Hotărârea nr. 123/2001

Hotararea nr. 123 privind stabilirea taxelor de pasunat pe anul 2001, initiata de domnul consilier domnul Ion Iancu.

HOTARAREA Nr. 123

privind stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2001

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Raportul Expunere de Motive al Domnului Ion Iancu in calitate de Consilier si al Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat - Serviciul Evidenta si Valorificare Fond Agricol privind stabilirea taxei de pasunat valabila pentru anul 2001 pentru terenurile care sunt cultivate cu leguminoase perene de nutret (lucerna anul V de cultura) si pajiste cultivata, care nu au potential corespunzator si nu pot fi folosite prin cosit, ci doar prin pasunat, terenuri care sunt proprietatea municipiului Ploiesti.

            avand in vedere, prevederile Legii Fondului Funciar nr.18/1991, republicata, Legea nr.8/28.04.1971 pentru organizarea, administrarea si folosirea pajistilor, loturilor zootehnice si semincere, precum si a statiunilor comunale de monta; Metodologia - cadru privind stabilirea taxelor de pasunat ce se percep de la crescatorii de animale; Ordonanta Guvernului Romaniei nr.1/1992, privind Registrul Agricol si Normele Tehnice privind completarea si centralizarea Registrului Agricol.

            in temeiul Legii nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Se aproba ca suprafata de 58,54 ha. teren cultivat cu leguminoase perene de nutret si pajiste cultivata amplasata in Zona Garii de Vest in tarlaua 54  arabil 674 (T54A674), in tarlaua 52 arabil 666 (T52A666) si in Zona Rafov in tarlaua 35 arabil 493 (T35A493), sa fie utilizate in anul 2001, drept pasune.

Art. 2

Pentru pasunatul pe suprafata de teren descrisa la art.1 din prezenta hotarare se aproba urmatoarele taxe de pasunat valabile pe anul 2001:

-         Vaci               - 75.000 lei/cap animal;

-         Juninci           - 70.000 lei/cap animal;

-         Tineret bovin - 55.000 lei/cap animal;

-         Ovine             - 55.000 lei/cap animal;

-         Caprine          - 45.000 lei/cap animal;

-         Cabaline         - 80.000 lei/cap animal;

Art. 3

Taxele incasate pentru terenurile prevazute la art.1 constituie venituri in contul de autofinantare pentru izlaz.

Art. 4

Directia Adiministrarea Domeniului Public si Privat - Serviciul Evidenta si Valorificare Fond Agricol si Directia Impozite si Taxe Locale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 iunie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dinu Savu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu