Hotărârea nr. 169/2001

Hotararea nr. 169 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Consolidare Gradinita nr. 37 Ploiesti”

HOTARAREA Nr. 169

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii               "Consolidare Gradinita nr. 37 Ploiesti”

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti

vazand raportul de specialitate al Directiei Tehnice si expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a  obiectivului de investitii “Consolidare Gradinita nr. 37  Ploiesti";

avand in vedere prevederile art. 16 alin.5,  6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

in temeiul art. 38 lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii “Consolidare Gradinita nr. 37 Ploiesti" cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici din anexa.

 

Data in Ploiesti, astazi, 2 iulie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu