Hotărârea nr. 160/2001

Hotararea nr. 160 privind aprobarea organizarii licitatiei pentru inchirierea terenurilor ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiesti, situate pe principalele magistrale de circulatie si in principalele puncte aglomerate (piete), in vederea construirii si amplasarii suporturilor pentru firme si reclame

HOTARAREA Nr. 160

privind aprobarea organizarii licitatiei pentru inchirierea terenurilor  ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiesti, situate pe principalele magistrale de circulatie si in principalele puncte aglomerate (piete), in vederea  construirii si amplasarii  suporturilor pentru firme si reclame

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

vazand expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si raportul  Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, precum si propunerile consilierilor din sedinta din data de 2 iulie 2001, prin care se propune aprobarea organizarii licitatiei pentru inchirierea terenurilor apartinand domeniului public al municipiului Ploiesti, situate in zona centrala, in vederea construirii si amplasarii suporturilor pentru firme si reclame;

avand in vedere prevederile art.1,2 si 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in baza Legii nr.50/1991, republicata in anul 1996 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masurii pentru realizarea locuintelor;

in temeiul Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba “Studiul privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame in municipiul Ploiesti / etapele II si III”, intocmit de S.C. Consproiect S.A., potrivit Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 ce fac parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 2

Aproba organizarea licitatiei pentru inchirierea terenurilor ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiesti, stabilite conform studiului, pe o durata de 3 ani.

Art. 3

Pretul de pornire al licitatiei va fi echivalentul in lei la data organizarii licitatiei a urmatoarelor preturi defalcate pe zone:

Zona A 1          USD/mp/zi

Zona B 0.9       USD/mp/zi

Zona C 0.7       USD/mp/zi

Zona D 0.5       USD/mp/zi

Art. 4

Aproba constituirea comisiei de licitatie a carei componenta este prevazuta in Anexa III.

Comisia prevazuta la alineatul precedent va aproba caietele de sarcini intocmite ulterior si va organiza desfasurarea licitatiilor propriu-zise.

Art. 5

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, Directia Administrarea Domeniului Public si Privat si Directia Taxe si Impozite Locale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 2 iulie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 Anexa nr. II

 

MODIFICARI LA STUDIUL PRIVIND CONSTRUIREA SI AMPLASAREA SUPORTURILOR PENTRU FIRME SI RECLAME PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

Art.  4 c, alin. 3

            “Banerele se amplaseaza pentru evenimente temporare si pentru sop publicitar (reclame).

            Durata de mentinere pentru o locatie a unui client va fi de maximum 3 (trei) luni.

Locatiile se vor atribui prin licitatie unui operator de publicitate pentru o perioada de minimum 1 (un) an.

 

Art.  5 II.

Se pot amplasa banere pe tronsonul Bulevardul Republicii – Piata Eroilor – Mihai Viteazul pe un numar de 7 (sapte) locatii (ritmat).

In Piata Mihai Viteazul se pot amplasa banere in doua locatii lateral spre strada Partizani si spre strada Andrei Muresanu.

 

Art. 5.2

Piata Garii de Sud

Se pot amplasa 4 (patru) locatii de banere:

- intersectie strada B.P.Hasdeu;

- intersectie strada Veronica Micle;

- la baza Podului;

- in fata Garii de Sud.

Anexa nr. III

 

COMPONENTA COMISIEI DE LICITATIE PENTRU INCHIRIEREA TERENURILOR CE FAC PARTE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

Presedinte:     Nicolae Oprea                          Viceprimar

 

Membri:         Ion Iancu                                  Viceprimar

 

                      Maria Magdalena Mazalu         Secretar

 

Simona Munteanu                     Director Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru

 

Gheorghe Bratosin                    Director Directia Gestionare Patrimoniu

 

Nicoleta Craciunoiu                  Director Directia Economica

 

Iancu Simina                             Consilier Comisia 4

 

Secretar :          Viorica Patrascu                       Sef Serviciu Valorificare Patrimoniu