Hotărârea nr. 10/2001

Hotararea nr. 10 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Cantinei de Ajutor Social Ploiesti

HOTARAREA Nr. 10

privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001

al Cantinei de ajutor social  Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul – expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Cantinei de ajutor social  Ploiesti si raportul serviciului de specialitate al Cantinei de ajutor social  Ploiesti;

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 – Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 69/1991, republicata in 1996, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Cantinei de ajutor social Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

-         venituri totale 9.899.000 mii lei

-         cheltuieli totale 9.899.000 mii lei

Art. 2

Aproba lista  de  investitii  pe  anul  2001 a  Cantinei  de  ajutor social  Ploiesti, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Cantinei de ajutor social Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 ianuarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ileana Roman

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu