Hotărârea nr. 113/2001

Hotararea nr. 113 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica a obiectivului de investitii „ Bloc 41 B, Ansamblul Mihai Bravu + contorizare", initiata de domnul Primar.

HOTARAREA Nr. 113

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii

„Bloc 41 B – ansamblul Mihai Bravu + contorizare”

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

Vazand Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul Directiei Tehnice a Primariei municipiului Ploiesti  prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii “Bloc 41 B – Ansamblul Mihai Bravu + contorizare.”

Avand in vedere prevederile art.16, alin. 5, 6 si 9 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

in temeiul art.38 lit. m din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic

Aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii “Bloc 41 B – Ansamblul Mihai Bravu + contorizare ‘’, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 iunie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Dinu Savu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu