Proces verbal din 28.01.2021

Proces-verbal sedinta ordinara 28.01.2021

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 28.01.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată conform prevederilor art.133 alin.(1) și ale art.134 alin. (1) lit.”a”, alin.(3) lit.”a” și alin. (5) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, În acest sens a fost emisă Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 956/21.08.2020

La ședință participă de drept:

 • - dl. Cristian Gentea                    - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru          - Secretarul General al Municipiului

Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție                - 22;

 • - consilieri prezenți                 - 22;

Președinte de ședință este domnul consilier Apostoliceanu Sorin.

Executivul precizează că sunt următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi:

MODIFICĂRI DIN DATA DE 26.01.2021 LA PROIECTUL ORDINII DE ZI aferent ședinței consiliului local din data de 28.01.2021

 • I. Se introduc pe proiectul ordinii de zi următoarele materiale:

La punctul nr.32: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții «Lucrări de conformare securitate la incendiu pentru Primăria Municipiului Pitești».”

La punctul nr.33: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Reabilitare scări publice, cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3»”.

La punctul nr.34: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico economice aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare locuri de joacă pentru copii”.

La punctul nr.35: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Modernizare locuri de joacă pentru copii»”.

La punctul nr.36: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.57 din 15.02.2018 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Pitești și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia”.

Punctele nr. 32-40 ințiale se renumerotează și devin punctele nr. 37 -45.

La punctul nr.46 se introduce: ”Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.3839/22.01.2021, cu privire la legalitatea HCL nr.147/29.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încasare a taxei de salubrizare”.

Punctele nr. 41-43 ințiale se renumerotează și devin punctele nr. 47 -49.

 • II. Punctul nr.17 de pe proiectul ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției ”Desființare locuință D+P, construire bloc de locuințe S+P+2E și împrejmuire teren” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Mioarei nr.11 se modifică, în sensul că sintagma «Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 17.07.2020» se radiază.

MODIFICĂRI DIN DATA DE 28.01.2021 LA PROIECTUL ORDINII DE ZI aferent ședinței consiliului local din data de 28.01.2021

I. Punctul nr.18 de pe proiectul ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”, se modifică și se completează astfel:

Articolul 3 va avea următorul conținut: Art. 3 Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena și Gheorghe Coman, domiciliată în municipiul Pitești, Str. Craiovei, bl.28, sc. B, ap.11, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.”

Art. 3 - 15 inițiale se renumerotează și devin art.4-16.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot procesele-verbale ale ședințelor extraordinara și ordinară din data de 14.12.2020 și 23.12.2020, care sunt aprobate în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință menționează că la punctul ”Diverse” se înscrie domnia sa, domnii consilieri Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Gherase Ionuț, Tudosoiu Dumitru, Mihăilescu Mihai-Ioan, precum și doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2021-2022.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Am să votez acest proiect, este obligația consiliului local. Este singura entitate care poate aproba rețeaua școlară. Mi-aș fi dorit ca în spatele proiectului de hotărâre să nu regăsesc decât o simplă adresă a Inspectoratului Școlar Județean Argeș cu privire strict la Grădinița cu Program Normal ”Istețel” care devine structură a Școlii Gimnaziale ”I.L.Caragiale” ci să găsesc o fundamentare mult mai amplă privind întreaga rețea școlară a unităților de învățământ. Aș fi vrut să găsesc cifre de școlarizare, să văd o prognoză a Inspectoratului Școlar Județean Argeș pentru cel puțin două unități de învățământ din Pitești și anume Colegiul Tehnologic ”Dimitrie Dima” și Colegiul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”. Amândouă sunt unități de învățământ care școlarizează profesional tehnic. Să avem cât mai multe date. Dar am să termin prin a spune, așa cum am și început, că am să votez acest proiect în forma în care a fost propus de inițiator.

Doamna consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina: Aș dori să fac o completare. Grădinița la care face referire domnul consilier Tudosoiu Dumitru funcționează de câțiva ani cu un număr de copii sub cel prevăzut de lege, ca urmare era firească această alipire de Școala Gimnazială ”I.L.Caragiale”. Având în vedere că numărul elevilor la clase a scăzut am decis să alocăm clase de școli profesionale chiar către Colegiul Tehnologic ”Dimitrie Dima” și Colegiul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”. Mai ales că în ultima perioadă a luat amploare învățământul profesional și tehnic. De asemenea aș vrea să fie menționat că nu particip la vot la acest proiect.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Este foarte corect ceea ce a spus, am lucrat împreună, cunoaștem problemele din inspectorat, însă nu aceasta era ideea. Cred că știu foarte bine ce înseamnă dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, de la 6 clase care existau în anul 2012 am reușit să creștem numărul la 50. Mă bucur că Inspectoratul Școlar Județean Argeș în formula actuală continuă acest lucru. Însă eu m-am referit tocmai la scăderea demografică la nivelul județului. Am cunoștințe că lipsesc aproximativ 50 de viitoare clase a-IX-a.

 • D oamna consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina: Este vorba de un număr de 37 de clase.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Ideea era că aș fi dorit o analiză mai completă în spatele proiectului. Nu am spus că sunt împotrivă ca Grădinița cu Program

Normal ”Istețel” să devină structură a Școlii Gimnaziale ”I.L.Caragiale”, doar că aș fi dorit o fundamentare mai amplă.

Domnul președinte de ședință: Primăria a realizat acest proiect cu date din partea unităților de învățământ din cadrul județului.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Proiectul este realizat în urma transmiterii unei solicitări din partea Inspectoratului Școlar Județean Argeș.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 de voturi ”pentru”, devenind

Hotărârea nr. 18/28.01.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare canal deschis situat în dreptul străzilor Dimitrie Boteanu și Bucovina (etapa a - III- a).”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Cristian Gentea: Este un canal deschis în fața caselor de pe aceste străzi. Datorită rezidurilor și dejecțiilor de acolo aerul este irespirabil. S-a făcut DALI-ul pentru a fi aprobat în consiliul local și pentru a fi introdus în programul de investiții. Vreau să menționez că sunt foarte multe sesizări atât de la cetățeni cât și de la Garda de Mediu cu privire la situația existentă în această zonă.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.263/27.08.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Pitești, cu modificările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Gentea Cristian: Este o solicitare din partea ordonatorului pentru buna funcționare a instituției.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: Aș vrea să știu dacă v-ați propus un șablon de respingere a proiectelor care nu au fost luate în discuție la ședințele pe 4

comisii? Dacă există un argument pe care să-l prezentați și cetățenilor, menționez aici în special pe cei care se chinuie pe străzile Dimitrie Boteanu și Bucovina, pentru care nu au fost luate în discuție proiectele de hotărâre?

Domnul președinte de ședință: Așa cum poate confirma și domnul primar, într-o anumită speță am fost cu domnia sa la poliție pentru a da declarații. În legislație se spune clar că votul consilierilor nu trebuie explicat.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Pur și simplu vreau să ne explicați de ce nu au fost luate în discuție proiectele de hotărâre? Care este motivul?

Domnul președinte de ședință: Vă explică domnul primar după ședință!

Domnul primar Cristian Gentea: Vă rog să menționați ce doriți să transmiteți prin afirmația făcută!

Domnul consilier Tudorache Robert-Iulian: Consider că nu mai avem ce căuta în această sală. Ne aflăm aici în calitate de consilieri locali aleși ai municipiului Pitești. Să facem o diferență. Înțeleg că dumneavoastră aveți 13 voturi și vă puteți exprima în acest consiliu în mod arbitrar, așa cum doriți dumneavoastră.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu nu v-a cerut o explicație, dar cetățenii, mai ales cei care sunt afectați în mod direct de proiectul de la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, ar trebui să afle de ce nu ați luat în discuție proiectul. Consider că trebuie să fim coerenți și mai ales responsabili și să votăm în consecință pentru interesul cetățenilor municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință: Aveți dreptate. În momentul în care toate proiectele de pe ordinea de zi vor fi în beneficiul cetățenilor, proiecte care au întârziat nepermis de mult.

Domnule primar, colegii mi-au spus că au participat la o întâlnire cu dumneavoastră și v-au explicat o anumită situație. Este adevărat? Dacă nu este adevărat îmi cer eu scuze.

Domnul primar Cristian Gentea: Domnule președinte vă accept scuzele. Într-adevăr nu știți despre ce discuție este vorba. Am să dau toate explicațiile presei, după ședință, ca să afle cetățenii.

Domnul consilier Constantin Cornel-Ionică: Proiectul de hotărâre referitor la canalul situat în străzile Dimitrie Boteanu și Bucovina este foarte important pentru cetățeni. Garda de Mediu a impus anumite măsuri acolo.

Domnul președinte de ședință: Nu este vorba de importanța sau neimportanța acestui proiect. Remarc cu mare tristețe ”curajul” colegilor mei care au luat această hotărâre într-o primă discuție, fără mine și acum mă lasă pe mine să iau toate săgețile colegilor de la PSD.

Domnul consilier Nedelcu Darius-Sebastian: De fiecare dată, în ultimele luni, având în vedere că sunteți oameni cu experiență care ați făcut parte din vechiul consiliu, noi am venit aici și am zis să lucrăm împreună pentru interesul cetățenilor. La toate proiectele ne-ați argumentat că sunt pe ultimele sute de metri și că, în cazul în care nu le votăm, pentru că sunt în beneficiul cetățenilor, vom avea de pierdut.

Referitor la proiectul cu salubritatea, ne-ați argumentat că multe orașe își doresc proiect ca acesta, l-am votat. Ne-ați promis că în 10 zile dăm drumul la containerele îngropate pentru gunoi. De ce nu s-a întâmplat acest lucru?

Domnul primar Cristian Gentea: Nu ați înțeles. Era făcută recepția.

Domnul consilier Nedelcu Darius-Sebastian: Cine a semnat recepția?

Domnul primar Cristian Gentea: Recepția mașinii? Eu am semnat-o.

Domnul consilier Nedelcu Darius-Sebastian: Nu era vorba de mașină. Ați spus că toți cei care au semnat acolo își asumă. Este un proiect neconform?

Domnul consilier Constantin Cornel-Ionică: Este conform. Era vorba de mașină.

Domnul consilier Nedelcu Darius-Sebastian: Domnul primar a fost informat prin liderul nostru de grup. Consiliile de administrație nu sunt votate de 4 ani, din partea echipei PSD nu veniți să depuneți toți jurământul, viceprimari nu avem, ce așteptăm? Cetățenii orașului și pentru asta ne-au votat.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Nu am participat la întâlnirea cu liderii de grup, din motivele medicale pe care le-am justificat consiliului local prin Secretarul General al Municipiului Pitești, dar am aflat acum care a fost tema discuțiilor. De ce trebuie să puneți pe tapet o problemă legată de consiliile de administrație în societățile consiliului local și de alegerea viceprimarilor care, de asemenea de interesează și pe noi. Poate credeți că nu o sa avem candidat la funcția de viceprimar?

L-am avut coleg pe domnul Tudor Lucrețiu-Ioan, și-a dat demisia. Când am vrut să luăm act de demisia acestuia, dumneavoastră nu ați fost de acord. Dacă erați de acord domnul secretar general trimitea adresă că s-a votat acel proiect de hotărâre, se înștiința că trebuie să vină următorul membru de pe lista de candidați a partidului, în locul domnului Tudor Lucrețiu-Ioan. Doriți să avem echipa incompletă?

Din acest motiv s-a ajuns ca municipiul Pitești să nu aibă viceprimari, după câteva luni de la exprimarea votului cetățenilor. Cum să discutăm consiliile de administrație fără viceprimari? Există un anume interes?

Domnul primar Cristian Gentea: Este a doua discuție pe care o am cu liderii de grup ai PNL și USR PLUS, domnul Tofan Gelu și domnul Mihăilescu Mihai-Ioan.

Domnul președinte de ședință: Îmi cer scuze că vă întrerup, dar vă rog să nu vă mai referiți la domnul Tofan Gelu ca lider de grup, că noi încă nu avem lider de grup.

Domnul primar Cristian Gentea: Îmi cer scuze, este greșeala mea. Am crezut că domnul consilier Gelu Tofan este lider de grup.

Este a doua oară când domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan denaturează adevărul. Am discutat cu amândoi înainte de ședința pe comisii și le-am explicat că nu am amânat în mod voit nimic, nu mă interesează să amân alegerea viceprimarilor sau alegerea reprezentanților consiliului local în AGA la societățile subordonate primăriei. De fapt acesta este motivul pentru care vă grăbiți, dar conform prevederilor Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, nu puteți face parte decât din AGA la SC Salubritate 2000 SA, SC Publitrans 2000 SA și SC Salpitflor Green SA.

Doriți să mergeți să realizați o evaluare sumară și să încercați să schimbați consiliul de administrație, să puneți un consiliu de administrație interimar și să puteți ajunge la directori. Chiar nu am nici o problemă, însă fiind sigur că astăzi alegem viceprimarii, m-am gândit că va dura foarte mult votul și am zis ca data viitoare să alegem membrii în AGA. Aș fi avut o discuție și cu cei doi viceprimari, stabileam atribuțiile pe care le voi delega. Am considerat că așa este firesc și normal.

În prima decadă a lunii februarie vom face ședință extraordinară și vom alege viceprimarii și membrii în AGA. Mai exact pe data de 10 februarie vă propun să ținem această ședință extraordinară.

Am explicat că mai este de validat domnul Costescu Cătălin. Bineînțeles că domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan mi-a spus că nu mai era necesar să fie validat pentru că fusese domnul Tudor Lucrețiu-Ioan. Nu s-a luat act de demisia acestuia pentru ca PSD să rămână cu 7 consilieri. Am spus într-adevăr că am observat că nici PNL nu și-a desemnat un viceprimar și chiar domnul consilier Gelu Tofan a recunoscut că este bine și pentru ei.

Domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan: Mă bucur că domnul consilier Tudosoiu Dumitru s-a însănătoșit și ne onorează cu prezența.

Într-adevăr am avut o întâlnire cu domnul primar și domnul consilier Gelu Tofan și am spus foarte clar că membrii AGA trebuia să fie votați în prima ședință ordinară a acestui nou consiliu, așa cum s-a procedat de fiecare dată. Pe data de 7 iulie 2016, în prima ședință, s-au votat membrii AGA.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Nu înseamnă că este obligatoriu acest lucru.

Domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan: Da, nu este obligatoriu, însă l-am întrebat pe domnul primar acest lucru și nu am primit un răspuns clar din partea acestuia.

Domnul primar Cristian Gentea: V-am explicat de ce nu am introdus pe ordinea de zi membrii AGA, am crezut că astăzi alegem viceprimarii și durează foarte mult votul. La sfârșit am menționat că trebuie să ne întâlnim cu ceilalți colegi din grupurile noastre să vedem ce decizie luăm. Acolo în sală nu ați spus nimic.

Domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan: Dacă doriți să avem o colaborare loială în acest consiliu local vă propun ca liderii de grup împreună cu domnul primar și secretarul general să aibă o întâlnire cu o săptămână înainte de ședință și să se pună de acord cu ordinea de zi pentru a evita asemenea situații.

Noi, consilierii locali USR PLUS, am depus un proiect de hotărâre de mai mult de 30 de zile și nu se regăsește pe ordinea de zi.

Domnul primar Cristian Gentea: Ați fost la domnul secretar general și ați discutat cu privire la acest proiect de hotărâre? V-au fost date explicații?

Domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan: Da, am fost și mi s-a explicat. Am înțeles că a fost în consultare publică.

Domnul primar Cristian Gentea: Sunt de acord cu acest lucru și înainte cu o săptămână de ședință o să vă invităm pe toți patru să discutăm ordinea de zi.

Domnul consilier Tofan Gelu: Propun să luăm o pauză de 3 minute pentru a discuta cu membrii PNL și USR PLUS.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: În proiectul de hotărâre referitor la canalul de pe străzile Dimitrie Boteanu și Bucovina este scris că se va plăti aproximativ 1.400.000 lei pentru 300 ml , cu diametrul de 1000 mm.

Domnul primar Cristian Gentea: Aveți dreptate și am discutat și data trecută la ședința pe comisii și am spus că la fiecare DALI voi chema proiectantul să va explice. Dacă nu a fost chemat în sală la ședința pe comisii și prețul este motivul pentru care nu a fost luat în discuție, eu imi cer scuze.

Colegii imi spun că proiectantul a fost în sală, dar dumneavoastră nu ați vrut să-l luați în discuție.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Noi ne-am fi dorit ca punctele de pe ordinea de zi ce nu au fost luate în discuție să le retrageți și să le reintroduceți pe 7 data de 10 februarie pentru că nu este nimic atât de urgent încât să nu poată fi amânate cu 10 zile.

Domnul primar Cristian Gentea: Să retrag 28 de puncte de pe ordine de zi că nu ați vrut dumneavoastră să le luați în discuție?

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Mai devreme i-am rugat pe domnii consilieri să ne explice de ce nu au luat în discuție proiectele de hotărâre. Aș dori să se consemneze răspunsul domnului consilier Nedelcu Darius-Sebastian ”ca șantaj că nu sau ales viceprimarii”.

Domnul președinte de ședință: Tot ceea ce discutăm este consemnat în procesul-verbal al ședinței și nu s-a menționat nimic de șantaj. Așa puteți să interpretați dumneavoastră, fiecare poate interpreta cum dorește.

Domnul consilier Nedelcu Darius-Sebastian: Nu este vorba de șantaj. Niciodată nu am spus așa ceva, însă fiecare înțelege ce dorește.

Domnul președinte de ședință: Propun să luăm o pauză de 5 minute.

Domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan: Aș vrea să răspund unor acuzații ca cele referitoare la faptul că noi urmărim să ne punem membrii în consiliile de administrație ale societăților subordonate consiliului local. Când o să vedeți că se va întâmpla acest lucru atunci am să vă rog să veniți cu aceste acuzații, până atunci sunt doar supoziții.

La SC Publitrans 2000 SA reprezentanții AGA ai consiliului local sunt domnii Popescu Ionuț și domnul Zidaru Gabriel-Ionuț care nu mai fac parte din actualul consiliu local. De patru luni de zile consiliul local nu mai este reprezentat în adunarea generală a acestor societăți. Noi am fost votați de cetățeni ca să aducem o schimbare și o îmbunătățire în administrația publică din oraș.

Rămânem consecvenți cu ceea ce am spus în ședințele pe comisii, odată ce noi nu am luat act de aceste proiecte de pe ordinea de zi, ne vom abține de la votul acestor proiecte.

Domnul primar Cristian Gentea: Nu este nici un fel de problemă, însă nici eu nu retrag de pe ordinea de zi proiectele. Chiar la punctul nr.4 de pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre cu privire la un salariat care a promovat un concurs și sunt curios cine îi va da banii care reprezintă diferența pentru luna în curs? Să vedem cum facem cu acel proiect referitor la conformarea ISU a clădirii primăriei?

Domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan: La ședința pe comisii, colegul meu v-a chemat și v-a întrebat unde este avizul ISU la sala de sport. L-ați sunat pe domnul colonel de la ISU să-l întrebați dacă știe de aviz. Dumnealui a spus că nu știe de aviz.

Domnul primar Cristian Gentea: Dumnealui a spus că nu a participat la recepție ci un coleg al dânsului. A revenit imediat cu un telefon și a spus că nu are nici un fel de observații. Singurul lucru pe care l-a menționat a fost acela că trebuie să discutăm cu cei de la Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino” să mute poarta de la terenul de handbal. Atâta timp cât procesul-verbal este semnat fără obiecțiuni nu este nici o problemă pentru obținerea avizului.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Am înțeles că vă veți abține la toate punctele de pe ordinea de zi care nu au fost luate în discuție. Revin cu întrebarea: de ce nu au fost luate în discuție dacă aveau toată documentația necesară?

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Nu v-a acuzat nimeni de nimic domnule consilier Mihăilescu Mihai-Ioan. Nu mi-aș permite să acuz un coleg, însă este 8

o problemă care nu poate fi împăturită frumos, că dumneavoastră sunteți consecvenți și că mergeți într-o notă extrem de corectă.

Ați participat la o întâlnire în care ați avut niște solicitări legate de AGA, viceprimari. Nu știu dacă v-a fost sau nu pe plac răspunsul primit, este strict problema dumneavoastră, dar ca reacție, când ați venit la ședința comisiilor de specialitate ale consiliului local, nu ați luat în discuție proiectele de hotărâre.

Nu ești obligat ca și consilier local să iei în discuție toate proiectele de pe ordinea de zi. Și eu, în mandatul trecut, ca și președinte al comisie nr.4, am avut situații în care alături de colegii mei, nu am luat în discuție anumite proiecte de hotărâre. Dar nu am făcut niciodată un front comun să nu luăm în discuție 28 de proiecte de hotărâre. Dacă nu am luat în discuție, eu ce punct de vedere să am? Abținerea reprezintă exprimarea unui vot.

Doamna consilier Ana Stan: Ne-am acuzat reciproc că nu am studiat documentația, că nu știm despre ce este vorba, că nu am analizat proiectele și de aceea nu vorbim acum. Suntem acuzați și de colegii de la partid care ne monitorizează și ne întreabă ce facem noi aici și de ce nu am participat la ședința pe comisii. Noi am venit la comisii, am studiat toate proiectele care ne-au fost transmise, avem puncte de vedere, dar liderul de grup să ne spună de ce ne-a impus o anumită politică a partidului? Domnule consiler Tofan Gelu ați avut întâlniri de care noi nu am știut, vă rog să ne spuneți ce părere aveți despre ce se întâmplă aici?

Domnul consilier Gelu Tofan: Am avut o discuție prealabilă cu domnul primar Cristian Gentea și cu domnul consilier Mihai Mihăilescu-Ioan și am convenit, de comun acord, ca în luna februarie să fie introduse pe ordinea de zi alegerea viceprimarilor și a reprezentanților AGA, iar acest vot este condiționat politic astăzi, nu pentru că nu am vrut și nu am analizat proiectele, unele dintre ele indispensabile pentru oraș.

Trebuie înțeles mesajul, așa cum domnul primar Cristian Gentea este om de cuvânt și noi liberalii, cei din USR PLUS și PNL suntem tot oameni de cuvânt și vă promitem că aceste proiecte vor fi aprobate în prima ședință din luna februarie. Eu îi propun domnului primar, ca să nu ne abținem și să fie respinse, să le retragă de pe ordinea de zi. Nu ar fi cinstit ca astăzi să votăm aceste proiecte la care am dat avize nefavorabile.

Domnul primar Gentea Cristian: Doamna consilier Ana Stan a spus că proiectele au fost citite, analizate. Nu ați dat aviz nefavorabil ci nu le-ați luat în discuție. Eu retrag toate proiectele de hotărâre referitoare la DALI-uri și astăzi dumneavoastră le votați, că tot ați face acest lucru peste câteva zile. Și la ședința din data de 10 februarie nu voi introduce pe ordinea de zi decât viceprimarii, reprezentanții AGA și DALI-urile.

Domnul consilier Constantin Cornel-Ionică: Tarifele sau mai bine zis nivelul investițiilor pe proiecte nu le determină nici un consilier local, nici primarul, nici cetățeanul, doar specialistul abilitat. Pot fi discutate și este important să cunoaștem nivelul investițiilor și ne putem spune părerea. Dar ca să avem toate detaliile este important să fie prezent la discuții proiectantul. Nimeni nu-și dorește investiții cu prețuri ridicate, dar dacă vrem să realizăm ceva trebuie să ținem cont de părerile specialiștilor și de prevederile legale.

Domnul consilier Plecanciuc Florin: Sunt oarecum mâhnit să văd toată această situație, probabil entuziasmul tinereții a fost puțin exagerat când am crezut că voi găsi aici oameni echilibrați. Apreciez discursul echilibrat al domnului consilier Tudosoiu Dumitru și consider că dialogul poate avea loc atâta timp cât avem același nivel de respect. Când vorbim de funcții în AGA nu vorbim de funcții nominale ci vorbim de reprezentarea cetățenilor în aceste instituții, reprezentare amânată printr-o decizie politică. Eu asta înțeleg. La fel ca și astăzi când putem să arătăm că avem majoritate și printr-o decizie politică putem să amânăm și noi și să nu luăm în discuție.

Nu este vorba că le respingem. Noi niciodată nu vom vota proiecte pe care să nu le analizăm, citim documentația primită și nu putem fi acuzați că votăm în necunoștință de cauză.

Din ce am înțeles eu, discuția cu liderul de grup a fost să le retrageți de pe ordinea de zi și să le votăm în cunoștință de cauză după ce le vom analiza. Sper că putem păstra în continuare un nivel de respect optim astfel încât să putem dialoga. Să nu uităm de ce suntem aici, să reprezentăm interesul cetățeanului.

Domnul primar Gentea Cristian: V-am propus puțin mai devreme să votați celelalte proiecte și eu retrag de pe ordinea de zi DALI-urile.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Gentea Cristian: O persoană din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești a promovat un concurs și acesta este motivul pentru care am inițiat acest proiect de hotărâre.

Domnul consilier Dinu Dănuț: În cazul acesta, când este vorba de promovarea unui concurs pur și simplu trebuie să votăm, persoana respectivă trebuie să fie remunerată.

Domnul președinte de ședință: Este la fel ca în cazul în care SC Publitrans 2000 SA a rămas de 6 luni fără AGA și trebuia votat imediat după constituirea noului consiliu local.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Nu este aceeași situație pentru că acele societăți funcționează, în timp ce persoana respectivă nu-și primește banii.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: Această persoană nu-și va primi banii pe o lună din cauza unei decizii politice a structurilor politice PNL-USR PLUS care nu vor să voteze acest proiect de hotărâre, să se îndrepte către membrii acestor grupuri pentru recuperarea banilor.

Din votul proiectului anterior am înțeles că nu ați acceptat propunerea domnului primar de a vota celelalte proiecte și de a retrage DALI-urile. Mergeți în continuare pe decizia politică de a respinge toate proiectele de hotărâre.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Persoana respectivă nu va primi mărirea de salariu. Aici ni se comunică că s-a dat acea sumă către ordonatorul de credit pentru alcătuirea bugetului pentru anul 2021, iar în proiectul de hotărâre nu este menționată această sumă.

Îmi justific față de cetățenii care m-au ales orice decizie pe care o iau aici.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Foarte bine a punctat domnul consilier Plecanciuc Florin, citez ”decizie politică prin care arătăm că avem majoritatea”. Un om a promovat un concurs. Am înțeles că la proiectul referitor la DALI nu a fost prezent proiectantul în sală pentru a cere explicațiile pe care le doreați. La acest proiect de hotărâre ce este neclar? A fost promovat un concurs.

Dacă suntem aici pentru cetățeni PSD, PNL, USR PLUS nici nu ar trebui pronunțate în această sală. La ședința pe comisii de ce nu s-a luat în discuție proiectul? Să ajungem la ședința în plen pentru a ne putea arăta forța politică?

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Am înțeles că s-a avut această discuție politică însă am rugămintea ca discuțiile să fie stric pentru fiecare proiect de hotărâre în parte.

Domnul primar Cristian Gentea: Noi funcționăm astăzi după Regulamentul vechi de organizare și funcționare al consiliului local și conform acestuia fiecare consilier local are dreptul la cuvânt de două ori la fiecare proiect de hotărâre.

Domnul consilier Tudorache Robert-Iulian: În cadrul comisiei nr.5 - juridică, administrație publică locală, culte și discipline - am luat în discuție acest proiect de hotărâre împreună cu doamna director care ne-a explicat foarte clar necesitatea promovării acestui proiect de hotărâre.

Toate doamnele și domnii consilieri prezenți aici consideră că o persoană din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, în contextul pandemiei, unde se eliberează acte până seara târziu, nu poate beneficia de acest ”ajutor”? Consider că ar trebui ca toate persoanele să lase la intrare fularul și vesta de campanie la intrarea în această sală și să ne comportăm ca adevărați cetățeni ai municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea unei comisii pentru ducerea la îndeplinire a unor hotărâri judecătorești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 19/28.01.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alocarea unei subvenții de la bugetul local pentru Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România, filiala Argeș, Asociația Handicapaților Neuromotor Argeș și Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România - filiala Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Plecanciuc Florin: Am fost numit președinte al comisiei de evaluare și după cum bine știți, cantinele sociale, centrele de zi au dreptul la subvenție din partea primăriei. Am constatat cu stupoare că doar trei asociații au depus documentația pentru evaluare. Nu știu dacă a fost făcută o informare publică sau dacă a fost făcută poate nu a fost suficient. Aș dori ca până în septembrie, să se facă o informare publică mult mai amplă astfel încât toate asociațiile și fundațiile interesate să poată depune documentațiile pentru evaluare în vederea obținerii subvențiilor din partea primăriei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 20/28.01.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.228/18.07.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Gentea Cristian: Este o solicitare din partea ordonatorului pentru buna funcționare a instituției.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Au fost și persoane care, la ședința pe comisii, au luat în discuție și au votat favorabil aceste proiecte. Aș dori să facem o distincție.

Domnul consilier Nedelcu Darius-Sebastian: Vreau să menționez că la comisii, este trecut în procesul-verbal, domnul consilier Dinu Dănuț, a dat aviz favorabil pentru toate punctele.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: Vreau să precizez că la ședința pe comisii au dat avize toți membrii grupului PSD și PMP. Nu știu dacă este foarte corect să se spună că nu au fost luate în discuție dacă proiectele au fost luate în discuție și votate de o parte din membrii comisiilor. Nu știu dacă este legal.

Domnul președinte de ședință: Dacă domnul secretar general a întocmit ordinea de zi în forma aceasta sigur este legal.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Apostoliceanu Sorin, Coteț Mihai, Dumitrașcu Maria-Cătălina, Irimia Tiberiu-Gabriel, Stan Ana, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu, Miu Barbu, Chivu Virgil-Dumitru, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Nedelcu Darius-Sebastian și Plecanciuc Florin pentru modificarea și completarea HCL nr.358/31.10.2019 privind propunerea de instituire a regimului de arie naturală protejată de interes național și declararea ca rezervație naturală pentru zona naturală «Pădurea Trivale»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință: Este un proiect început în anul 2012 și iată că a durat 8 ani de zile pentru ca pădurea statului să fie ocrotită, să nu se mai taie copaci, să nu se mai înstrăineze bunurile de acolo. S-a ajuns la sfârșit cu o suprafață care a trebuit modificată deoarece în hotărârea inițială era prinsă și o unitate militară, drumurile și parcul din Trivale și trebuia modificată.

Pădurea privată va urma. Am încercat în mai multe rânduri să obțin date referitoare la suprafața totală a pădurii private dar cei de la Ocolul Silvic au răspuns că nu au aceste date, la fel au răspuns și cei de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Nici la primărie nu se regăsesc aceste date. Însă acesta va fi un proiect separat care va fi făcut în continuare, cu toții ne dorim să protejăm această pădure. Decizia politică a celor de la PNL și USR PLUS este că nu se vor mai construi case în Pădurea Trivale. Este un proiect benefic pentru orașul Pitești, nu ceea ce s-a încercat să se spună prin mijloacele mass-media în ultima perioadă.

Domnul consilier Constantin-Cornel Ionică: Acesta este un proiect populist, dar nu spun că nu este un proiect legal, bun. Nu veți putea găsi un exemplu în care să puteți spune că s-au tăiat copaci și au fost construite case cu avizul primăriei sau al consiliului local.

Este un proiect benefic, însă trebuie să avem în vedere că nu am realizat, așa cum am discutat, niște zone de agrement. Voi fi de acord cu acest proiect dar încă o dată vreau să menționez că primăria nu a dat aviz și nici nu cred că va da.

Domnul președinte de ședință: Este vorba doar de pădurea statului. Pentru pădurea privată sunt alte proceduri, alte etape pe care le vom urma. Mulți cetățeni au reclamat că după fiecare mică furtună se tăiau zeci de copaci pe motiv că erau dărâmați de furtună. Însă mergând la fața locului remarcai că erau copaci sănătoși care fuseseră tăiați.

Domnul primar Cristian Gentea: Din punctul meu de vedere este un proiect bun, benefic, atenție doar la declararea ca rezervație naturală.

Domnul președinte de ședință: Și noi am avut discuții. În perioada următoare o să întrebăm la minister dacă modificarea, într-un fel sau altul a denumirii acestui proiect sau a ariei protejate înseamnă să reluăm studiile la faună, la floră.

Domnul consilier Irimia Tiberiu-Gabriel: Vreau să dăm un exemplu cu acest proiect, să fie un mic pas. Importanța reală de apărare a Pădurii Trivale este să putem să o reîntregim până la 930 ha. Diferența de 500 de ha care acum a ajuns în proprietate privată prin tot felul de metode, trebuie reglementată. Aș vrea să ne gândim cu toții dacă am putea găsi o variantă de expropriere a anumitor zone și să putem ajunge într-o perioadă scurtă de timp să putem proteja tot ce înseamnă 930 ha. Sănătatea orașului și a cetățenilor este mai importantă decât orice.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Să se consemneze, tot ca o declarație politică, din partea grupului PNL-USR PLUS că atunci când va trebui să votăm PUG-uri, nu vom vota altceva decât extravilan pădure. Acesta este primul pas pentru a proteja pădurea, să nu se mai taie copacii pentru a se construi case.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Sunt total de acord cu ce au spus colegii mei. După cum s-a observat de la ședința pe comisii, colegii de la PSD au analizat acest proiect chiar dacă a fost inițiat de dumneavoastră, au dat aviz favorabil pentru că este un proiect de interes general, privește întreaga comunitate piteșteană. Sper să înțeleagă toată lumea că asta înseamnă unitate, consens și a vota împreună în consiliul local pentru piteșteni.

Domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan: Pe domnul consilier Constantin-Cornel Ionică îl invit la o plimbare pentru a vedea unde s-a construit în Pădurea Trivale.

Domnul consilier Constantin-Cornel Ionică: Înainte trebuie să analizăm și documentațiile.

Domnul președinte de ședință: La dezbaterea PUG-ului, în mijlocul pădurii, s-a propus înființarea unei zone unde se puteau construi case, hoteluri. S-a menționat foarte explicit că în consiliul local, indiferent de culoarea acestuia, niciodată, nimeni nu va vota acest lucru și s-a transmis către cei care realizează PUG-ul.

Se propune introducerea din extravilan în intravilan a mai multor suprafețe, iar cei de la primărie ar trebui să le transmită că PUG-ul va fi respins.

Domnul consilier Constantin-Cornel Ionică: Pentru că este un proiect deosebit de important și toată lumea și-a manifestat dorința de a-l susține, poate ar trebui să ne inspirăm și de la alte țări care respectă legea și interesul cetățenilor, ca de exemplu Austria.

Domnul președinte de ședință: Eu îmi doresc să avem pădure și nu hoteluri ca în Austria. Avem poluare, dacă am avea un aer curat am putea realiza și alte lucruri.

Domnul consilier Tudorache Robert - Iulian: Este un proiect de hotărâre vechi. Îmi aduc aminte că în anul 2016, când am intrat în consiliul local și noi am susținut acest proiect. Prin grija primăriei avem posibilitatea să ne aducem aportul la Planul de Management și Regulamentul ariei protejate. Atunci când vom elabora acest plan vom avea grijă să nu mai fie construite blocuri, hoteluri, etc. S-a dat o hotărâre prin anul 2019 în care ni s-a prezentat și acest drept de a nu se interveni. Când vom elabora acest plan vom putea face din Pădurea Trivale o zonă de agrement așa cum ne dorim noi.

Îmi doresc ca acest proiect să fie un prim pas dintr-o colaborare fructuoasă, vă aștept cu noi proiecte pentru interesul cetățenilor.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Și noi suntem de acord cu acest proiect. În mandatul trecut am semnat cu toții acest proiect. Cetățenii să aibă încredere că orice propunere care va fi făcută pentru interesul lor va fi votată.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 21/28.01.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri de retur concesionate SC Apă Canal 2000 SA Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Gentea Cristian: Este o procedură legală de scoatere din funcțiune și încercare de valorificare, dar le lăsăm să se mai degradeze dacă nu sunteți de acord.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Din câte am înțeles eu acestea vor fi valorificate la deșeuri fier vechi, nu văd cum s-ar degrada. Am lucrat 10 ani în domeniul acesta de reciclare, valorificarea la fier vechi. Am văzut că s-au cerut oferte la niște societăți dintre care doar de una am auzit cât am activat în domeniul acesta.

Este curios că doar o societate a trimis un e-mail cu o ofertă. Mi-aș dori ca toate aceste valorificări să se facă printr-o licitație și nu printr-o selecție. Să fie solicitate aceste oferte și de aici să fie prețul de pornire.

De asemenea aș dori să înființăm o comisie care să meargă și să vadă efectiv dacă și există aceste obiecte, câte un membru din fiecare formațiune politică. Așa vom vota și noi în cunoștință de cauză.

Domnul primar Gentea Cristian: Sunt total de acord.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Deși nu au fost luate în discuție aceste proiecte de hotărâre au fost foarte bine studiate.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru unele activități desfășurate de SC Salpitflor Green SA.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Gentea Cristian: O prevedere legală legată de actualizarea tarifelor, rata SWAP comunicată de Consiliul Concurenței.

Domnul președinte de ședință: Sunt facturi care se fac de către SC Salpitflor Green SA către primărie.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Dacă se susține că este obligatorie această majorare, conform analizei SWAP, este obligatorie cu cei 2% nu cu 3%?

Domnul Secretar General Andrei Cătălin-Călugăru: Respectăm contractul astfel cum a fost negociat și aprobat de consiliul local.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Adică ne-am asumat rata SWAP plus 1%.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I al anului 2021, pentru stagiunea a XIV-a, 2020-2021.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Gentea Cristian: Pentru stagiunea care tocmai a început, întrucât a scăzut rata de infectare, nu putem vinde bilete până la ședința din 10 februarie. Tarifele sunt aceleași.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Există spectacole programate în perioada următoare?

Domnul primar Gentea Cristian: Chiar în această seară.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Și au fost deja vândute bilete?

Domnul primar Gentea Cristian: Nu au bază legală.

Domnul președinte de ședință: În situația în care acest proiect nu va trece și nu puteți vinde bilete vom face un bine cetățenilor, va fi gratuit.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la filmele proiectate la Cinematograful ”București” în perioada 28 ianuarie - 31 decembrie 2021.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Cum am putea să oferim gratis? Trebuie să existe un cadru legal pentru a putea face acest lucru.

Domnul președinte de ședință: Domnule director, a fost un spectacol săptămâna trecută? Cum au intrat atunci cetățenii?

Domnul Director Filarmonica Pitești Jean Dumitrașcu: Pe bază de decizie de manager.

Domnul președinte de ședință: Puteți face acest lucru și astăzi?

Domnul Director Filarmonica Pitești Jean Dumitrașcu: Da.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.270/27.08.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: La ședința pe comisii, am discutat cu domnul primar și i-am prezentat, strict legat de această problemă, ideea domnului consilier Irimia Tiberiu-Gabriel cu revenirea acestui serviciu ca direcție sau serviciu în cadrul primăriei, astfel se vor crea mai multe posturi pentru operativ și mai puțin personal tesa. Domnul primar a spus că ia în calcul să facă acest lucru.

Mi-aș permite să merg mai departe și să propun și pentru Filarmonică, Centrul Cultural și Cinematograful ”București” același lucru sau cel puțin să analizați posibilitatea să fie mai mulți operativi și să comasăm puțin juridicul, achizițiile.

Domnul primar Gentea Cristian: Vom analiza împreună.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.273/09.08.2017, referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cristian Gentea: Modificarea este generată doar pentru a pune în concordanță contractul de delegare cu cele hotărâte de dumneavoastră legat de abonamente.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 22/28.01.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.178/24.11.2016 referitoare la aprobarea tarifelor legitimațiilor de călătorie- bilete și abonamente, acordarea de reduceri și gratuități pe mijloacele de transport local de persoane din municipiul Pitești, pentru anumite categorii de persoane cu domiciliul în Pitești și pentru elevii din învățământul preuniversitar din municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cristian Gentea: Legat de solicitarea dumneavoastră de la ședința trecută singura unitate școlară care a răspuns a fost Colegiul I.C Brătianu.

Domnul președinte de ședință: Noi le-am oferit această posibilitate. Poate Inspectoratul Școlar Județean trebuie să-i cheme la discuții și să le explice care sunt avantajele.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 23/28.01.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Nicolae Labiș nr.30.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Cristian Gentea: Eram foarte curios să aflu care este părerea comisiei nr.2 - pentru urbanism, amenajarea teritoriului, arhitectură și protecția mediului, domnul consilier Irimia Tiberiu-Gabriela a fost la fața locului.

Domnul consilier Irimia Tiberiu-Gabriel: Am fost să văd locația, mi se pare un teren între case P+1, maxim P+2. Din punctul nostru de vedere acolo ar merge un regim de 2 etaje fix, fără 3 retras. Vreau să ne interesăm dacă pot fi construite locuințe unifamiliale sau colective. Zona arată ca un cartier cochet și ar trebui conservat ceea ce este frumos în oraș.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan -Ionuț: Dacă se poate să fie chemat dezvoltatorul la următoarea ședință.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 3 voturi ”împotrivă” (domnii consilieri Bănică Iuliu-Radu, Tudosoiu Dumitru și Șerb Dragoș-Andrei) și 19 ”abțineri” (doamnele consilier Coman Sorina-Marilena, Dumitrașcu Maria-Cătălina, Preduț-Mariana-Tatiana, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Dinu Dănuț, Dumitrescu Dan-Mihai, Ionică Constantin-Cornel, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu, Tudorache Robert-Iulian).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției ”Desființare locuință D+P, construire bloc de locuințe S+P+2E și împrejmuire teren” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Mioarei nr.11”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul consilier Irimia Tiberiu-Gabriel: Locația mi se pare puțin înghesuită pentru ceea ce propune dezvoltatorul. Aș dori să mai avem o discuție cu el și cu arhitectul proiectului și să ne explice mai în detaliu anumite aspecte. Este o zonă de pantă la intrare, unde se presupune că ar fi parcarea, o zonă greu accesibilă. Ar fi mai bine să ne mai explice odată arhitectul proiectului.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 1 vot ”pentru și 21 ”abțineri” (doamnele consilier Coman Sorina-Marilena, Dumitrașcu Maria-Cătălina, Preduț-Mariana-Tatiana, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Bănică Iuliu-Radu, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Dinu Dănuț, Ionică Constantin-Cornel, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerb Dragoș-Andrei, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu, Tudosoiu Dumitru, Tudorache Robert-Iulian).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 24/28.01.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate -nunta de diamant”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 25/28.01.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea comisiei pentru redactarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință: Au fost formulate mai multe amendamente: comisia nr.1 - 6 consilieri să fie membri în comisie; comisia nr.2 - propune o comisie formată din 6 consilieri; domnul consilier Gelu Tofan - se propun 6 consilieri locali; comisia nr.4 - 6 consilieri din toate formațiunile politice.

Domnule primar vă înșusiți aceste amendamente?

Domnul primar Cristian Gentea: Sunt de acord, însă aș dori să țineți cont de amendamentul formulat de comisia nr.4 pentru că așa mi s-ar părea normal.

Domnul Secretar General Andrei-Cătălin Călugăru: Precizez că pe 25 ianuarie a apărut în Monitorul Oficial modelul orientativ de regulament pentru organizarea și funcționarea consiliului local aprobat prin Ordin de ministru.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Mi se pare corect să nominalizăm și noi doi colegi pe aceeași specialitate. Nu am nimic împotrivă să existe și un membru de la PMP, dar nu cred că este corect ca noi să avem un singur reprezentant membru în comisie.

Domnul președinte de ședință: Inițiatorul proiectului poate să propună ca din comisie să facă parte 7 membri.

Domnul primar Cristian Gentea: Propun ca din comisia pentru redactarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești să facă parte 7 consilieri locali.

Se fac propuneri pentru desemnarea unor consilieri locali în comisia pentru redactarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că au fost propuși doamna consilier Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Bănică Iuliu-Radu, Chivu Virgil-Dumitru, Dinu Dănuț, Plecanciuc Florin, Tudorache Robert urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Raportului de evaluare a materialelor rezultate în urma dezmembrării unor bunuri de retur din Stația de Canalizare Pitești, concesionate SC Apă Canal 2000 SA, scoase din funcțiune prin HCL nr.203/26.06.2018, aparținând domeniului privat al municipiului Pitești, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție. 5

Domnul primar Cristian Gentea: Cred că intervenția domnului consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț se referea la acest proiect de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.97/2020 privind aprobarea proiectului ”Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în Municipiul Pitești”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cristian Gentea: Practic a fost actualizat bugetul pentru că în procesul de evaluare au fost tăiate unele cheltuieli de la diverse și neprevăzute și s-a schimbat reprezentantul.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 26/28.01.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de admiterea recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții Sala de sport - Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino”, Alimentare cu energie electrică Sala de sport -Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino”, Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la Sala de Sport - Liceul Teoretic «Ion Cantacuzino».”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Cristian Gentea: Fără această hotărâre nu putem da în folosință sala de sport.

Domnul președinte de ședință: Când a fost introdus și retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre referitor la terminarea Pieței Găvana, mi s-a spus că nu este nici o problemă dacă consiliul local nu ia act de acea finalizare și a fost dată în folosință.

Domnul Secretar General Andrei-Cătălin Călugăru: Această hotărâre are mai multe componente, iar una dintre ele este darea în administrare.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Ar fi bine dacă ați vota acest proiect de hotărâre, măcar pentru copii.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Această sală de sport trebuie să fie recepționată, să fie introdusă în inventarul orașului și după aceea să fie predată celor care o vor administra. Între timp aparatul de specialitate al primarului trebuie să facă demersurile pentru a obține autorizația de la ISU. Să presupunem că am da drumul pe 28 ianuarie, tot nu se poate funcționa acolo pentru că trebuie obținută autorizația ISU.

Domnul președinte de ședință: Dacă primăria obține autorizația ISU atunci nu mai are legătură cu darea în administrare. Se poate obține până se face predarea.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Domnul primar a discutat cu domnul comandant de la ISU, reprezentantul acestora a semnat recepția lucrării și se va lua fără probleme această autorizație.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Dacă noi consiliul local vom vota acest proiect de hotărâre.

Domnul consilier Nedelcu Darius-Sebastian: Cât a durat construcția acestei săli de sport? Cumva cele două zile vor influența așa de mult copii unde își fac orele de sport? Așa am fost grăbiți și cu alte proiecte de hotărâre și s-au mai făcut și greșeli.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Dați vina pe graba trecerii unui proiect ca și cum nu ar fi unul important?

Domnul consilier Nedelcu Darius-Sebastian: Este un proiect foarte bun, nu am spus că nu.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Și atunci de ce nu se votează astăzi?

Domnul consilier Nedelcu Darius-Sebastian: Toate punctele pe care am spus că nu le-am luat în discuție, nu înseamnă că nu știm de ele, am spus doar că le vom vota în următoarea ședință.

Domnul consilier Plecanciuc Florin: La aceste procese-verbale de recepție să fie prezenți și reprezentanți ai consiliului local, de la toate formațiunile politice, pentru că noi luăm act de recepție, să vedem ce anume se recepționează.

Domnul președinte de ședință: Pentru acest lucru există comisia de recepție care semnează și răspunde în fața legii. La un moment dat această luare de act la finalul lucrărilor era obligatorie, iar apoi nu a mai fost. Cel puțin așa mi s-a spus când a fost acel proiect de hotărâre cu privire la Piața Găvana.

Domnul consilier Tudorache Robert-Iulian: La începutul mandatului am primit de la aparatul de specialitate al primarului legislația după care funcționăm.

Haideți să facem diferența între a fi consilier local și ce atribuții ai pentru această comunitate ca și consilier local și să încercăm a ne reuni într-o comisie de inventariere, recepție. Propun domului secretar general ca într-o ședință viitoare, la punctul ”Diverse” să ne pună pe ecran cele mai importante atribuțiuni ale noastre ca și consilieri locali.

Domnul președinte de ședință: Sunt banii cetățenilor care se duc acolo și poate să participe ca un invitat din partea consiliului local.

Domnul consilier Tudorache Robert-Iulian: Ca și invitat nu este nici un fel de problemă.

Domnul primar Cristian Gentea. Începând de astăzi, voi lua legătura cu toți liderii de grup și voi invita de la fiecare partid un membru sau doi la toate recepțiile.

Domnul consilier Tudorache Robert-Iulian: Dar acest lucru nu trebuie să condiționeze aprobarea unui proiect de hotărâre. Materialele au fost transmise cu 5 zile înainte de ședința, a fost suficient timp să vă documentați, să mergeți la fața locului, iar astăzi când ne aflăm în fața cetățenilor să ne exprimăm clar un vot.

Domnul consilier Irimia Tiberiu-Gabriel: Aș vrea să rog comisia de recepție să fie foarte atentă când recepționează o lucrare. Am văzut foarte multe lucrări efectuate pentru primărie de o calitate slabă. Să se pună de acord și calitatea să primeze, mai ales la lucrările în construcții.

Doamna consilier Preduț Mariana - Tatiana: Apreciez deschiderea domnului primar cu privire la invitarea noastră ca și consilieri locali la lucrările comisiilor de recepție. Nu se află printre atribuțiile noastre să interferăm peste specialiștii care sunt în anumite comisii în baza unor legi și care își asumă responsabilitatea legală. Dacă doriți să fiți membru într-o asemenea comisie s-ar putea să fiți în incompatibilitate.

Domnule președinte ați spus că noi în consiliul local putem să votăm oricum. Am primit de la unul din juriștii PSD o observație, după ce a văzut părerile noastre, care spune că atâta timp cât ați votat proiectul ordinii de zi la începutul ședinței și nu ați votat este un abuz de funcție în atribuțiile consilierilor, pentru că votul este pentru oportunitate.

Domnul președinte de ședință: Votul fiecărui consilier poate să fie ”pentru”, ”împotrivă” sau ”abținere”.

Doamna consilier Preduț Mariana - Tatiana: În statutul aleșilor local se spune că este un vot de oportunitate sau legalitate nu politic.

Domnul președinte de ședință: Nu este adevărat ce spuneți dumneavoastră. Aș vrea să vă citesc din procesul-verbal al ședinței din luna ianuarie 2019:”Domnul primar retrage de pe ordinea de zi punctul 12 și punctul 28 «Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare Piața Găvana»”. Deci s-a retras de pe ordinea de zi și nu a mai fost introdus niciodată și din câte îmi dau seama Piața Găvana funcționează foarte bine.

Domnul consilier Plecanciuc Florin: Am spus că sunt dezamăgit de discuțiile noastre și că mi-ar plăcea să fiu invitat nu membru cu drepturi egale.

Domnul consilier Constantin-Cornel Ionică: Este adevărat că am retras de pe ordinea de zi proiectul referitor la Piața Găvana deoarece la recepție se invocau două probleme legate de acel zid de la firma de panificație și a trebuit să ne conformăm celor cerute de ISU.

Domnul președinte de ședință: La sfârșitul procesului-verbal de recepție există o rubrică ”Alți invitați”. Într-adevăr această hotărâre este diferită pentru că este și darea în administrare.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Aș vrea să se înțeleagă foarte clar. Rugămintea colegului nostru a fost ca noi să putem participa ca invitați, nimeni nu-și dorește să fie membru într-o comisie de recepție.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 27/28.01.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.402/14.12.2020 privind aprobarea constituirii Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale în municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 de voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” (domnul consilier Dinu Dănuț) și 1 ”abținere” (domnul consilier Tudosoiu Dumitru), devenind

Hotărârea nr. 28/28.01.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.141/19.04.2012 privind aprobarea unor parcări cu plată pentru autovehiculele destinate transportului rutier de persoane cu masa mai mare de 3,5 tone.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Cristian Gentea: Data trecută ne-ați solicitat să luăm măsuri pentru a mări acest număr și nu am făcut altceva decât acest lucru.

Domnul președinte de ședință: La meciurile cu FC Argeș când vor fi și spectatori va fi o problemă pentru că se va crea o aglomerare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Cristian Gentea: Măsuri solicitate de AUDIT și cereri de reorganizare, pentru că așa cum știți sunt cozi la taxe și impozite și ni s-a solicitat să deschidem ghișee în plus.

Domnul președinte de ședință: Am văzut că au fost luate posturi de peste tot și consider că este foarte bun acest lucru.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.30/28.01.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Cristian Gentea: Și aceste două posturi sunt tot pentru Direcția Taxe și Impozite Locale.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea în vederea închirierii, fără

licitație publică, a unui spațiu, domnului Georgescu Nicolae, deputat în circumscripția electorală nr.3, Argeș, pentru organizarea biroului parlamentar.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Cristian Gentea: Prevedere legală.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea în vederea închirierii, fără licitație publică, a unui spațiu, domnului Moșteanu Ionuț Liviu, deputat în circumscripția electorală nr.3, Argeș, pentru organizarea biroului parlamentar.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Cristian Gentea: Prevedere legală.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 8 voturi ”pentru” și 14 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Bănică Iuliu-Radu, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Cristian Gentea: Pe lângă toate celelalte posturi despre care am vorbit, așa cum știți foarte bine, se dau autorizații și nu mai sunt urmărite. De 27 comun acord cu Inspectoratul de Stat în Construcții, va fi înființat Compartimentul pentru Evidența și Urmărirea Respectării Disciplinei în Domeniul Autorizării Executării Lucrărilor de Construcții.

Domnul președinte de ședință: Este un lucru foarte bun și ar fi bine dacă s-ar verifica chiar și din urmă.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea HCL nr.249/27.08.2020 pentru adoptarea măsurilor de organizare și desfășurare a activităților de transport în regim de taxi și de dispecerat taxi în municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cristian Gentea: Este o solicitare pe care am considerat-o corectă, a celor din Asociația Taximetriștilor, mai ales că în această perioadă este aglomerație la ghișee și de aceea la articolul 3 am scris că ”poate opta”.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Este un proiect important pentru că în activitatea de taximetrie sunt angrenate aproximativ 700 de persoane.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 29/28.01.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții «Lucrări de conformare securitate la incendiu pentru Primăria Municipiului Pitești».”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Cristian Gentea: Sunt lucrări solicitate de ISU în decembrie 2020.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu 28

Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Reabilitare scări publice, cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3».”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Cristian Gentea: Lucrarea a fost încheiată și trebuie dată în administrare la ADP.

Domnul consilier Nedelcu Darius-Sebastian: Știu că nu este conform regulamentului dar aș dori ca discuțiile la acest punct de pe ordinea de zi să le purtăm după ce se va vedea votul. Toți colegii de la PSD vor vota ”pentru”?

Domnul consilier Constantin-Cornel Ionică: De ce nu am vota ”pentru”?

Domnul consilier Nedelcu Darius-Sebastian: Așa cum ați spus că dumneavoastră mergeți pe teren și verificați și ne acuzați pe noi că nu studiem, aș avea rugămintea să mergeți cu o echipă și să vedeți acele scări. Sunt ruginite, balustrăzi sparte, îndoite, vopseaua este exfoliată pe o suprafață de peste 50% și nu a trecut decât o lună de când au fost date în folosință. Aș putea să vă arăt câteva poze.

Domnul consilier Constantin-Cornel Ionică: La recepție pot fi făcute observații iar lucrarea este în garanție.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico economice aferentă obiectivului de investiții «Modernizare locuri de joacă pentru copii».”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

5

Doamna consilier Preduț-Mariana-Tatiana: Sper că veți vota ca la proiectul referitor la sala de sport de la Liceul Teoretic ”Ion Cantacuzino”, unde interesul copiilor a fost pus înaintea interesului politic.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Modernizare locuri de joacă pentru copii».”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.57 din 15.02.2018 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Pitești și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință: La acest punct de pe ordinea de zi există mai multe amendamente. Comisia nr.1 - 3 consilieri locali cu drept de vot în comisie. Comisia nr.2 - propunem ca din comisie să facă parte și 3 consilieri, precum și înlocuirea arhitecților Ghiță Cătălin, Anton Staicu și Pompiliu Soare cu membrii supleanți Assenza Gabriela, Alexandru Răuță și Geană Magdalena, precum și domnul Bălaș Sorin pentru a fi comisia cu număr impar. Domnul consilier Tofan Gelu propune 3 consilieri în comisie cu drept de vot. Comisia nr.4 - președintele comisiei nr.2 a consiliului local va avea statut de membru al comisiei.

Domnul președinte de ședință: Am stat de vorbă cu doamna arhitect și am studiat listele transmise de cei de la OAR, UAR și am ales alte nume. Am căutat să aducem persoane mai tinere. Domnul Alexandru Răuță are idei foarte bune, domnul Bălaș Sorin este de la Direcția Silvică și considerăm că este necesar să avem un reprezentant de acolo.

Domnul primar Gentea Cristian: Nu am înțeles amendamentul cu 3 consilieri deoarece sunt patru partide. Îmi însușesc amendamentul comisiei nr. 4, sunt de acord ca președintele comisiei nr.2 să aibă statut de membru al comisiei.

Domnul președinte de ședință: În această situație trebuie să votăm fiecare amendament.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: Din punctul meu de vedere este discriminatoriu amendamentul comisiei nr. 2 având în vedere că nu avem aici niște criterii obiective care să permită accesul în această comisie.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Dacă totuși se ajunge la înlocuire, se mai adaugă un membru consilier pentru a fi număr impar? Varianta domnului primar de a fi 4 consilieri locali membri în această comisie mi se pare echitabilă, dacă se ajunge să avem și alți reprezentanți ai consiliului local în afară de președintele comisie nr.2.

Domnul președinte de ședință: Și noi consilierii, cel puțin cei din comisia nr. 2 ne-am dori să fim prezenți la discuțiile cu arhitecții deoarece foarte multă lume se bazează pe opinia acestei comisii.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Propun menținerea înlocuirii membrilor din comisii și toți cei 5 membri ai comisiei nr.2 să facă parte din această comisie cu drept de vot.

Domnul Secretar General Andrei-Cătălin Călugăru: Aș dori să fac precizarea că această comisie tehnică fundamentează din punct de vedere tehnic avizul arhitectului șef.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Este vorba de o mare responsabilitate. Eu dacă aș fi propus nu aș accepta nefiind de specialitate.

Domnul primar Cristian Gentea: Cine este doamna Geană Magdalena?

Domnul președinte de ședință: Este un specialist de la OCPI Argeș, ne-a spus domnul consilier Bănică Iuliu-Radu, iar domnul Bălaș Sorin este de la Direcția Silvică Argeș. Propun să votăm amedamentul cu modificările nominale menționate plus încă 5 consilieri locali.

Domnul președinte de ședință supune la vot amendamentul, care este aprobat cu 17 voturi ”pentru” și 5 ”abțineri” (doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana și domnii consilieri Dinu Dănuț, Tudosoiu Dumitru, Tudorache Robert-Iulian, Șerb Dragoș-Andrei).

Domnul președinte de ședință menționează că au fost propuși domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Bănică Iuliu-Radu, Dumitrescu Dan-Mihai, Gherase Ionuț, Irimia Tiberiu-Gabriel, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: ”Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciul de iluminat public prestat de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate discuții.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: ”Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Semestrul al II-lea (Trimestrul III și Trimestrul IV) al anului 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate discuții.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: ”Raport privind transparența decizională în anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate discuții.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-32

Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: ”Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, trimestrul IV -anul 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate discuții.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: ”Raport referitor la realizarea indicatorilor de performanță privind efectuarea serviciului de transport public local de călători de către SC Publitrans 2000 SA, în trimestrul IV al anului 2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu face obiectul discuției;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate discuții.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: ”Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2020 de către Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic - România - Centrul de Socializare ”Nova”, Filiala Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: ”Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2020 de către Asociația Handicapatilor Neuromotor - Filiala Argeș - Club Oblio.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: ”Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2020 de către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România filiala Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 45 de pe ordinea de zi: ”Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2020 de către Organizația ”Salvați Copiii” România - Filiala Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 46 de pe ordinea de zi: ”Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.3839/22.01.2021, cu privire la legalitatea HCL nr.147/29.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încasare a taxei de salubrizare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil raportul;

 • - comisia nr.4 - se ia act;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Cristian Gentea: Îmi este greu să cred că dumneavoastră, domnule președinte, nu sunteți de acord cu acest punct de vedere deoarece această hotărâre legată de taxa de salubrizare ați și votat-o în consiliul local. Până pe data de 22 februarie trebuie să răspundem.

Domnul președinte de ședință: Mai avem timp până pe 22 februarie. Este vorba de propunerea făcută de domnul consilier Radu Bănică-Iuliu cea cu 7 persoane, nu este vorba dacă sunt de acord sau nu cu hotărârea. Am fost și voi fi de acord cu aceasta.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul de vedere, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi ”pentru” și 13 ”abțineri” (doamnele consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina, Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Chivu Virgil-Dumitru, Coteț Mihai, Irimia Tiberiu-Gabriel, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai-Ioan, Miu Barbu, Nedelcu Darius-Sebastian, Plecanciuc Florin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu) .

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 47 de pe ordinea de zi: ”Informare privind propunerea de a nu organiza ”Târgul Mărțișor 2021” în municipiul Pitești, pentru a evita răspândirea virusului SARS-Cov-2.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil.

Domnul primar Cristian Gentea: Conform normelor sanitare în vigoare chiar nu se poate organiza acest târg. Am avut o discuție cu doamna consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina legată de un număr restrâns de locuri pe care să le atribuim pentru acest eveniment. Acest lucru este absolut în regulă.

Doamna consilier Dumitrașcu Maria-Cătălina: Mă gândeam să venim în ajutorul celor care, poate, din asta își câștigă existența.

Domnul președinte de ședință: Înțelegem acest lucru dar cum funcționează toate piețele în acest moment, cei din aparatul tehnic al primarului ar putea organiza o piața volantă, cu distanțare între ele, cei de la Poliția Locală să meargă în permanență acolo să verifice dacă au măști, dezinfectant. Să fie o piață volantă exact ca piețele din Pitești.

Domnul primar Cristian Gentea: Cum putem controla noi să nu se strângă mai mult de 300 de persoane?

Domnul președinte de ședință: În piață putem controla? Să discutăm cu cei de la DSP și cu domnul prefect și poate găsim o soluție și pentru cei care au ca obiect de activitate în acest domeniu.

Consiliul Local al Municipiului Pitești a luat act de conținutul informării.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 48 de pe ordinea de zi: ”Informare privind inițiativa schimbării denumirii Pieței ”Vasile Milea” din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil.

Domnul primar Cristian Gentea: Domnul prefect ne-a solicitat punctul de vedere și cred că l-a înțeles. Putem merge mai departe cu dezbaterea publică, am văzut amendamentele dar nu putem face nimic până pe 31 iulie pentru că este recensământul agricol.

Domnul consilier Tofan Gelu: Sunt de acord cu domnul primar, există OUG nr.22/2020. Până la terminarea recensământului agricol nu putem interveni, conform art.6 alin (3) lit. ”c” din această ordonanță ”autoritățile administrației publice locale nu mai efectuează schimbări ale elementelor de nomenclatură stradală sau modificări ale limitelor unităților administrativ-teritoriale”.

Propunerea venită din partea prefecturii - ”Piața Revoluție 22 Decembrie 1989” este una benefică, însă venim și noi cu o propunere pentru dezbaterea publică, respectiv ca această piață să se numească ”Piața Ion C. Brătianu”. În urma dezbaterii publice cetățenii pot să decidă dacă vor să fie schimbată această denumire. Pentru locuitorii din această zonă este un mare disconfort pentru că vor fi obligați să-și schimbe cărțile de identitate, pașapoarte, permise. Această dezbatere publică ne va da un rezultat și în funcție de acesta putem iniția un proiect de hotărâre.

Consiliul Local al Municipiului Pitești a luat act de conținutul informării.

Se derulează procedura de vot secret pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia pentru redactarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că au fost desemnați doamna consilier Stan Ana și domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Bănică Iuliu-Radu, Chivu Virgil-Dumitru, Dinu Dănuț, Plecanciuc Florin, Tudorache Robert să facă parte din comisia pentru redactarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 30/28.01.2021.

Se derulează procedura de vot secret pentru desemnarea unor consilieri locali în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință menționează că au fost desemnați domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Bănică Iuliu-Radu, Dumitrescu Dan-Mihai, Gherase Ionuț, Irimia Tiberiu-Gabriel să facă parte din Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 31/28.01.2021.

DIVERSE:

Domnul președinte de ședință: Am primit o informare cu privire la Podul de peste Râul Doamnei și Râul Argeș. Din câte am înțeles s-a încheiat o tranzacție între Primăria Municipiului Pitești și constructor. Data trecută am cerut expertiza făcută de primărie și nu mi-a fost dată. Văd că o are domnul Oprescu Adrian dar nu mi-a fost înaintată. Aș dori să faceți o copie și să o distribuiți tuturor colegilor consilieri. Nu am primit nici tranzacția, dar probabil este confidențială.

Dacă mergeți să vedeți cum arată Podul de peste Râul Doamnei, are o groapă imensă și nu a fost reparată de nimeni. V-aș ruga ca în ședință publică să reluați acțiunea în judecată către acei doi constructori pentru că nu au respectat nimic din această tranzacție. Nu am văzut tranzacția, am doar o informare de la aparatul tehnic și asta spune.

Domnul primar Cristian Gentea: O să primiți și tranzacția.

Domnul președinte de ședință: Nu au îndeplinit condițiile, avem garanție 10 ani și trebuie să-i dăm în judecată.

Domnul consilier Irimia Tiberiu-Gabriel: Parcarea din centrul orașului, cea de lângă Instituția Prefectului, nu mi se pare corect să fie așa de mare și ar trebui desființată. Uneori mașinile sunt parcate până în apropierea monumentului - cruce. Consider că acea parte dinspre Casa Sindicatelor nu ar trebui să fie o parcare publică și aș lăsa doar în fața clădirii prefecturii.

Domnul președinte de ședință: Sunt total de acord. În perioada în care am avut atribuții de primar a fost pusă acolo o barieră care este ridicată doar dacă vin anumiți demnitari. Sunt total de acord să fie exact cât era înainte parcarea, nu până unde este acum.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Să ne transmiteți prin aparatul dumneavoastră executiv când vom putea să ne înregistrăm efectiv on-line pe portalul primăriei și să primim diverse documente. Acum ne putem înregistra dar trebuie să venim fizic să depunem o cerere pentru a ne înregistra în portalul on-line.

Pentru că tot au fost tăiați acei copaci de-a lungul drumului dintre Pitești și Băbana, pentru zona de siguranță, vă rog să găsiți un teren al municipiului Pitești unde s-ar putea face o plantare. Putem cere cu adresă celor de la Ocolul Silvic să ne ajute cu puieți, să facem voluntariat și să mergem să plantăm acei copaci.

Readuc în discuție poluarea care este în zona Turcești - Tancodrom și poate vom găsi o soluție la această problemă. De asemenea insist să se deschidă parcarea din spatele stadionului pentru cei care vin să alerge la stadion când nu sunt evenimente.

Domnul consilier Gherase Ionuț: Am făcut o solicitare către directorul SC Apă Canal 2000 SA în care am cerut public anumite informații legate de un proces dintre această societate și domnul Vasile Cristian Macavei. Dauna se ridică undeva la 1 milion de euro, sumă pe care SC Apă Canal 2000 SA trebuie să o plătească în momentul în care va fi executată silit. Răspunsul primit a fost unul nesatisfăcător. Am formulat acel e-mail în calitatea mea de consilier local, nu în calitate de cetățeanul Gherase Ionuț. Am cerut aceste informații pentru ca eu să-mi pot face o imagine asupra unei societăți care este total lipsită de transparență. Bugetul municipiului este undeva la 90 milioane de euro, iar noi plătim 1 milion de euro despăgubiri și nimeni nu este vinovat. Mi se pare imposibil ca nimeni să nu fie vinovat.

Am înțeles că a fost semnat contractul de domnul Muja Gelu, dar eu am întrebat doar de sumele care s-au plătit. Nu mi s-a dat nici un răspuns, dar am primit niște print screen-uri în care era scrisă o parolă pe care ți-o dă instanța. Și noi vorbim de bani publici.

S-a menționat că la această societate și la SC Termo Calor Confort SA nu pot fi numiți reprezentanți în AGA. Puteți să ne explicați acest lucru? Cetățenii au dreptul să știe pentru ce se plătesc acești bani.

Domnul primar Cristian Gentea: Mă surprinde că domnul director Marinescu Mihail nu v-a pus la dispoziție cele solicitate și am să verific mâine dimineață acest lucru, mai ales că știu despre ce este vorba și domnul director nu are nici o vină. Sunt total de acord ca aceste informații să fie puse la dispoziția dumneavoastră, dar și unui cetățean oarecare, dacă le solicită.

Cu privire la numirea reprezentanților consiliului local în AGA la cele două societăți pot să vă indic doar să citiți articolul 132 din Codul administrativ.

Domnul președinte de ședință: Lipsa de transparență poate da naștere multor idei.

Domnul Director SC Apă Canal 2000 SA Marinescu Mihail: Eu v-am transmis tot ce am putut conform Legii nr.544/2001. Nu pot să vă dau contracte care au clauză de confidențialitate. Ce am scris acolo că, s-a încheiat contractul în anul 2011, că s-a renegociat în 2012 și s-a reziliat în anul 2013 este total adevărat. Am preluat funcția de director în anul 2016. Vă rog să nu-mi imputați aceste lucruri.

Mi-ați solicitat, ulterior, să vă pun la dispoziție o copie după rapoartele de cercetare disciplinară a unui salariat. Nu pot face acest lucru, deoarece acolo sunt date cu caracter personal. Nu pot să vă dau decât ceea ce îmi permite legea să fac public.

Pentru rata a 4 a s-a câștigat la judecătorie să se plătească acea parte dar fără dobândă, ulterior la tribunal a fost respinsă acțiunea. Consider că am parcurs toți pași legali pe care-i puteam face.

Domnul președinte de ședință: Cuvintele acestea ”acord de confidențialitate” într-un contract al unei instituții publice cred că nu își au rostul și de acum înainte nu ar trebui să se mai regăsească.

Domnul primar Cristian Gentea: Să nu credeți că am uitat de auditul de la SC Apă Canal 2000 SA. Am primit răspunsul de la BERD în care se stipulează faptul că până la data aprobării situațiilor financiare se va face auditul financiar de către auditorul acreditat Moore Stevens.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: După depunerea jurământului în calitate de consilier local, este prima ședință la care particip. Dacă tot este prima 38

ședință după mult timp, am recitit Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești. Știu de la domnul secretar general că urmează să fie actualizat conform noului Cod administrativ.

Revenind la regulamentul după care noi funcționăm, vreau să fac referire la câteva articole, respectiv art. 9, art.19 și art.41, unde am descoperit o expresie extrem de permisivă și poate ar trebui să fie o temă pentru cei care vor lucra la noul regulament.

De exemplu, art. 9 alin (1) ”Durata mandatului președintelui de ședință este, de regulă, o lună, dar nu mai mult de trei luni.”

Art.19 alin (2) ”Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora pentru pregătirea profesională și domeniul de activitate”.

Art. 41 alin (1) ”Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea au fost aprobate pe ordinea de zi”.

Stimați colegi, v-am arătat doar trei exemple pe care le-am extras din regulament și vin cu o întrebare retorică. Când respectă consiliul local regulamentul? Când este valabilă această expresie, de regulă, când președintele citește, de regulă, așa cum au fost aprobate sau poate pe sărite, dacă așa dorește, indiferent cine este președinte sau conform art.9, ducem mandatul de președinte la 3 luni de ședință, când de regulă, era un consilier ales pentru o lună.

Deși nu am participat la acea ședință, întreb și eu cum ați putut să nu-l votați în comisia de circulație pe domnul consilier Dinu Dănuț - singurul polițist din consiliul local? Mi s-a părut stupefiant.

Însă am constatat că și Dumitru Tudosoiu, în calitate de profesor și fost inspector școlar general, adică un om care a lucrat în educație, într-o instituție publică, a fost înlocuit de pe unele liste pentru consiliul de administrație al unor unități de învățământ.

Sunt de conformație profesor de educație fizică și sport, dacă Dumitru Tudosoiu nu face parte din consiliul de administrație al liceului cu program sportiv, unde îl trimiteți? Unde este regula aici? Din nou un exercițiu de forță, un exercițiu politic? Sau conlucrăm împreună, așa cum ne-am asumat că vom face tot ce se poate pentru binele cetățenilor.

Este legal tot ce s-a întâmplat, dar este moral? Este corect sau incorect? Aplicăm regula când ne convine sau, cu de regulă, când nu ne convine?

Închei cu un lucru important-jurământul nostru de credință pe care l-am depus cu toții - și aș mai întreba o dată retoric, din cele 30 de cuvinte ale acestuia unde este buna credință? Trebuie să dăm dovadă de ea în fiecare zi.

Domnul președinte de ședință: Noi cu toții am avut bună credință. Și eu am citit regulamentul și trebui modificat, articolul 63 chiar schimbat, mai ales că există un regulament cadru de la care trebuie să pornim.

Am fost aduși de cetățeni aici să votăm pentru interesul lor, fiecare votează cum consideră și să aveți convingerea că tot ce se realizează aici este făcut cu bună credință, doar în interesul cetățenilor.

Domnul primar Cristian Gentea: Doresc să-mi cer scuze cetățenilor orașului pentru ce au văzut că s-a întâmplat astăzi aici și îi asigur că în ceea ce mă privește, pe viitor voi face tot ce îmi stă în putere să nu se mai repete acest scenariu.

Vă rog să-mi permiteți să vă citesc un mesaj de la un cetățean care s-a implicat foarte mult în problematica urbei noastre, domnul Pieca: ”Fie ca liniștea, maturitatea, înțelegerea, armonia să vă unească pe toți cei aflați sub cupola Primăriei Pitești pentru proiecte de interes general al municipiului. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească! Un An Nou cu sănătate! Vă îmbrățișez cu toată dragostea și respectul meu!”

Domnul consilier Dinu Dănuț: Între timp s-a discutat problema pe care voiam să o ridic la acest punct, însă vreau să vă spun că sunt profund dezamăgit pentru că o persoană care s-a pregătit și a dat concurs este neîndreptățită.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Și eu sunt dezamăgit de discursul politic al colegilor din acest consiliu. M-aș bucura dacă la acest punct am lua cuvântul și am discuta aplicat, fără să ne certăm și fără să punctăm politic. Să fim operativi pentru cetățenii care ne-au trimis aici. Domnul consilier Dinu Dănuț nu este în comisia de circulație pentru că așa s-a votat.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Tot mesajul meu nu a vrut să aducă atingere nici unui coleg de aici. Invitația mea la buna credință din jurământ nu înseamnă că nu avem sau că nu am avut. Am accentuat acea expresie ”de regulă” care este folosită după bunul plac.

Avem 4 ani la dispoziție să facem, împreună, lucruri bune pentru locuitorii orașului. Singurul punct la care un consilier local poate să aibă o alocațiune politică este punctul ”Diverse”. În schimb la proiecte vorbim doar despre oportunitate și legalitate.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: Renunț la dreptul meu de a lua cuvântul la acest punct și aș dori să rămânem în memorie cu mesajul citit de domnul primar. Consider că este cel mai indicat mod de a încheia această ședință.

Domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan: Am avut o audiență săptămâna trecută de la doamna Cristiana Sima, președintele consiliului de administrație de la Colegiul Ecologic. Domnia sa mi-a explicat că există un conflict între Primăria Municipiului Pitești și Colegiul Ecologic.

Domnul primar Cristian Gentea: Nu există un asemenea conflict. Nu cu primăria.

Domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan: Înțeleg că dânsa are niște materiale puse sub sechestru acolo. Aș dori să primim și noi o informare referitoare la această situație.

Domnul președinte de ședință: Fac parte din consiliul de administrație la Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu care are și această unitate în subordine și cu siguranță vom verifica și vom prezenta tuturor situația de acolo.

Domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan: Aș dori să mai fac o cerere, în numele colegilor mei, respectiv aceea ce a muta ședințele de consiliu la orele 1600, deoarece mai sunt colegi care lucrează până la orele 1500.

Închei doar cu două puncte din regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local. Art. 76 alin (2) ”Libertatea de opinie și de acțiune este garantată. Alin (3) Consilierii nu pot fi trași la răspundere pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului”.

Domnul președinte de ședință: Domnule primar, aș avea o rugăminte, să ne găsiți o locație (o sală, un birou) unde comisiile de specialitate să-și desfășoare ședințele și să primească cetățenii în audiențe.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Apostoliceanu

SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red.

Gabriela-Mădălina Oprea