Neacsu Dumitru, Duta Elena, Neagu Jana, Iliescu Virgiliu, Raducanu Ion si Selaru Constantin

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA Nr. 175

privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Onutu Victor, Neacsu Dumitru, Duta Elena, Neagu Jana, Iliescu Virgiliu, Raducanu Ion si Selaru Constantin

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand expunerea de motive a consilierului Ion Iancu si raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprinde propunerea de solutionare a cererilor de inlesnire la plata formulate de Onutu Victor, Neacsu Dumitru, Duta Elena, Neagu Jana, Iliescu Virgiliu, Raducanu Ion si Selaru Constantin;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61/1998;

            in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3/4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Respige cererea formulata de Onutu Victor de  scutire de la plata a impozitului pe cladiri datorat in suma de 870.787 lei debit perioada 15.06.1999 – 15.03.2001 si majorarilor de intarziere aferente in suma de 350.738 lei.

Art. 2

Admite in parte cererea de inslesnire de plata formulata de Neacsu Dumitru, in sensul ca:

a)      respinge capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a debitului reprezentand impozit pe cladiri aferent perioadei 15.03.1999 – 15.03.2001 in suma de 1.501.315 lei;

b)      acorda scutirea de la plata a majorarilor de intarziere in suma de 716.995 lei cu conditia achitarii debitului restant, impreuna cu cel curent in termen de 6 luni de la data comunicarii hotararii.

Art. 3

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Duta Elena, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand impozit pe cladiri aferent perioadei 15.03.2000 – 15.03.2001 in suma de 192.171 lei pe o perioada de 2 luni,conform anexei la prezenta hotarare;  

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri in suma de 35.673 lei.  

Art. 4

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Neagu Jana, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitelor reprezentand impozit pe teren perioada 1995 – 1998 si impozit pe cladiri perioada 15.12.1999 – 15.03.2001 in suma de 6.415 lei, respectiv 607.400 lei pe o perioada de 6 luni,conform anexei la prezenta hotarare;  

b)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitului pe teren si impozitului pe cladiri in suma de 17.677 lei si respectiv 167.610 lei pe o perioada de 6 luni,conform anexei la prezenta hotarare;  

  Stabileste termenul de plata al ratelor lunare data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 5

Respinge cererea formulata de Iliescu Virgiliu de esalonare la plata a impozitului pe cladiri datorat pentru perioada 15.03.1999 – 15.03.2001 in suma de 570.880 lei si de scutire de la plata a majorarilor de intarziere aferente in suma de  227.500 lei.

Art. 6

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Raducanu Ion, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand impozit pe cladiri aferent perioadei 15.12.1999 – 15.03.2001 in suma de 643.926 lei pe o perioada de 3 luni,conform anexei la prezenta hotarare;  

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri in suma de 179.153 lei.  

Art. 7

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Selaru Constantin, in sensul ca aproba scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru spatiul cu destinatia de locuinta in suma de 2.315.783 lei, cu conditia achitarii debitului restant, impreuna cu obligatiile curente, in termen de patru luni de la data comunicarii hotararii.

Art. 8

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 9

Serviciul Secretariat al Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 2 iulie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

b) respinge capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a taxei de autorizare persoana fizica pentru vanzare loz in plic;

c) aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere in suma de 174.519 lei;

 

 

 

Anexa la hotararea nr.175/2001

 

Esalonarea la plata a debitelor restante datorate de  Duta Elena, Neagu Jana si Raducanu Ion

 

 

   Termen de plata

Rata esalonarii

Duta Elena

Neagu Jana

Raducanu Ion

Debit

Majorari

30.07.2001

96.086

102.300

30.880

214.640

30.08.2001

96.085

102.300

30.880

214.640

30.09.2001

-

102.300

30.880

214.646

30.10.2001

-

102.300

30.880

-

30.11.2001

-

102.300

30.880

-

30.12.2001

-

102.315

30.887

-

TOTAL

192.171

613.815

185.287

643.926