Hotărârea nr. 12/2001

Hotararea nr. 12 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Administratiei Halelor Centrale Ploiesti

HOTARAREA Nr. 12

privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001

Administratiei Halelor Centrale Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul – expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Administratiei Halelor Centrale Ploiesti si raportul serviciului de specialitate al Administratiei Halelor  Centrale  Ploiesti;

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 – Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 69/1991, republicata in 1996, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Administratiei Halelor Centrale Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

-         venituri totale 18.026.000 mii lei

-         cheltuieli totale 18.026.000 mii lei

Art. 2

Aproba   lista   de   investitii  pe  anul  2001  a   Administratiei   Halelor Centrale Ploiesti, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Administratiei Halelor Centrale Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 ianuarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ileana Roman

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu