Hotărârea nr. 143/2001

Hotararea nr. 143 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti, initiata de domnul Primar.

HOTARAREA Nr. 143

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti pe anul 2001

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

văzand  Raportul-expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti pe anul 2001,

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 de completare a Legii nr. 189/1998 si Legii nr. 216/2001 Legea bugetului de stat pe anul 2001,

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetul activitatii generale pe anul 2001 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărare, astfel:

Venituri totale – 123.135.000 mii lei

Cheltuieli totale – 123.135.000 mii lei

Profit brut – 0

Art. 2

Aproba bugetul activitatii de investitii rectificat pe anul 2001 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărari.

 

Data in Ploiesti, astăzi, 19 iunie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa nr. 1


BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2001

 

Cod 01                                                                                                                                                                                                                       -milioane lei-

Indicatori

Nr.

rind

Preliminat/

realizat

in anul

Prevederile

anului curent

Total,

 

 

 

precedent

din care:

I - realiz

II - pl

III - pl

IV - pl

I. VENITURI TOTALE, din care:

(rd. 02+ rd. 12+ rd. 13)

01

41,401

123,135

22,761

14,024

15,763

70,587

1. Venituri din exploatare, din care:

02

33,608

119,977

19,633

14,014

15,753

70,577

a) Venituri din activitatea de baza

03

33,608

119,635

19,525

13,936

15,675

70,499

b) Venituri din alte activitati

04

0

342

108

78

78

78

c) Venituri din surse bugetare, din care:

05

0

0

0

0

0

0

 - subventii pentru produse si activitati

06

0

0

0

0

0

0

 - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif

07

0

0

0

0

0

0

 - transferuri

08

0

0

0

0

0

0

 - prime acordate de la bugetul de stat

09

0

0

0

0

0

0

 - alte sume primite de la bugetul de stat

10

0

0

0

0

0

0

d) Venituri din fonduri speciale

11

0

0

0

0

0

0

2. Venituri financiare

12

7,762

3,157

3,127

10

10

10

3. Venituri exceptionale

13

31

1

1

0

0

0

II CHELTUIELI TOTALE, din care:

(rd. 15+ rd.35+rd.36)

14

20,063

123,135

52,992

22,223

12,112

35,808

1. Cheltuieli pentru exploatare -total, din care:

15

11,721

98,573

52,988

12,544

12,102

20,939

a) Cheltuieli materiale

16

287

270

40

70

70

90

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

17

3,239

4,092

697

1,094

1,094

1,207

 - salarii brute

18

2,300

2,898

508

770

770

850

 - contributie la asigurarile sociale de stat

19

663

881

164

231

231

255

 - ajutor de somaj

20

115

142

22

39

39

42

 - contributie la asigurarile sociale de sanatate,

   conform Legii nr.145/1997

21

161

171

3

54

54

60

 - alte cheltuieli cu personalul

22

0

0

0

0

0

0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea

    si provizioanele, din care:

23

6,825

91,999

51,947

10,730

10,311

19,011

 - amortizare

24

6,825

14,023

3,390

3,311

3,311

4,011

 - provizioane

25

0

77,976

48,557

7,419

7,000

15,000

d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat,

    din care:

26

0

0

0

0

0

0

 - transferuri sau subventii

27

0

0

0

0

0

0

e) Cheltuieli de protocol

28

39

48

10

12

12

14

f ) Cheltuieli de reclama si publicitate

29

41

61

0

35

12

14

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

27

33

3

10

10

10

h) Tichete de masa

31

156

272

53

73

73

73

 I) Alte cheltuieli , din care:

32

1,107

1,798

238

520

520

520

 - taxa pentru activitatea de exploatare a

   resurselor minerale

33

0

0

0

0

0

0

 - redeventa din concesionarea bunurilor publice

34

0

0

0

0

0

0

2. Cheltuieli financiare

35

8,317

24,528

0

9,669

0

14,859

3. Cheltuieli exceptionale

36

25

34

4

10

10

10

III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)

37

21,338

0

-30,231

-8,199

3,651

34,779

IV. FOND DE REZERVA

38

0

0

0

0

0

0

V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE  STABILITE  POTRIVIT LEGII

39

0

0

0

0

0

0

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

40

0

0

0

0

0

0

VII. IMPOZIT PE PROFIT

41

5,526

0

0

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:

42

15,812

0

0

0

0

0

1. Fondul de participare a salariatilor la profit ,din care:

43

1,581

0

0

0

0

0

 - cota managerului la regii autonome

44

0

0

0

0

0

0

2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autono-

    me si al institutelor nationale de cercetare-dezv.

45

7,116

0

0

0

0

0

3. Surse proprii de finantare ,din care:

46

7,115

0

0

0

0

0

 - cota de participare la profit a administratorilor

47

0

0

0

0

0

0

4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza     legala),din care:

48

0

0

0

0

0

0

 - cota managerului la societatile comerciale

49

0

0

0

0

0

0

 - dividende cuvenite statului-F.P.S.

50

0

0

0

0

0

0

 - dividende cuvenite altor actionari

51

0

0

0

0

0

0

IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care:

52

142,761

222,549

2,799

116,312

63,478

39,960

1. Surse proprii

53

1,000

1,294

4

400

690

200

2. Alocatii de la buget,din care:

54

37,761

86,032

865

31,900

40,977

12,290

                    -buget local

 

2,300

11,488

0

1,300

7,877

2,311

                    -buget stat

 

35,461

74,544

865

30,600

33,100

9,979

3. Credite bancare:

55

104,000

135,223

1,930

84,012

21,811

27,470

 - interne

56

0

0

0

0

0

0

 - externe

57

104,000

135,223

1,930

84,012

21,811

27,470

4.  Alte surse

58

0

0

0

0

0

0

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

59

142,761

222,549

2,799

116,312

63,478

39,960

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

60

142,761

222,549

2,799

116,312

63,478

39,960

2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investitii:

61

0

0

0

0

0

0

 - interne

62

0

0

0

0

0

0

 - externe

63

0

0

0

0

0

0

XI. REZERVE ,din care:

64

0

0

0

0

0

0

I.   Rezerve legale

65

0

0

0

0

0

0

II.  Rezerve statutare

66

0

0

0

0

0

0

III. Alte rezerve (denumirea si baza legala)

67

0

0

0

0

0

0


 

 

Anexa nr. 2

LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2001

 

 

 

 

 

 

mii lei

Nr

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoarea

Valoarea

Executat

Ramas de executat

PROPUNERI PE 2001

Capacitate

 

 - Nr. si data acord MF

 

actualizata

pana la

 

Total

Credite

Total

Din care

Surse

 

crt

 - Nr. si data act aprobare CLM

initiala

la 01.01.2001

12/1/00

 

 

externe

alocatie

Buget

Buget de

proprii

termen PIF

 

 

 - Inceperea executiei

 

 

 

(3-4)

 

 

buget

local

stat

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

TOTAL

90,886,661

563,345,285

215,310,904

348,034,381

221,255,791

135,223,396

86,032,395

11,488,395

74,544,000

 

 

 

C+M

59,209,452

425,061,301

164,975,200

260,086,101

165,532,704

104,662,908

60,869,796

3,172,740

57,697,056

 

 

2

A. Lucrari in continuare

76,606,661

549,065,285

215,310,904

333,754,381

213,778,946

135,223,396

78,555,550

4,011,550

74,544,000

 

 

 

 

59,209,452

425,061,301

164,975,200

260,086,101

165,532,704

104,662,908

60,869,796

3,172,740

57,697,056

 

 

3

B. Lucrari noi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

C. Achizitii de bunuri si alte

14,280,000

14,280,000

-

14,280,000

7,476,845

-

7,476,845

7,476,845

-

 

 

 

cheltuieli de investitii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din total :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

A. Dezvoltarea utilitatilor muni-

cipale-sisteme de incalzire in

mun. Ploiesti - TECP - THE-02

- Nr. acord MF: 2166/1996;

- Nr. acord MF: 2069/1998

- Nr. act aprobare: HG 1094/96

- Nr. act aprobare: HG 163/1999

74,692,890

546,600,566

213,146,185

333,454,381

213,478,946

135,223,396

78,255,550

3,711,550

74,544,000

 

 

 

 - Inceperea executiei: 1998

57,790,190

423,068,838

163,282,737

259,786,101

165,232,704

104,662,908

60,569,796

2,872,740

57,697,056

 

 

6

A. Modernizare punct termic

1,913,771

2,464,719

2,164,719

300,000

300,000

-

300,000

300,000

-

 

 

 

zona Locomotivei

1,419,262

1,992,463

1,692,463

300,000

300,000

 

300,000

300,000

 

 

 

7

C. Achizitii contori de energie termica

14,280,000

14,280,000

-

14,280,000

7,476,845

-

7,476,845

7,476,845

-