Hotărârea nr. 17/2001

Hotararea nr. 17 privind mentinerea chiriilor percepute pentru spatiile cu alta destinatie folosite de Filiala Uniunii Artistilor Plastici Ploiesti

HOTARAREA Nr. 17

privind mentinerea chiriilor percepute pentru spatiile cu alta destinatie                                 folosite de Filiala Uniunii Artistilor Plastici Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

vazand  Raportul-expunere de motive al domnului viceprimar Nicolae Oprea si al Directiei Administrarea Domeniului Public si privat prin care se propune, la solicitarea Filialei Uniunii Artistilor Plastici Ploiesti inghetarea chiriilor percepute pentru folosirea spatiilor cu alta destinatie de catre Filiala Artistilor Plastici Ploiesti la nivelul celor stabilite prin contractele de inchiriere valabile pana la data de 31.05.2000;

vazand procesul-verbal al comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta in care este consemnata propunerea de mentinere a chiriei la nivelul stabilit prin contractele de inchiriere valabile pana la data de 31.05.2000;

in temeiul art.20 lit.”g” si „o” din  Legea nr. 69/1991 republicata in 1996, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba mentinerea chiriilor percepute pentru spatiile cu alta destinatie folosite in baza unui contract de inchiriere de Filiala Uniunii Artistilor Plastici Ploiesti la nivelul celor stabilite prin contractele valabile pana la data de 31.05.2000.

Art.2

Prevederile prezentei hotarari se aplica pe o perioada de 1 an, incepand cu data de 01.06.2000.

Art. 3

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat si Directia de Impozite si Taxe Locale vor  duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 ianuarie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ileana Roman

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu