Hotărârea nr. 139/2001

Hotararea nr. 139 cu privire la solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Radu Dumitru, Nicolescu Constantin, Grigore Maria, Nicolae Sevastian Cornel, Ionita Janeta, Dutu Margareta si Paraschiv Ion, initiata de domnul consilier Ion Iancu.

HOTARAREA Nr. 139

cu privire la solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Radu Dumitru, Nicolescu Constantin, Grigore Maria, Nicolae Sevastian Cornel, Ionita Janeta, Dutu Margareta si Paraschiv Ion

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti

vazand expunerea de motive a consilierului Ion Iancu si raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprinde propunerea de solutionare a cererilor de inlesnire la plata formulate de Radu Dumitru, Nicolescu Constantin, Grigore Maria, Nicolae Sevastian Cornel, Ionita Janeta, Dutu Margareta si Paraschiv Ion;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61/1998;

            in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3/4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Radu Dumitru, in sensul ca aproba scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru spatiul cu destinatia de locuinta in suma de 1.665.839 lei, cu conditia achitarii debitului restant, impreuna cu obligatiile curente, in termen de doua luni de la data comunicarii hotararii.a) respinge capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a debitului reprezentand impozitul pe cladiri in suma de 459.131 lei si acorda esalonarea la plata a sumei mentionate pe o perioada de 10 luni, conform anexei la prezenta hotarare;

b) aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere in suma de 279.114 lei;

Art. 2

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Nicolescu Constantin, in sensul ca:

a)      respinge capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand chirie aferenta perioadei mai 1999 – mai 2001 in suma de 5.035.012 lei pe o perioada de 24 luni si acorda esalonarea la plata a debitului mentionat pe o perioada de 12 luni,conform anexei la prezenta hotarare;  

b)      admite capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere in suma de 4.298.177 lei.

  Stabileste termenul de plata al ratelor lunare data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 3

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Grigore Maria, in sensul ca:

a)      acorda esalonarea la plata a sumei de 247.179 reprezentand debit aferent impozitului pe cladiri pe o perioada de 5 luni, conform anexei la prezenta hotarare;

b)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand impozit cladiri aferent perioadei 15.03.1999 – 15.03.2001 in suma de 732.336 lei pe o perioada de 3 luni, conform anexei la prezenta hotarare;   

  Stabileste termenul de plata al ratelor lunare data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

c)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere in suma de 339.229  lei;

Art. 4

Respige cererea formulata de Nicolae Sevastian Cornel de esalonare la plata pe o perioada de sapte luni a debitelor restante aferente impozitului pe cladiri si taxei auto in suma de 1.403.726 lei, respectiv 146.250 lei si a majorarilor de intarziere aferente in suma de 650.229 lei si respectiv 51.362 lei.

Art. 5

Respinge cererea formulata de Ionita Janeta de scutire de la plata a impozitului pe cladiri, respectiv 549.713 lei debit restant perioada 15.03.2000 – 15.03.2001 si 114.302 lei majorari de intarziere.

Art. 6

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Dutu Margareta, in sensul ca aproba scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitului pe cladiri si pe teren in perioada 15.06.1999 – 31.01.2001 in suma de 266.164 lei, respectiv 3.766 lei.

Art. 7

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Paraschiv Ion, in sensul ca respinge capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitului pe cladiri in suma de 221.095 lei si acorda esalonarea la plata a sumei mentionate pe o perioada de 3 luni, conform anexei la prezenta hotarare;   

  Stabileste termenul de plata al ratelor lunare data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 8

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 9

Serviciul Secretariat al Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 iunie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Dinu Savu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

b) respinge capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a taxei de autorizare persoana fizica pentru vanzare loz in plic;

c) aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere in suma de 174.519 lei;

 

 

a) aproba esalonarea la plata a debitelor restante aferente impozitului pe cladiri in suma de 521.543 lei pe o perioada de 10 luni, conform anexei la prezenta hotarare;

 

b) acorda scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitului datorat in suma 162.792 lei;

 

 

 

 

Anexa nr. 1

 

Esalonarea la plata a obligatiilor datorate de Nicolescu Constantin, Grigore Maria si Paraschiv Ion

 

Termen de plata

Rata esalonarii

Nicolescu Constantin

Grigore Maria

Paraschiv Ion

30.06.2001

419.500

244.000

73.600

30.07.2001

419.500

244.000

73.600

30.08.2001

419.500

244.336

73.895

30.09.2001

419.500

-

-

30.10.2001

419.500

-

-

30.11.2001

419.500

-

-

30.12.2001

419.500

-

-

30.01.2002

419.500

-

-

28.02.2002

419.500

-

-

30.03.2002

419.500

-

-

30.04.2002

419.500

-

-

30.05.2002

420.512

-

-

TOTAL

5.035.012

732.336

221.095

 

Anexa nr. 2

 

Esalonarea la plata a obligatiilor datorate de Nicolescu Constantin, Grigore Maria si Paraschiv Ion

 

 

Termen de plata

Rata esalonarii

Nicolescu Constantin

Grigore Maria

Paraschiv Ion

30.06.2001

419.500

244.000

73.600

30.07.2001

419.500

244.000

73.600

30.08.2001

419.500

244.336

73.895

30.09.2001

419.500

-

-

30.10.2001

419.500

-

-

30.11.2001

419.500

-

-

30.12.2001

419.500

-

-

30.01.2002

419.500

-

-

28.02.2002

419.500

-

-

30.03.2002

419.500

-

-

30.04.2002

419.500

-

-

30.05.2002

420.512

-

-

TOTAL

5.035.012

732.336

221.095