Hotărârea nr. 108/2001

Hotararea nr. 108 privind aprobarea Studiului de fezabilitate “ Drumuri si accese Cartier CARINO”, initiata de domnul Primar.

H O T A R A R E A   Nr. 108 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

„Drumuri si accese Cartier CARINO - municipiul Ploiesti”

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

            Varand Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate  „Drumuri si accese Cartier CARINO – municipiul Ploiesti”;

            Avand in vedere prevederile art.16, alin.5,6 si 9 din Legea nr.189/1998, privind finantele publice locale;

            In temeiul art.38, lit. m din Legea nr. 215/2001, privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic

Aproba Studiul de fezabilitate „Drumuri si accese Cartier CARINO – municipiul Ploiesti”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 iunie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Dinu Savu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu