Hotărârea nr. 132/2001

Hotararea nr. 132 privind aprobarea „ Studiului de amplasare a spatiilor comerciale in municipiul Ploiesti ” si asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. METRO ASKIN S.R.L., initiata de un grup de consilieri.

HOTARAREA Nr. 132

privind aprobarea „Studiului de amplasare a spatiilor comerciale in municipiul Ploiesti” si asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. METRO ASKIN S.R.L.

                                              

Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

            vazand Expunerea de motive a unui grup de consilieri si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, prin care se propune aprobarea “Studiului de amplasare a spatiilor comerciale in municipiul Ploiesti”, la solicitarea S.C. METRO ASKIN S.R.L. in calitate de beneficiar, intocmit de arh. Victor Socoleanu si asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. METRO ASKIN S.R.L;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in conformitate cu Legea nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executarii constructiilor;

            in temeiul Legii nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala;

                                              

HOTARASTE:

 

Art. 1

Aproba “Studiul de amplasare a spatiilor comerciale  in municipiul Ploiesti”- Etapa I, la solicitarea S.C. METRO ASKIN S.R.L. in calitate de beneficiar, intocmit de arh. Victor Socoleanu, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba asocierea pe o perioada de 5 ani intre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C.  METRO ASKIN S.R.L pentru amplasarea  unui numar de 7  spatii comerciale, conform studiului aprobat la Art. 1 .

Art. 3

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa negocieze conditiile conform ofertei si sa semneze contractul de asociere cu S.C. METRO ASKIN S.R.L.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 iunie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dinu Savu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu