Hotărârea nr. 122/2001

Hotararea nr. 122 privind stabilirea destinatiei unor terenuri proprietatea municipiului Ploiesti si taxele pentru folosinta acestora, valabile pe anul 2001, initiata de domnul consilier Ion Iancu.

HOTARAREA Nr. 122

privind stabilirea destinatiei unor terenuri proprietatea municipiului Ploiesti

si  taxele pentru folosirea acestora, valabile pentru anul 2001

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul - Expunere de motive al Domnului Ion Iancu in calitate de Consilier si al Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat - Serviciul Evidenta si Valorificare Fond Agricol privind stabilirea destinatiei, modul de utilizare si valoarea taxelor de folosire a terenurilor agricole, proprietatea municipiului Ploiesti, valabile pentru anul 2001;

avand in vedere prevederile Legii Fondului Funciar nr.18/1991, republicata si ale Legii Apiculturii nr. 89/1998, precum si prevederile Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale;

in baza art. 42 din Legea nr. 27/1994, republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind impozitele si taxele locale, precum si in temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba atribuirea in folosinta in anul 2001 catre persoane fizice si juridice a suprafetei de 31,00 ha.din izlazul municipiului Ploiesti, teren amplasat in municipiul Ploiesti (Zona Rafov, Cartierul Dorobanti, Cartierul Ploiesti Vest) pentru cultivarea cu plante furajere si amplasarea vetrelor de stupina, terenuri identificate potrivit schitei anexe nr.1 ce face parte din prezenta hotarare;

Art. 2

Atribuirea terenurilor prevazute la art.1 si art.2 se  face prin incheierea de contracte sau conventii;

Art. 3

Aproba taxa de folosire a terenurilor prevazute la art.1 de 280 lei/m.p./an, iar taxa de folosire a terenurilor prevazute la art.2 de 350 lei/m.p./an. Ambele taxe se pot plati si in rate lunare, pana la data de 30 noiembrie 2001.

Art. 4

Taxele incasate pentru terenurile prevazute la art.1 constituie venituri in contul de autofinantare pentru izlaz

Taxele incasate pentru terenurile prevazute la art.2 se fac venit la bugetul local.

Art. 5

Primarul Municipiului Ploiesti, Serviciul Evidenta si Valorificare Fond Agricol din cadrul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat  si Directia Impozite si Taxe Locale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 iunie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dinu Savu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr.1

 

22,00  ha. - Arabil   - Zona Rafov

6,00  ha. - Lucerna - Zona Dorobanti

3,00 ha.  - Arabil    - Zona Ploiesti Vest

___________________________________________

TOTAL   = 31,00 HECTARE

 

Anexa nr. 2

4,40 ha. - Arabil - Zona Nuci

0,86 ha. - Arabil - Zona Bereasca

0,36 ha. - Arabil - Zone diferite

___________________________________

TOTAL = 5,62 ha.

 

MODEL DE CONVENTIE

 

CONVENTIE

pentru folosirea unor suprafete de teren apartinand  municipiului Ploiesti, care fac parte din izlaz

 

 

PARTILE DIN CONVENTIE:

 

             Intre Primaria Municipiului Ploiesti, cu sediul in municipiul Ploiesti, Bulevardul Republicii nr.2, reprezentat prin EMIL CALOTA avand functia de Primar, in calitate de proprietar  si:  ________________________________________

domiciliat in Ploiesti, strada_______________________________, nr._____ posesor al B.I./ carte de identitate seria _____, nr._____________, eliberat(a) de Politia ___________ la data de_________, in calitate de chirias, pe de alta parte, a intervenit urmatoarea conventie de folosire a terenului conform Hotararii Consiliului Local nr. ____________.

 

1.       Primul, denumit PROPRIETAR, inchiriaza, iar al doilea denumit mai jos CHIRIAS, ia cu chirie terenul in suprafata de ___________, situat in Ploiesti, zona__________________________________________.

Predarea - primirea terenului se face pe baza de proces verbal incheiat intre parti.

2.       Obligatiile CHIRIASULUI:

a)      terenul aratat la punctul 1 se da in folosinta in vederea:

·        cultivarii judicioase numai cu plante de nutret:

v     graminee anuale de nutret;

v     graminee perene de nutret;

v     leguminoase perene de nutret;

v     leguminoase anuale de nutret;

v     plante tuberculifere si radacinoase;

v     alte plante de nutret;

·        intretinerea culturilor in mod corespuzator tehnologiilor in vigoare;

·        este interzisa amenajarea si reamenajarea de constructii de orice fel de catre chirias;

·        este obligat sa predea la sfarsitul perioadei terenul asa cum l-a preluat;

·        este interzisa subinchirierea terenului total sau partial si nu are dreptul de cesiune;

·        in cazul in care intervine pe acest teren efectul legilor in vigoare privind reconstituirea, constituirea sau atribuirea prin concesionare a acestor suprafete de teren (Legea Fondului Funciar nr.18/1991, republicata, Legea privind regimul concesionarilor nr.219/1998, Legea nr.1/12.01.2000), chiriasul este obligat sa elibereze aceste terenuri, in termen de 30 zile de la data instiintarii.

3.      Termenul de inchiriere este de la ___________ pana la __________.

4.      Taxa de folosire a terenului este de 280 lei/m.p./an stabilita prin Hotararea Consiliului Local nr. ____________.

5.      Plata taxei de folosire se va face pana la 31.11.2001 la Directia Impozite si Taxe Locale, cu sediul in Ploiesti,     B-dul Independentei nr.16. Aceasta taxa se poate plati si in rate lunare.

6.      In caz de neplata taxei de folosire datorata pana la 31.11.2001, se va proceda la calcularea majorarilor de intarziere conform legislatiei in vigoare.

7.      In caz de nerespectarea clauzelor din prezenta conventie, chiriasul pierde dreptul de folosinta al terenului.

8.      Prezenta conventie s-a incheiat astazi _________________, in doua exemplare cate unul pentru fiecare parte.

 

PROPRIETAR,

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

VICEPRIMAR,

Ec. ION IANCU

 

DIRECTOR,

Ing. GABRIEL CRISTIAN PURICE

 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

CHIRIAS,

 

 

 

MODEL DE CONVENTIE

 

CONVENTIE

pentru folosirea unor suprafete de teren apartinand municipiului Ploiesti, care nu fac parte din izlaz

 

 

PARTILE DIN CONVENTIE:

 

             Intre Primaria Municipiului Ploiesti, cu sediul in municipiul Ploiesti, Bulevardul Republicii nr.2, reprezentat prin EMIL CALOTA avand functia de Primar, in calitate de proprietar  si: ________________________________________

domiciliat in Ploiesti, strada_____________________________, nr._______, posesor al B.I./cartii de identitate seria_______, nr.____________, eliberat de Politia ______________, la data de ________, in calitate de de chirias, pe de alta parte, a intervenit urmatoarea conventie de folosire a terenului conform Hotararii Consiliului Local nr. ____________.

 

1.       Primul, denumit mai jos PROPRIETAR, inchiriaza, iar al doilea denumit mai jos CHIRIAS, ia cu chirie terenul in suprafata de ___________, situat in Ploiesti, in zona __________________________________________.

                   Predarea - primirea se face pe baza de proces - verbal incheiat intre parti.

            2. Obligatiile CHIRIASULUI:

a)      terenul aratat la punctul 1 se da in folosinta in vederea cultivarii judicioase si intretinerii, fiind interzisa amenajarea ori reamenajarea de constructii de orice fel de catre chirias;

b)      este interzisa subinchirierea terenului total sau partial si nu are dreptul de cesiune;

c)      termenul de inchiriere este de la __________ pana la ___________.

d)      este obligat sa predea la sfartitul perioadei terenul asa cum l-a preluat;

e)      in cazul in care intervine pe acest teren efectul legilor in vigoare privind reconstituirea, constituirea sau atribuirea prin concesionare a acestor suprafete (Legea Fondului Funciar nr.18/1991, republicata, Legea privind regimul concesionarilor nr.219/1998, Legea nr.1/12.01.2000), chiriasul este obligat sa elibereze aceste terenuri, in termen de 30  zile de la data instiintarii

3. Taxa de folosire anuala este de 350 lei/m.p./an, stabilita prin Hotararea Consiliului Local nr. _______________.

a)      Plata taxei de folosire se va face pana la 31.11.2001  la Directia Impozite si Taxe Locale  din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independentei nr.16. Aceasta taxa se poate plati si in rate lunare.

b)      In caz de neplata taxei de folosire datorata pana la 31.11.2001, se va proceda la calcularea majorarilor de intarziere conform legislatiei in vigoare.

c)      In caz de nerespectarea clauzelor din prezenta conventie, chiriasul pierde dreptul de folosinta al terenului.

 

Prezenta conventie s-a incheiat astazi __________________, in doua exemplare cate unul pentru fiecare parte.

 

 

PROPRIETAR,

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

VICEPRIMAR,

Ec. ION IANCU

 

DIRECTOR,

Ing. GABRIEL CRISTIAN PURICE

 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

CHIRIAS,