Hotărârea nr. 134/2001

Hotararea nr. 134 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu S.C. MECCA PLAST SERVICE S.A., initiata de domnul consilier Ion Iancu.

HOTARAREA Nr. 134

privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu

S.C. MECCA PLAST SERVICE S.A.

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Raportul – Expunere de Motive al domnului Consilier Ion Iancu si al Directiei Administrarea Domeniului  Public si Privat, Serviciul Contracte prin care se propune asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. MECCA PLAST SERVICE S.A. in scopul realizarii unor actiuni si lucrari de interes comun;

            in baza prevederilor art.5, al.5 si art.12 din Legea nr. 189/1998, privind finantele publice locale si a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul art. 38 lit “f” si “x” din Legea 215/2001, privind administratia publica locala

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba asocierea Consiliului Local al muncipiului Ploiesti cu S.C. MECCA PLAST SERVICE S.A. pentru realizarea unor lucrari de interes comun., in sensul amenajarii, intretinerii si exploatarii terenului apartinand domeniului public al municipiului Ploiesti, in suprafata de 1968 m.p. pe care se va amenaja o parcare conform planului anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Durata asocierii va fi de 5 ani, cu posibilitatea de a fi prelungita.

Art. 2

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa negocieze clauzele si sa incheie contractul de asociere.

Art. 3

Directia Administrarea Domeniului  Public si Privat si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 iunie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Dinu Savu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu