Hotărârea nr. 161/2001

Hotararea nr. 161 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Comert stradal - municipiul Ploiesti"

HOTARAREA Nr. 161

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii                           "Comert stradal - municipiul Ploiesti"

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand raportul de specialitate al Directiei Tehnice si expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a  obiectivului de investitii “Comert stradal - zona centrala municipiul Ploiesti";

avand in vedere prevederile art. 16 alin.5, 6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

in temeiul art. 38 lit. m) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba planurile privind amplasarea comertului stradal (continute in Anexa 1) pe domeniul public al municipiului Ploiesti, Piata Victoriei

Art. 2

Aproba proiectul tehnic si detaliile de executie pentru obiectivul  “Comert stradal-zona centrala municipiul Ploiesti - sistematizare verticala - etapa a - II-a RK pavaj zona administrativa" anexat.

Art. 3

Mandateaza primarul municipiului Ploiesti sa negocieze si sa semneze un act aditional la contractul nr.________/_______ referitor la executia RK pavaj zona administrativa.

 

Data in Ploiesti, astazi, 2 iulie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu