Hotărârea nr. 166/2001

Hotararea nr. 166 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Reproiectare Bloc 12B – Ansamblul Mihai Bravu - mansardare si contorizare si retele tehnico-edilitare aferente blocului"

HOTARAREA Nr. 166

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii              "Reproiectare Bloc 12B – Ansamblul Mihai Bravu  - mansardare si contorizare si retele tehnico-edilitare aferente blocului"

          

Consiliul Local al municipiului Ploiesti

vazand raportul de specialitate al Directiei Tehnice si expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a  obiectivului de investitii “Reproiectare Bloc 12B – Ansamblul Mihai Bravu  - mansardare si contorizare si retele tehnico-edilitare aferente blocului";         

avand in vedere prevederile art. 16 alin.5, 6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

in temeiul art. 38 lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii “Reproiectare Bloc 12B – Ansamblul Mihai Bravu  - mansardare si contorizare si retele tehnico-edilitare aferente blocului", conform documentatiei anexate.         

 

Data in Ploiesti, astazi, 2 iulie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu