Hotărârea nr. 106/2001

Hotararea nr. 106 privind instituirea controlului asupra activitatii economico-financiara si de gestiune a Asociatiilor de Proprietari si Locatari de pe teritoriul municipiului Ploiesti, initiata de domnul Primar.

HOTARAREA  Nr. 106

privind instituirea controlului asupra activitatii economico-financiare si de gestiune

a Asociatiilor de Proprietari si a Asociatiilor de Locatari,

de pe teritoriul municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

Vazand Raportul – Expunere de Motive al domnului consilier Ion Iancu si al Directiei Economice prin care se propune insituirea controlului asupra activitatii economico-financiara si de gestiune a Asociatiilor de Proprietari si a Asociatiilor de locatari, de pe teritoriul municipiului Ploiesti;

In conformitate cu prevederile art.120 al.2 din Constitutia Romaniei;

In temeiul art.35 si urmatoarele din Legea Locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile ulterioare si a art.54 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996.

Avand in vedere dispozitiile art.1, art.5, art.31 si art.44 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata si prevederile Ordonantei nr. 139/N/1997 pentru aprobarea precizarilor privind constituirea, inregistrarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

In baza Legii nr. 10/1982 cu privire la obligatiile si raspunderile Consiliilor Locale si ale cetatenilor pentru buna gospodarire, intretinere si curatenie a localitatilor urbane si rurale, pastrarea ordinii si disciplinei publice si a Legii nr.4/1981, privind gospodaria comunala;

In temeiul Legii nr. 216/2001, legea bugetului de stat si a Legii nr. 189/1998, privind finantele publice locale;

Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 1042/2000, privind modificarea cuantumului ajutorului banesc si a limitelor de venituri in functie de care acesta se acorda categoriilor defavorizate ale populatiei ale caror locuinte sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr. 215/2001:

Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/1994, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatatea publica, modificata si completata de Ordonanta Guvernului nr. 108/1999 si de Ordonanta Guvernului nr. 103/2000;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995, republicata, privind protectia mediului;

In temeiul dispozitiilor art. 5 alin. 2, art.38 al.2 lit.”i” si “r”; art.46 al.1; art.50, alin.1, 2 din Legea nr. 215/2001 – privind Administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba instituirea controlului asupra activitatii economico-financiare si de gestiune a Asociatiilor de Proprietari si a Asociatiilor de Locatari. Controlul se efectueaza din oficiu sau la sesizarile primite in nume colectiv.

Art. 2

Actiunile de control prevazute la art. 1 se efectueaza de personal de specialitate, angajat cu conventie.

Art. 3

Controlul se va efectua in baza unor « Norme » ce vor fi elaborate de Directiile de specialitate ale Primariei Municipiului Ploiesti, in termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

Art. 4

Directia Economica si Directia Administratie Publica, Juridic, Relatii cu Publicul vor  aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 iunie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Dinu Savu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu