Proces verbal din 22.03.2021

Proces-verbal sedinta extraordinara 22.03.2021

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 22.03.2021, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată conform prevederilor art.133 alin.(2) lit.”b”, ale art.134 alin.(1) lit.”b”, alin.(3) lit.”b” și alin.(5), din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința a fost convocată de consilierii locali Apostoliceanu Sorin, Coteț Mihai, Chivu Virgil-Dumitru, Dumitrașcu Cătălina, Gherase Ionuț, Irimia Tiberiu-Gabriel, Mihăilescu Mihai-Ion, Plecanciuc Florin, Nedelcu Darius-Sebastian, Tofan Gelu, Șerbănoiu Răzvan-Ionț prin documentul de convocare înregistrat sub nr. 15068/18.03.2021.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Cristian Gentea-Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru-Secretarul General al Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local care au înscrise proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul Secretar General al Municipiului Pitești, Andrei-Cătălin Călugăru, face prezența consilierilor constatându-se:

 • - consilieri în funcție -23;

 • - consilieri prezenți -21;

 • - consilieri absenți - 2 (domnii consilieri Costescu Cătălin și Ionică Constantin-Cornel).

Președinte de ședință este domnul consilier Chivu Virgil-Dumitru.

Domnul președinte de ședință supune spre aprobare consiliului local proiectul ordinii de zi, care este aprobat cu 20 de voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere”(domnul consilier Tudosoiu Dumitru).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Apostoliceanu Sorin, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai Ioan, Tofan Gelu, Șerbănoiu Răzvan Ionuț privind desemnarea reprezentanților Municipiului Pitești în adunarea generală a acționarilor la S.C. Termo Calor Confort S.A.Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează nevaforabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Apostoliceanu Sorin: Am inițiat acest proiect de hotărâre împreună cu colegii mei având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin (3) lit. d) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile art, 129 alin. 2 lit d) sunt următoarele: ”Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local”, iar alin. (3) lit. d) prevede că: ” În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.”

Doamna consilier Stan Ana: Domnule consilier, ați uitat să citiți tot articolul 129. Acolo sunt prevăzute niște excepții de legiuitor ”cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.”

Domnul consilier Apostoliceanu Sorin: Art.131 prevede: ”Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.” Art. 132 din același act normativ prevede că: ” Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.”

Doamna consilier Stan Ana: Art. 131, pe care vă întemeiați acest proiect de hotărâre, nu precizează că reprezentanți ai unității administrativ-teritoriale în AGA pot fi consilierii locali. În acest caz se aplică prevederile art. 132 care spune că municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intrercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de către primari.

Domnul consilier Apostoliceanu Sorin: Am înaintat și noi adresă către minister, iar în draftul răspunsului primit se menționează că putem fi reprezentanți în baza art. 131.

Domnul consilier Dumitrescu Dan-Mihai: Vreau să dau citire art. 131 menționat în materialul inițiat de dumneavoastră: ”Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes județean....” Nu coincide cu art. 131 din Codul Administrativ. Eu cred ca este un fals deoarece este înlocuit cuvântul ”local” cu ”județean”.

Doamna consilier Stan Ana: Mai multe materiale sunt făcute cu copy-paste. Unele circulă pe mass-media și arată că în alte orașe se poate, numai la Pitești nu se poate. Se induce în eroare publicul. Nu merge cu copy-paste.

Domnul consilier Dumitrescu Dan-Mihai: Vreau un punct de vedere al inițiatorului.

Domnul consilier Apostoliceanu Sorin: Este o greșeală de scriere și o vom modifica.

Doamna consilier Stan Ana: Această greșeală schimbă foarte mult sensul discuțiilor noastre. Noi trebuie să definim acum natura juridică a acestei entități, dacă este sau nu operator regional și care este regimul juridic? În actul constitutiv trebuie să se menționeze exact care este regimul juridic.

Domnul director Marinescu Mihai, SC Apă Canal 2000 SA: Este operator regional, iar acționarul este Municipiul Pitești.

Doamna consilier Stan Ana: Eu afirm cu tărie că Apă Canal este operator regional. Și atunci se încadrează în prevederile art. 132.

Domnul consilier Apostoliceanu Sorin: Pe site-ul instituției dumneavoastră scrie că este o societate comercială.

Domnul director Marinescu Mihai, SC Apă Canal 2000 SA: Funcționează ca o societate comercială.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Cele două articole din Codul Administrativ sunt foarte clare, iar art. 132 este dat de legiuitor fix pentru aceste situații, unde primarul este reprezentantul de drept.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Am dat aviz negativ la ședința comisiei de specialitate. Am o propunere și anume îi rog pe inițiatori să renunțe la aceste proiecte. Dacă este legal, îl votăm, însă nu putem vota hotărâri pe care le considerăm ilegale. Am observat la referatele de aprobare că sunt menționați toți consilierii PNL și USR PLUS, dar semnatari nu sunt decât cinci.

Chiar la propunerea domnului Apostoliceanu, primăria a solicitat punct de vedere de la minister, iar în răspunsul semnat de domnul ministru se face referire strict la art. 132.

Doamna consilier Stan Ana: Și comisia nr. 5 a dat avize negative. Voi da citire unui material căci această chestiune suscită foarte mult interes:

”OPINIE JURIDICĂ cu privire la următoarea chestiune de drept

Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 131 Cod Administrativ, consilierii locali pot fi împuterniciți prin Hotărâre a Consiliului Local să reprezinte interesele U.A.T. în Adunările Generale ale Asociații de dezvoltare inter comunitară și în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali, respectiv în Societățile ”Termo Calor Confort” S.A. și ”Apă-Canal 2000” S.A.

Pentru dezlegarea acestei chestiuni de drept, am analizat prevederile următoarelor acte normative:

 • 1. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale (în prezent abrogată)

 • 2. Codul Administrativ, adoptat prin OUG nr.57/2019

 • 3. Legea Serviciilor Comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată în martie 2013.

 • 4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

 • 5. Legea societăților comerciale nr. 31/1990;

Raportat la toate dispozițiile sus prevăzute în normele juridice din actele normative invocate mai sus, cu referire la atribuțiile Consiliului Local și ale Primarului, pot afirma cu certitudine că prin actualul Cod Administrativ adoptat prin O.U.G. 57/2019, au fost eliminate atribuțiile Consiliului Local de a desemna, prin Hotărârea Consiliului Local, consilieri locali să reprezinte interesele U.A.T. în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali și în Adunările Generale ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitare.

O să fac un scurt istoric al reglementării juridice a chestiunii pusă în discuție pentru a explica cum s-a ajuns la această concluzie juridică.

 • 1. În Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale (în prezent abrogată), Consiliul Local, în conformitate cu dispozițiile art.36 alin.3 , lit.c, avea următoarea atribuție: Consiliul Local ”Exercită în numele unității administrativ teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii”. În plus, la art. 37 din aceeași lege (în prezent abrogată), se preciza că: “Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrative teritoriale în societățile comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărâre a Consiliului Local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

Din analiza articolelor 36 și 37 din Legea nr. 215/2001, se poate observa că într-adevăr consilierii locali erau cei desemnați prin Hotărârea Consiliului Local să reprezinte interesele Unității Administrativ Teritoriale (U.A.T), atât în societățile comerciale la care U.A.T. deținea participații, cât și în Asociațiile de dezvoltare intercomunitară și regiile autonome de interes local.

Până la intrarea în vigoare a Noului Cod Administrativ adoptat prin OUG nr.57/2019, consilierii locali puteau fi desemnați să reprezinte Municipiul Pitești atât în Adunările Generale ale Societății Termo Calor Confort 2000” S.A. cât și în Adunările Generale ale Societății Apă Canal 2000 SA.

 • 2. În anul 2013, Parlamentul României a elaborat și votat câteva modificări la Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, una dintre aceste modificări fiind cuprinsă în art.10 alin.8, cu următorul cuprins: „Prin derogare de la prevederile art. 37 și art. 92 ale Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Statutul și Actul constitutiv ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate <<Serviciile de utilități publice>>, se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative, ale unităților administrativ teritoriale membre și se semnează, în numele și pe seama acestora, de primarii unităților administrativ teritoriale asociate și/sau, după caz, de președintele Consiliului Județean, care sunt reprezentanți ai comunelor, orașelor, municipiilor și județelor în Adunările Generale ale Asociației Publice Locale (în prezent abrogată).

Aceste derogări de la Legea nr. 215/2001, care eliminau parte din atribuțiile Consiliului Local au fost declarate neconstituționale prin Decizia Curții Constituționale nr. 442/10.06.2015, unul dintre motive fiind acela că printr-o lege ordinară, cum este Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, nu se poate modifica o lege organică, cum este Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale (în prezent abrogată).

Chiar dacă această modificare a fost eliminată din Legea nr.51/2006, legiuitorul nu a renunțat la intenția de a atribui, prin lege, direct Primarului, calitatea de reprezentant al U.A.T. în Adunările Generale ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și ale operatorilor regionali și locali. Astfel, o dată cu elaborare Noului Cod Administrativ adoptat prin O.U.G. nr.57/2019, legiuitorul a introdus în conținutul dispozițiilor art.132 prevederea că primarul este de drept, adică potrivit legii, reprezentantul Adunărilor Generale ale Asociațiilor intercomunitare și în Adunările Generale ale operatorilor generali și locali, cu mențiunea că primarul poate delega calitatea de reprezentant al U.A.T. potrivit dispozițiilor art. 132.

În concluzie, dacă prin vechea Lege a Administrației Publice Locale nr.215/2001, în conformitate cu dispozițiile art.36 și 37, consilierii locali erau cei împuterniciți să reprezinte să prezinte interesele U.A.T. în Adunările Generale ale tuturor societăților comerciale la care U.A.T. avea participație, acest drept s-a dat, prin Noul Cod Administrativ, doar primarului, singura autoritate publică executivă.

Consider că legiuitorul a avut în vedere obiectul de activitate al operatorilor regionali și locali, modul acestora de înființare, funcționare și organizare, prevăzute în Legea nr.51/2006 la art.2 lit. g) și h) și art. 10 alin. 8 și alin.9, precum și faptul că primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă reprezintă unitatea administrativ teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție (vezi art. 154 alin. 6 din Codul Administrativ).

Având în vedere dispozițiile actelor normative pe care le-am prezentat, analizat și coroborat, ținând cont și de faptul că prin Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, la art.16 se prevede că “în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ” pentru evitarea paralelismului, afirm că redactarea articolelor 129, 131 și 132 din Codul Administrativ este clară, precisă și exclude orice echivoc, nu prezintă reglementări care să fie suprapuse, iar dispozițiile prevăzute în aceste articole sunt într-o succesiune logică juridică care nu dau posibilitatea de interpretare.

Există un principiu în drept care spune: “Unde legea nu distinge, nici noi nu putem distinge”.

Plecând de la ideea bunei-credințe, în exercitarea mandatelor de consilier local, nu există posibilitatea de interpretare a dispozițiilor art.129 și art.132 din Codul Administrativ, în sensul că <<și consilierii locali pot alături de primar să fie împuterniciți să reprezinte interesele U.A.T. în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali, în cazul de față în Adunările Generale ale Societății ”Termo Calor Confort” S.A. și Societății ”Apă-Canal 2000” S.A.»

Atribuția privind reprezentarea în Adunările Generale ale operatorilor regionali și locali, cât și în Adunările Generale ale Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, este dată de drept, adică potrivit legii, doar primarului care poate delega această calitate de reprezentant al U.A.T. în Adunările Generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local, conform dispozițiilor art. 132 din Codul administrativ.

Admițând, prin absurd, că inițiatorii celor două proiecte de Hotărâri nu sunt interesați de argumentația juridică și de concluzia care s-a desprins, dorind să supună la vot cu orice risc aceste proiecte de hotărâri, atrag atenți că, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ, consilierii locali trebuie să respecte legile țării, să dea dovadă de bună-credință și fidelitate față de colectivitate. În caz contrar, în conformitate cu art.240 din Codul Administrativ, în cazul în care printr-un act administrativ emis de Consiliul Local, fără a fi fundamentat, avizat din punct de vedere al legalității, s-au produs consecințe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorității deliberatoare, care poate fi administrativă, civilă sau penală, după caz.

În calitate de jurist și de Președinte al Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local, avizez negativ ambele proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi a Ședinței Extraordinare a Consiliului Local din data de 22.03.2021, cu indicația de a nu fi supuse la vot!”

Acestea sunt argumentele mele pentru care comisia nr. 5 a dat aviz negativ celor două proiecte de hotărâre.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Vedem diferit aceste lucruri. Noi considerăm că este o societate și se aplică prevederile art. 131. Fostul primar, domnul Ionică, a delegat domnului consilier local Gentea Cristian să fie reprezentant în AGA la operatorii regionali SC Apă Canal 2000 SA și SC Termocalor Confort.

Doamna consilier Stan Ana: Nu ați înțeles nimic sau nu vreți să vedeți evidența. Era altă reglementare la acea vreme. Acum discutăm despre o altă chestiune. Tocmai v-am argumentat juridic prin coroborarea mai multor acte că primarul este reprezentantul de drept în AGA operatorilor regionali.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: Sunt trei opinii diferite. Din rapoartele de specialitate prezentate alături de proiectele de hotărâre, din ultima frază, reiese că nu sunt respectate prevederile legale. De asemenea, proiectele nu au aviz de legalitate de la domnul secretar general. Avizele comisiei juridice au fost negative și avem și punctul de vedere de la ministerul de resort. Ar trebui să retrageți aceste proiecte de hotărâri. Domnule Apostoliceanu, care este articolul din lege care prevede că un consilier local poate fi reprezentantul unității administrativ teritoriale în AGA? Consider că aceste proiecte nu sunt legale și voi vota ”împotrivă”.

Domnul consilier Tudorache Robert-Iulian: Constat că nu atingem problema de fond. În acest moment, legea în vigoare prevede o anumită metodologie. Ați promovat aceste proiecte și dacă vor deveni hotărâri, pot fi atacate în instanța de contencios administrativ și vedem ce se va hotărî. Ar trebui să țineți cont de avizul negativ al comisiei juridice, precum și de faptul că există un raport în care se constată nerespectarea prevederilor legale. Votul meu este ”împotrivă”.

Domnul consilier Apostoliceanu Sorin: Nu contestă nimeni că primarul este reprezentantul de drept în AGA ale societăților. Dar, potrivit prevederilor art. 129 alin. (3), lit. d), consiliul local exercită toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome.

Doamna consilier Stan Ana: Art. 129 ar trebui citit de la început, de la alin. (1): ”....cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale”.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Trebuie să cântăriți bine ceea ce doriți să faceți. Sunt multe elemente care indică nelegalitatea acestor hotărâri: art. 132, avizul negativ al comisiei juridice, lipsa avizului secretarului general, punctul de vedere de la minister.

Domnul consilier Dumitrescu Dan-Mihai: Potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, numărul maxim de reprezentanți în adunările generale ale actionarilor este de două persoane. Unul este primarul, iar dumneavoastră ați propus doi consilieri.

Domnul viceprimar Mihăilescu Mihai-Ioan: Am vorbit cu mai mulți colegi din țară și am constatat că nu există o abordare unitară. La Timișoara sunt toți consilierii locali în AGA Apă Canal. La Suceava sunt doi consilieri locali, fără primar. O situație ca a noastră există la Buzău, doar că acolo, primarul este mandatat de consiliul local înaintea fiecărei ședințe AGA și pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Vrem să transparentizăm activitatea acestor societăți. Sunt aprobate proiecte pe fonduri europene la Apă Canal. Sunt litigii pierdute la această societate și probleme legate de investiții greșite. Există pericolul să dăm înapoi cei 180 mil. euro și în acest caz vom da faliment.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: În ce mandat s-au întâmplat aceste lucruri? Există vreun audit care să vă confirme aceste acuzații? Puteți să aduceți prejudicii de imagine acestei societăți și domnului director căci nu vă fondați acuzațiile pe documente.

Domnul primar Cristian Gentea: Această ședință extraordinară s-a convocat doar pentru că miercurea trecută s-a convocat o ședință la SC Termocalor Confort SA, fiind prezenți și primarii localităților care fac parte din ADIA. În acest moment, se află în primărie, reprezentanți ai Camerei de Conturi Argeș care a constatat că această societate trebuie să depună până pe 31 martie la ANRE un certificat pentru că îi expiră licența. În actul constitutiv al societăților Termoserv și Salpitflor este prevăzut ca profitul nerepartizat trebuie să se întoarcă 100% la bugetul local. Legea spune că trebuie stipulat ca acest procent să fie de min. 50 %. A fost interpretată eronat legea de către Președintele Consiliului de Administrație și din acest motiv Termocalor Confort trebuie șă returneze aproape 20 mld. lei vechi până la sfârșitul controlului. De aceea s-a convocat acea ședință, fiind nevoie de o hotărâre AGA pentru returnarea acestor bani. La următoarele ședințe de acest fel accept să ne consultăm împreună.

Domnul consilier Apostoliceanu Sorin: Domnule secretar general, puteți să ne dați o opinie juridică?

Domnul secretar general Andrei-Cătălin Călugăru: Îmi voi exprima punctul de vedere la finalul dezbaterilor.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Vă cer permisiunea de a citi ultimele două alineate din adresa domnului ministru Cseke Attila. Dar, în primul rând cred că este menționat art. 132 din Codul Administrativ, tocmai pentru a lămuri astfel de situații.

”Art. 132 - Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.

Față de acestea, arătăm că reprezentant al municipiului Pitești în adunările generale ale celor doi operatori regionali, respectiv Societatea Apă Canal 2000 SA și Societatea Termocalor Confort SA și în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară poate fi primarul sau persoana delegată de acesta: viceprimarul, administratorul public, precum și orice altă persoană din aparatul de specialitate sau din cadrul unei instituții publice de interes local.”

Prin urmare, cred că legea este destul de clară. Se poate angaja răspunderea civilă, dar și penală. Voi vota ”împotrivă”.

Domnul viceprimar Tofan Gelu: Eu cred că a fost o lipsă de comunicare săptămâna trecută când s-a convocat acea adunare generală la Termocalor. Trebuie să fim și noi consultați căci suntem autoritate deliberativă.

Domnul secretar general Andrei-Cătălin Călugăru: O hotărâre de consiliu local, în lipsa unui cadru legislativ de autonomie locală, bine delimitat, trebuie să țină cont de toată legislația incidentă în domeniu. Analiza pe care am făcut-o a avut la bază coroborarea tuturor actelor normative în ceea ce privește reprezentarea în cadrul operatorilor regionali. În contextul aplicării acestora în țară, în mod diferit, am solicitat un punct de vedere de la minister, chiar de la inițiatorul Codului Administrativ. Răspunsul ministerului îl aveți și dumneavoastră. La acest moment, consider că proiectul de hotărâre are anumite elemente de nelegalitate și nu pot să-mi dau avizul. Motivația va fi cuprinsă în materialul pe care sunt obligat să-l înaintez prefecturii. Veți primi și dumneavoastră argumentarea mea în următoarea ședință de consiliu local în cazul în care votați hotărârea,.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși domnii consilieri Apostoliceanu Sorin și Miu Barbu, urmând ca procedura de vot secret să se desfășoare la sfârșitul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Apostoliceanu Sorin, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai Ioan, Tofan Gelu, Șerbănoiu Răzvan Ionuț privind desemnarea reprezentanților Municipiului Pitești în adunarea generală a acționarilor la S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează nevaforabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși domnii consilieri Apostoliceanu Sorin și Gherase Ionuț, urmând ca procedura de vot secret să se desfășoare la sfârșitul ședinței.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Eu nu voi participa la vot la cele două hotărâri.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Grupul de consilieri PSD nu va participa la procedura de vot secret, ci doar la votarea hotărârilor.

Domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț: Aș vrea să propun un amendament, valabil pentru cele două hotărâri: să fie doar un consilier local în AGA la cele două societăți, alături de primar.

Domnul primar Cristian Gentea: În acest caz proiectele de hotărâre se schimbă substanțial.

Doamna consilier Stan Ana: Au fost înscrise pe ordinea de zi cu câte doi consilieri.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: S-au încheiat dezbaterile și a început procedura de vot. Domnule secretar general, se mai pot face amendamente?

Domnul secretar general Andrei-Cătălin Călugăru: Până se supun la vot hotărârile se pot face amendamente.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Se schimbă substanțial hotărârea.

Domnul secretar general Andrei-Cătălin Călugăru: Avizul meu de legalitate, nu se schimbă. Este vorba de legalitate și nu de numărul de reprezentanți.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: S-au dat niște avize la ședințele pe comisii pentru proiectele de hotărâre așa cum au fost prezentate de inițiatori. Acum se formulează amendament. Eu propun în continuare retragerea acestora.

Doamna consilier Stan Ana: Din punct de vedere legislativ nu se mai poate veni cu amendament. S-au dat avize și a început procedura de vot secret. Din punctul meu de vedere, girăm toate abuzurile și ilegalitățile care se întâmplă în această sală.

Domnul consilier Apostoliceanu Sorin: În numele inițiatorilor proiectului de hotărâre, vă anunț că suntem de acord cu amendamentul formulat de domnul Șerbănoiu.

Doamna consilier Stan Ana: Eu mă retrag.

Doamna consilier Stan Ana și domnul consilier Dinu Dănuț părăsesc sala.

Consilieri prezenți: 19.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Domnule președinte de ședință, din punct de vedere procedural, nu așa trebuie să se desfășoară ședințele de consiliu local. Domnule secretar general, se mai poate face amendament?

Domnul secretar general Andrei-Cătălin Călugăru: Proiectele de hotărâre nu au fost supuse votului final. Proiectele respinse sau aprobate în cursul aceleiași ședințe nu mai pot fi modificate, respectiv repuse pe ordinea de zi. Datorită unei cutume mai mult, se consideră că a început procedura de vot secret atunci când se face apelul nominal, în ordine alfabetică a consilierilor locali, acest lucru fiind menționat în hotărârea de desemnare a comisiei de secret.

Se derulează procedura de secret.

Urmare votului exprimat, doamna președintă a comisiei de vot secret, Dumitrașcu Maria-Cătălina, anunță rezultatului votului care se prezinta astfel: pentru reprezentantul consiliului local AGA la SC Termo Calor Confort SA, a fost desemnat domnul consilier Miu Barbu, iar pentru reprezentantul consiliului local în AGA la SC Apă Canal 2000 SA, a fost desemnat domnul consilier Apostoliceanu Sorin.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Apostoliceanu Sorin, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai Ioan, Tofan Gelu, Șerbănoiu Răzvan Ionuț privind desemnarea reprezentanților Municipiului Pitești în adunarea generală a acționarilor la S.C. Termo Calor Confort S.A.Pitești.” care este aprobat cu 12 voturi ”pentru” și 7 voturi ”împotrivă” (consilierii locali: Tudosoiu Dumitru, Tudorache Robert-Iulian, Șerb Dragoș-Andrei, Preduț Mariana-Tatiana, Dumitrescu Dan-Mihai, Bănică Iuliu-Radu, Coman Sorina-Marilena), devenind

Hotărârea nr. 84/22.03.2021

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul nr. 2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Apostoliceanu Sorin, Gherase Ionuț, Mihăilescu Mihai Ioan, Tofan Gelu, Șerbănoiu Răzvan Ionuț privind desemnarea reprezentanților Municipiului Pitești în adunarea generală a acționarilor la S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești.” care este aprobat cu 12 voturi ”pentru” și 7 voturi ”împotrivă” (consilierii locali: Tudosoiu Dumitru, Tudorache Robert-Iulian, Șerb Dragoș-Andrei, Preduț Mariana-Tatiana, Dumitrescu Dan-Mihai, Bănică Iuliu-Radu, Coman Sorina-Marilena), devenind

Hotărârea nr. 85/22.03.2021

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Virgil-Dumitru Chivu

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Red.Elena-Irina Chiriță 1ex.