Hotărârea nr. 148/2001

Hotararea nr. 148 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Teatrului “Toma Caragiu” Ploiesti, initiata de domnul Primar.

HOTARAREA Nr. 148

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Teatrului „TOMA CARAGIU” Ploiesti pe anul 2001

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

vazand  Raportul-expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului „TOMA CARAGIU” Ploiesti pe anul 2001,

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 de completare a Legii nr. 189/1998 si Legii nr. 216/2001 Legea bugetului de stat pe anul 2001,

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului „TOMA CARAGIU” Ploiesti pe anul 2001, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba rectificarea listei de investitii a Teatrului „TOMA CARAGIU” Ploiesti pe anul 2001, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale Teatrului „TOMA CARAGIU” Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 iunie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu