Hotărârea nr. 133/2001

Hotararea nr. 133 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu S.C. “CLINICA VETERINARA” S.R.L., initiata de domnul consilier Ion Iancu.

HOTARAREA Nr. 133

privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti

cu S.C. CLINICA VETERINARA” S.R.L.

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Raportul – Expunere de Motive al domnului consilier Ion Iancu si al Directiei Administrarea Domeniului  Public si Privat - Serviciul Contracte prin care se propune asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. “CLINICA VETERINARA” S.R.L.;

avand in vedere procesul verbal al comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

            in baza prevederilor art.5, al.5 si art.12 din Legea nr. 189/1998, privind finantele publice locale si a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica locala si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul art. 38, al.2, lit “f” si “x” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu S.C. CLINICA VETERINARA S.R.L. pentru realizarea unor actiuni si activitati de utilitate publica.

Durata asocierii va fi de 1 (un) an.

Art. 2

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa incheie contractul de asociere, cu avizul comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 6 ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 3

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat, Directia Administratia Publica si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 iunie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Dinu Savu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu