Hotărârea nr. 131/2001

Hotararea nr. 131 privind aprobarea „ Studiului de amplasare spatii comerciale in municipiul Ploiesti” si asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. EXTRAPAN S.A. Ploiesti, initiata de un grup de consilieri.

HOTARAREA  Nr. 131

privind aprobarea „Studiului de amplasare spatii comerciale in municipiul Ploiesti” si asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. EXTRAPAN S.A Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

vazand Expunerea de motive a unui grup de consilieri si Raportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea  S.C. EXTRAPAN S.A., “STUDIU AMPLASARE SPATII COMERCIALE“ pe teritoriul municipiului Ploiesti si asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu S.C. EXTRAPAN S.A. Ploiesti;

            in baza Legii nr. 50 /1991, republicata în 1997, privind Autorizarea construcţiilor si unele masuri pentru realizarea locuinţelor;

            in baza Legii nr. 189/1998, privind Finantele Publice Locale si Legii nr. 213/1998, privind Proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind Administrţia Publica Locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba “STUDIU AMPLASARE SPATII COMERCIALE“, pe teritoriul municipiului Ploiesti, la solicitarea S.C. EXTRAPAN S.A. in calitate de beneficiar, intocmit de arh. Victor Socoleanu, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba asocierea pe o perioada de 15 ani intre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. EXTRAPAN S.A. pentru amplasarea unui numar de 20 spatii comerciale conform Art. 1 din prezenta hotarare.

Art. 3

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa negocieze conditiile de desfasurare a contractului si sa semneze contractul de asociere cu S.C. EXTRAPAN S.A Ploiesti.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 iunie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dinu Savu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu