Proces verbal din 10.02.2021

Proces-verbal sedinta extraordinara 10.02.2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 10.02.2021, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești înregistrată sub 138/05.02.2021.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Cristian Gentea-Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru- Secretarul General al Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

Domnul Secretar General Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție: 23;

 • - consilieri prezenți : 23;

Președinte de ședință este domnul consilier Chivu Virgil-Dumitru.

Inițiatorul precizează că există următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

 • I. Punctul nr.37 de pe proiectul ordinii de zi: ”Raport privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță și evaluare de către Societatea SALPITFLOR GREEN S.A. Pitești sem.II 2020” se modifică și se completează astfel:

 • 1. Punctul I, capitolul C din Raportul privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță și evaluare de către Societatea SALPITFLOR GREEN S.A. Pitești sem. II 2020, se modifică având urmatorul cuprins:

“I. - Indicatori de performanță și evaluare ai serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor în municipiul Pitești (contract de delegare de gestiune nr.15557/30.03.2018),

Capitol

ul C.- Încasarea veniturilor din prest

area serviciilor

Indicatori

An II -

Gradul de realizare a indicatorilor de performanta Anul 2020 - sem. II

5

Valoarea încasată aferentă serviciilor efectuate raportată la valoarea totală a serviciilor facturate ;

>70%

99,40 %

 • 2. Anexele 1-3 la Raportul privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță și evaluare de către Societatea SALPITFLOR GREEN S.A. Pitești sem. II 2020 se înlocuiesc cu anexele 1-3 la prezenta.

 • 3. În tot cuprinsul Raportului, sintagma “Anul III” se înlocuiește cu sintagma “Anul II”.

Domnul primar Cristian Gentea: Doresc să se ia act de faptul că retrag 4 proiecte de pe ordinea de zi:

 • -pct.2 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare canal deschis situat în dreptul străzilor Dimitrie Boteanu și Bucovina (etapa a - III- a)”.

 • -pct.21 - Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare locuri de joacă pentru copii”.

 • -pct.20 - Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Reabilitare scări publice, cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3.

 • -pct.22 - Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare locuri de joacă pentru copii”.

La ședința pe comisii ați solicitat explicații privind prețul la proiectul privind locurile de joacă; proiectantul este din București. Nu putea ajunge astăzi la ora 15.00. Proiectanții vor fi prezenți la ședința viitoare.

Punctele 20 și 22, prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor, vor fi introduse la ședința ordinară direct cu darea în administrare. A fost o cutumă impusă tot de consiliul local.

Domnul președinte de ședință supune aprobării procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 14.01.2021, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de sedință solicită avizul comisiei nr.2 pentru punctul 11. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Nicolae Labiș nr.30, respectiv punctul 12. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției ”Desființare locuință D+P, construire bloc de locuințe S+P+2E și împrejmuire teren” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Mioarei nr.11. de pe ordinea de zi.

Domnul secretar general Andrei-Cătălin Călugăru: Pentru aceste puncte avem doar avizul comisiei nr 5-nefavorabil.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu, președintele comisiei nr.2 acordă avize nefavorabile ambelor puncte menționate anterior. Am dat avizul acum pentru a putea fi pe ordinea de zi și spuneam oricum înainte să se voteze.

Domnul președinte de sedință supune aprobării proiectul ordinii de zi cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.3839/22.01.2021, cu privire la legalitatea HCL nr.147/29.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încasare a taxei de salubrizare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cristian Gentea: Ne păstrăm opinia pentru menținerea Hotărârii nr.147/29.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încasare a taxei de salubrizare.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul de vedere cu menținerea hotărârii, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare canal deschis situat în dreptul străzilor Dimitrie Boteanu și Bucovina (etapa a - III- a)” a fost retras de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.263/27.08.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Pitești, cu modificările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - aviz negativ;

 • - comisia nr.2 - aviz nefavorabil;

 • - comisia nr.3 - aviz favorabil;

 • - comisia nr.4 - aviz negativ;

 • - comisia nr.5 - aviz nefavorabil.

Domnul președințe de ședință citește amendamentul comisiei nr.1: concurs pentru director.

Domnul Primar Cristian Gentea: Nu am înțeles legătura între aprobarea organigramei și concursul pentru postul de director. Eu, personal, nu cred că este normal ca directorul la această instituție să fie interimar de atâta timp. Am demarat procedurile pentru concurs atât la Centrul Cultural cât și la Filarmonică. Documentațiile sunt aproape gata, vor intra în ședința ordinară pentru aprobare. Dna Șerban Negoiu Paraschiva este în sală. În organigramă este trecut postul de director, nu este trecut un nume.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Ne bucurăm. Ne-am gândit în felul următor: trebuie concurs pentru postul de director. Directorul va veni cu un proiect de management și el trebuie să decidă de ce posturi va avea nevoie. Să așteptăm concursul și apoi directorul să stabilească ce are în subordine. Fiecare director răspunde de activitatea ulterioară. Acesta este motivul pentru care noi dorim scoaterea la concurs: directorul să își stabilească organizarea instituției.

Domnul primar Cristian Gentea: Doamna Director Carmen Salub este în sală. Doamna director știe de ce are nevoie. Știți termenele pentru organizarea concursului? Eu am fost foarte deschis. Sunt solicitări din partea instituției, nu le-am impus eu. Doamna Șerban, cât ar mai dura ca termen?

Doamna Paraschiva Șerban-Negoiu: Procedura mai durează aproximativ 3 luni după aprobarea demarării ei.

Domnul primar Cristian Gentea: Să procedăm așa. Avem nevoie. Să aprobăm așa și apoi modificăm organigrama. Efectiv are nevoie.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Ok. Este în regulă.

Domnul consilier local Ionuț-Răzvan Șerbănoiu: Poate se va lua în calcul și o comasare a celor 2 instituții-Filarmonica și Centrul Cultural, astfel încât să dispară niște posturi, dar nu din angajați, aceștia urmând să fie folosiți în altă parte.

Doamna Carmen Salub, Director Centrul Cultural: Avem deficit de personal. Este vorba de convertirea postului de șofer, care nu se mai regăsește. Avem un singur cameraman. Este un singur coleg pe domeniul tehnic - o singură persoană, prezentă aici, care asigură și transmisiunile on-line ale Primăriei Municipiului Pitești, ale Centrului Cultural, nu își poate lua concediu de odihnă; el asigură domeniul IT, editor de imagine, este cameraman, fotograf, asigură postările pe pagina de internet. Este un singur angajat. Avem nevoie.

Domnul consilier local Iuliu-Radu Bănică: Apreciez punctul de vedere ca directorul să își stabilească organigrama așa cum consideră. Corect! Directorul își face organigrama cum consideră. Dar este nevoie acum, strict pentru un post! Este imperios necesar! Vrem să reglăm o situație imperios necesară. Propun aprobarea organigramei.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Apreciez punctul de vedere al domnului primar și faptul că în sfârșit se organizează concurs pentru director. Sunt de acord să votăm organigrama așa. Noul director va face organigrama așa cum dorește. Mult succes Centrului Cultural!

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 32/10.02.2021

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 33/10.02.2021

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.228/18.07.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Ca și la proiectul aferent Centrului Cultural, solicităm organizare concurs pentru postul de director. Sper că interimatul nu va dura 11 ani.

Domnul primar Cristian Gentea: V-am spus că am pregătit documentația.

Domnul consilier local Ionuț-Răzvan Șerbănoiu: Am cerut detalii suplimentare de la domnul director Niță, pe care le-am primit - este vorba de o creștere salarială de 300 lei brut. Sunt 2 instrumentiști. Suntem de acord să avem o Filarmonică funcțională. În viitor, să reușim să fie profitabilă, să nu asigure doar 35 % din câștiguri.

Domnul consilier local Gelu Tofan: Am punct de vedere comun cu colegii. Trebuie votat acest proiect, este obligatoriu să îl votăm, deși cheltuielile sunt imense, de 1 milion de euro. Sper ca interimatul domnului director Niță să dureze cât mai puțin. Probabil va fi organizat un concurs. Probabil acolo va fi un om competent, dar ca director poate că ar trebui să fie absolvent de Conservator, cu studii manageriale. Nu am nimic personal împotriva domnului Niță. Trebuie puse condiții riguroase conform postului care trebuie ocupat acolo.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Sunt două posturi vacante. Cred că domnul Niță transmite foarte bine mesajul mai departe. Sunt de acord: este nevoie de Filarmonică. Trebuie un director care să își facă treaba foarte bine. Este foarte bine că faceți concurs și aici.

Domnul consilier local Cătălin Costescu: Nu trebuie jignit. Sindicatul a făcut această propunere. Domnul Niță a acceptat. Nu trebuie jignit și să se spună că nu are competențe.

Domnul consilier local Ionuț-Răzvan Șerbănoiu: Nu l-a jignit nimeni. Mi se pare cel puțin ciudat ca sindicatul să facă propuneri pentru funcția de director.

Domnul consilier local Robert Tudorache: Domnule președinte, să vorbim pe rând. Să solicite fiecare dreptul de a lua cuvântul. Vă rog să ne puneți avizele.

Domnul consilier local Darius Nedelcu: Trebuie votat acest punct. Trebuie să se gândească că scoatem bani puțini: numărul de spectacole este mic: 4spectacole/lună, prețul la bilete este mic. Poate creștem numărul de spectacole sau numărul/prețul biletelor. Poate trebuie crescut ca pondere. La 20/30 lei mi se pare o sumă foarte mică.

Domnul director Niță: Acestea sunt restricțiile impuse de pandemia Covid-19, pe care le respectăm.

Doamna consilier local Ana Stan: Obrazul subțire cu cheltuială se ține. Dacă vrem Filarmonică, trebuie să o subvenționăm. Ne dorim filarmonică, nu?

Doamna consilier local Mariana-Tatiana Preduț: Este o instituție de cultură, nu o fabrică. Sportul și cultura sunt embleme care trec peste timp și se țin cu cheltuială. Managerul nu trebuie să știe să cânte, ci trebuie să aibă abilități manageriale, nu să fie instrumentist.

Domnul consilier local Dinu Dănuț: Am fost joi la concert la Filarmonică împreună cu fata mea. Lumea nu se înghesuie. Au dreptate doamnele Ana Stan și Mariana-Tatiana Preduț. Hai să facem cultură!

Domnul consilier local Constantin-Cornel Ionică: Filarmonica nu-și va scoate niciodată banii, nici în țară, nicăieri în lume! Toate spectacolele sunt subvenționate, ca în toată țara. Cu un program mai diversificat, se pot atrage alți oameni, dar în principal sunt cam aceeași 1000 de oameni care se rotesc. Vor fi cheltuieli foarte mari, pentru că ne dorim Filarmonică! O soluție ar fi mărirea prețului biletului, dar oamenii nici măcar aceste costuri nu și le permit.

Domnul președinte de ședință: Să ducem elevii gratuit la Filarmonică! Dacă vrem cultură, trebuie să începem de jos!

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 34/10.02.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri de retur concesionate SC Apă Canal 2000 SA Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cristian Gentea: Am văzut situația avizelor. Mi se pare nedrept. Data trecută ați spus că votați toate proiectele de hotărâri. Sunt convins că nu este niciun consilier în sală care să nu creadă că proiectul este legal și oportun. Trebuie votat până la urmă! Adevărul este altul: Domnul consilier local Mihai-Ioan Mihăilescu, a spus, la ședința pe comisii, că nu va vota niciun proiect legat de SC Apă Canal și Termocalor, pentru că nu am introdus pe ordinea de zi a ședinței alegerea membrilor AGA la cele două societăți. Am explicat data trecută! Nu este vorba de ce vreau eu, ci este vorba despre ce spune legea. Aceasta este părerea și a domnului secretar general și a Serviciului Juridic. După cum ați observat, primarul este reprezentatul de drept și poate delega. Să așteptăm numirea viceprimarilor. Poate voi delega, poate nu voi delega. Mi-ar fi plăcut ca domnul consilier Sorin Apostoliceanu, care are experiență, să vă spună că în mandatul trecut, PNL l-a avut reprezentant la SC Termo Calor Confort SA pe domnul consilier Gardin Florin, cu care am lucrat foarte bine. El a fost singurul consilier care a prezentat rapoarte detaliate. Eu am cerut audit la SC Apă CANAL 2000 S.A. înainte de a solicita dumneavoastră. Am fost foarte deschis. Acesta este motivul, nu altul.

Domnul consilier local Mihai-Ioan Mihăilescu: Societățile comerciale în România se supun mai multor legi: prima este Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, conform căreia o societate pe acțiuni are organ de conducere Adunarea Generală a Acționarilor. Conform articolului 131 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale: „ Consilierii locali împuterniciți' 5ă reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.”

Toate societățile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești trebuie să fie reprezentate în AGA de către consilieri locali desemnați de Consiliul Local al Municipiului Pitești.

În cazul particular, la articolului 132 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: „ (1) Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum si oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local. ”. Dumneavoastră interpretați legea în sensul că art. 132 exceptează art.131.

Domnul primar Cristian Gentea: completează art.131.

Domnul consilier local Mihai-Ioan Mihăilescu: Noi spunem că îl completează. În AGA Apă Canal și Termocalor trebuie să fie consilierii locali desemnați de consiliul local, plus primarul, care este de drept.

Doamna consilier local Ana Stan: Este o completare. Art.132 este caz particular reglementat de o lege specială. Principiul de drept spune că atunci când avem o lege specială, se aplică legea specială, cu prioritate față de cazul general de la art.131. Doresc o ședință în comun. Domnul secretar general mi-a pus la dispoziție legislația, la ședința pe comisii, dar nu am avut timp să o prelucrăm cu colegii. Dorim o ședință comună, pentru a vă putea spune punctul meu de vedere, ca președintă a comisiei juridice.

Domnul consilier local Mihai-Ioan Mihăilescu: Din punctul meu de vedere, legea este neclară. Noi interpretăm într-un fel, dumneavoastră în alt fel.

Doamna consilier local Ana Stan: Nu este o interpretare dată de mine. Este vorba despre un principiu de drept.

Domnul consilier local Mihai-Ioan Mihăilescu: Dacă ar fi trebuit să spună că prin excepție de la art.131, doar primarul este reprezentant de drept în AGA la societățile comerciale cu operatori regionali. Așa ar fi trebuit să scrie art.132 ca să confirme varianta dumneavoastră.

Domnul primar Cristian Gentea: Dar acolo scrie foarte clar: „ că în asociația de dezvoltare comunitară, ca și în adunările generale ale acționarilor, acolo unde este operator regional.” La SC Apă Canal 2000 S.A. și SC Termocalor Confort sunt operatori regionali. Este reprezentat de drept de primar, care poate delega. Așa scrie acolo.

Domnul consilier local Mihai-Ioan Mihăilescu: Dumneavoastră ați fost în Consiliul de Administrație la SC Apă Canal 2000 S.A. și SC Termocalor Confort până acum.

Domnul primar Cristian Gentea: Faceți o confuzie.

Domnul consilier local Mihai-Ioan Mihăilescu: Dumneavoastră ați fost în AGA la SC Apă Canal 2000 S.A. și SC Termocalor Confort până acum, când s-a terminat mandatul. Codul Administrativ cu această modificare este votat din iulie 2019.

Domnul primar Cristian Gentea: Înțeleg, nu votați.

Domnul consilier local Robert Tudorache: Vorbim despre altceva, nu despre punctul nr.6 înscris pe ordinea de zi. Îi dau dreptate doamnei notar Ana Stan-este un principiu general al dreptului. Nu are sens să purtăm aceste discuții. Dacă va fi pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind numirea reprezentaților în AGA la SC Apă Canal 2000 S.A., aveți posibilitatea atunci să atacați în contencios administrativ, dacă nu sunteți mulțumiți. Să depășim acest moment. Dacă legiuitorul stabilește altfel, vom vedea. Legea a stabilit. Momentan executivul, primarul, nu poate propune altceva în afara legii. Să trecem la punctul nr.6 de pe ordinea de zi. Este vorba de bunuri de retur la acest punct.

Domnul consilier local Iuliu-Radu Bănică: Suntem la punctul 6. Ce legătură are faptul că nu au votat reprezentații? Care este motivul pentru care nu sunteți de acord? De ce să pierdem acești bani?

Domnul consilier local Ionuț-Răzvan Șerbănoiu: Același motiv pentru care consilierilor locali nu li se permite să se facă parte din AGA, conform art.131 din Codul administrativ. Propun discuții ulterioare pe aceste aspecte. Să supunem la vot și reprezentații consiliului local. Dumneavoastră sunteți de drept acolo.

Pentru a-i răspunde domnului Bănică Iuliu-Radu: Nu votăm pentru că nu putem avea un consilier local așa cum a dorit electoratul, pentru că nu știm ce se întâmplă în AGA la SC Apă Canal 2000 SA. De asta nu votăm. Este simplu.

Domnul consilier local Ionuț-Mihai Mihăilescu: Colegul meu Mihai Coteț a cerut la ședința pe comisii un exemplar al actului constitutiv al SC Termocalor. L-ai primit?

Domnul consilier local Mihai Coteț: Nu am primit actul constitutiv al societății. Îl aștept. Domnul primar Cristian Gentea a promis că este primarul tuturor piteștenilor. Vă rog să nu uitați acest lucru. De ce vă este teamă să facem parte din AGA Apă Canal și Termocalor? Nu este ilegal, sunt doar divergențe de opinie. Noi considerăm că este legal să fim acolo. Dumneavoastră nu considerați. Cred că trebuie să renunțăm la divergențe, să ajungem la o soluție acceptată de ambele părți. Piteștenii ne-au adus aici pentru a putea fi prezenți în AGA Apă Canal și Termocalor, pentru a transparentiza activitatea societăților. Vă rog să fiți primarul piteștenilor! Nu doar al unora! Nu uitați că ați fost votat de 11,7% din populația cu drept de vot. Să găsim soluții! Important este să cheltuim banii piteștenilor cu cap!

Domnul primar Cristian Gentea: Aceasta este o discuție cu juridicul, dar nu acum când trebuie să casăm niște pompe. Piteștenii nu v-au ales doar pe dumneavoastră la Salubritate, Publitrans sau Salpitflor. Nu pot să înțeleg de ce nu vreți să țineți cont de art.132 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Nu este pe ordinea de zi dezbaterea art.131/132 din Codul administrativ!

Domnul consilier local Mihai Coteț: Nici dvs. nu țineți cont de art.131! Nu! Nu votăm!

Domnul primar Cristian Gentea: Votați casarea, nu altceva!

Domnul consilier local Mihai Coteț: Nu, nu votăm!

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Sunt de acord cu majoritatea discuțiilor privind proiectul de hotărâre și modalitatea de vot ce stă în spatele votului de azi. Observ aceeași atitudine de la ședința trecută, un fel de negociere care depășește limitele: dacă nu introduceți pe ordinea de zi, nu votăm! Aceste aspecte nu trebuie conexate! Eu, în calitate de cetățean, ce să înțeleg? Discutați cu juridicul! Dacă primarul are fundamentare legală pentru inițierea unui proiect, sunt convins că o va face. Dar să condiționăm un proiect de hotărâre de alt proiect de hotărâre nu mi se pare corect. Domnul consilier local Mihai Mihăilescu face un mic “șantaj” la primar, condiționând un proiect de altul. Unde mai sunt cetățenii? Să votăm proiectele de hotărâre de bun simț, legale! De ce să condiționăm de anumite chestiuni? Primarul a fost ales cu un procent de 11,7%. Dacă nu era Cristian Gentea și era alt candidat, tot primarul piteștenilor era! Totul are legătură cu seriozitatea și transparența acestui mandat.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Sunt de acord cu domnul Tudorache. Pe ordinea de zi nu se vor introduce niciodată proiecte de hotărâri ce pot fi atacate! Conflictul este regimul juridic din Codul administrativ. Nu vreau să vă acuz de subiectivism. Să discutăm, să cerem părerea la autoritățile superioare!

Domnul primar Cristian Gentea: De acord! Dar nu are niciun sens să nu votați casarea!

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Nu sunt jurist. Mă bucur de opinia juridică a doamnei Ana Stan spusă în timpul ședinței. Nu mi-a spus-o înainte să știm și noi. Poate am greșit fără să ne dăm seama! Sunt de acord cu domnul Mihai Mihăilescu: cele 2 articole nu se exclud, se completează. Dumneavoastră sunteți clar de drept acolo, dar și noi, consilierii, suntem de drept acolo, conform art.131. Sunt chestiuni juridice. Să cerem părerea la autoritățile superioare!

Domnul primar Cristian Gentea: De acord, dar mi se pare forțat să așteptăm până ne lămurește cineva și atunci să casăm.

Domnul consilier local Ionuț-Răzvan Șerbănoiu: Eu am explicat de ce nu votăm. Am argumentat. Nu ne mai acuzați de șantaj! Înțeleg că sunteți consilier de ceva timp. Învățăm și noi din mers!

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Ședința trecută ați promis că veți trece proiectele care nu au fost discutate. Nu votez dacă demonstrați că este ilegal. Nu conexez cu alte proiecte de hotărâri.

Domnul consilier local Ionuț-Răzvan Șerbănoiu: Am promis că vor trece proiectele care trebuie trecute.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este respins cu 10 voturi “pentru” (consilieri PSD: Bănică Iuliu Radu, Costescu Cătălin, Dan Dumitrescu, Constantin-Cornel Ionică, Mariana-Tatiana Preduț, Dragoș-Andrei Șerb, Robert Tudorache, Dumitru Tudosoiu, consilieri PMP: Sorina-Marilena Coman, Dănuț Dinu) și 13 “abțineri” (consilieri PNL : Sorin Apostoliceanu, Mihai Coteț, Maria-Cătălina Dumitrașcu, Tiberiu-Gabriel Irimia, Răzvan-Ionuț Șerbănoiu, Gelu Tofan, Ana Stan, consilieri USR-PLUS: Virgil-Dumitru Chivu, Ionuț Gherase, Mihai-Ioan Mihăilescu, Barbu Miu, Sebastian-Darius Nedelcu, Florin Plecanciuc).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru unele activități desfășurate de SC Salpitflor Green SA.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 35/10.02.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I al anului 2021, pentru stagiunea a XIV-a, 2020-2021.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 36/10.02.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la filmele proiectate la Cinematograful ”București” în anul 2021.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 37/10.02.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.270/27.08.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 38/10.02.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Nicolae Labiș nr.30. ”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu a prezentat aviz;

 • - comisia nr.2 - nu a prezentat aviz;

 • - comisia nr.3 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte prezintă amendamentele comisiilor:

 • - Comisia 1 - vizită comisie urbanism

 • - Comisia 2 - vizită la fața locului

 • - Comisia 4 - se așteaptă avizul comisiei 2.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Am fost la fața locului cu colegii. Este un teren mare pe un mic deal. Am solicitat mai multe acte. Ce s-a prezentat este fezabil, dar nu oportun. Am propus modificări arhitectului. Dăm aviz negativ pentru ce s-a prezentat în momentul de față. Nu cred că este o problemă dacă îl respingem acum, pentru a veni la o ședință ulterioară cu modificări.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: În comisia nr.3 am căzut de acord să respectăm o cutumă: nu acordăm aviz, ne-am bazat pe competența comisiei de specialitate, ascultăm punctul lor de vedere, astfel încât în plen să votăm în cunoștință de cauză proiectul de hotărâre. Lucrul acesta s-a întâmplat și în alte mandate. Motivez încrederea colegilor de la comisia 2.

Domnul consilier local Gelu Tofan: De acord cu domnul consilier Dumitru Tudosoiu. Nu vreau să devină o regulă să cădem toate proiectele din domeniul imobiliarelor. Nu suntem noi un partid care să ne opunem. Nu ne putem opune dezvoltării, IMM-urilor care plătesc taxe și impozite. Trebuie făcute astfel încât să respecte legea. Nu sunt expert în urbanism. Cred că dacă se coboară nivelul construcțiilor, se poate da aviz favorabil. Nu vrem să devenim sperietoarea mediului de afaceri. Trebuie să dăm o șansă și dezvoltatorilor.

Domnul consilier local Tiberiu-Gabriel Irimia: La această adresă se cereau 4 blocuri de câte 4 etaje. Terenul foarte mare, este conform legii, exact pe indicatori. Mi se pare un regim mare de înălțime la blocurile din față, care practic sunt înconjurate de case. Dacă se renunță la câteva etaje la primele 2 blocuri, eu cred că este un proiect care poate fi aprobat.

Altă problemă este studiul de trafic-să vedem ce înseamnă să aducem mașini în parcare. Dacă arhitectul este puțin flexibil, pentru a nu deranja populația din zonă, se poate merge înainte cu niște modificări. Trebuie făcute niște modificări. Nimeni din zonă să nu sufere.

Domnul consilier local Mihai-Ioan Mihăilescu: De acord cu domnul Gelu Tofan. Nu vrem să punem piedici investitorilor piteșteni. Trebuie grăbit Planul Urbanistic General. Regulile să fie respectate de toată lumea. Cât ne permit condițiile epidemiologice, să organizăm o dezbatere privitoare la PUG atât cu arhitecții și dezvoltatorii piteșteni, cât și cu cetățenii municipiului Pitești.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Precizare: aici are studiu de trafic, pentru că a fost respins 1 an de zile. Vreau să votăm, indiferent dacă negativ, sau ne abținem, oricum, pentru că doamna arhitect ne-a rugat să ne pronunțăm, altfel ne vor da în judecată, dacă nu ne pronunțăm.

Domnul președinte de ședință: Legislația este învechită. Un loc de parcare la un apartament într-un bloc nou construit, este foarte puțin. Nu există blocuri noi în Pitești fără probleme de parcare. Cred că ar trebui întocmită o hotărâre privind obligativitatea instituirii unui număr de 2 locuri de parcare pentru fiecare apartament la blocurile nou construite.

Domnul primar Cristian Gentea: Unde să facă? Dacă ei fac bloc pe 400-500 mp? Unde să facă câte 2 locuri de parcare pentru fiecare apartament?

Domnul președinte de ședință: Să cumpere mai mult pământ! Sau să facă mai puține apartamente!

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu : Indicatorii pentru case sunt de 0,35. Ei au venit chiar cu 0,32. Aveau indicatorii. Legalitatea era îndeplinită din toate punctele de vedere. Aici este vorba despre oportunitate.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este respins în totalitate cu 23 de voturi „abțineri”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției ”Desființare locuință D+P, construire bloc de locuințe S+P+2E și împrejmuire teren” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada Mioarei nr.11.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu a prezentat aviz;

 • - comisia nr.2 - nu a prezentat aviz;

 • - comisia nr.3 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte prezintă amendamentele comisiilor:

 • - Comisia 1 - vizită comisie urbanism

 • - Comisia 2 - vizită la fața locului

 • - Comisia 4 - se așteaptă avizul comisiei 2.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Am fost la fața locului și cu dl consilier local Ionuț Gherase. Este un spațiu destul de frumos, dar în planșe sunt descrise niște locuri de parcare fantasmagorice. Locurile de parcare sunt îngrămădite. Avizul comisiei nr.2 este nefavorabil. Se intră pe 3 părți. Locurile de parcare sunt peste tot. Este imposibil de pus în practică. Am mai văzut niște guri de canal, rețeaua de apă, de canalizare a blocurilor vechi care sunt acolo, chiar nu se poate. Nu este oportun în momentul de față.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este respins în totalitate cu 23 de voturi „abțineri”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Raportului de evaluare a materialelor rezultate în urma dezmembrării unor bunuri de retur din Stația de Canalizare Pitești, concesionate SC Apă Canal 2000 SA, scoase din funcțiune prin HCL nr.203/26.06.2018, aparținând domeniului privat al municipiului Pitești, ce urmează a fi valorificate ca deșeuri reciclabile.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu a prezentat aviz;

 • - comisia nr.2 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Dan Dumitrescu: Este vorba de 121 kg de fier vechi. Dacă nu se face licitație, uzură fizică se accentuează.

Domnul consilier local Iuliu-Radu Bănică: Nu sunteți de acord cu raportul de evaluare? Să știm să facem altul.

Domnul consilier local Răzvan-Ionuț Șerbănoiu: La acest punct am discutat și data trecută, când încă nu îl luasem în discuție la comisie. Mi se pare ciudat că s-au cerut oferte doar de la aceste societăți. Eu am activat în domeniu 10 ani și am auzit doar de una dintre ele. 121 kg de fier nu reprezintă nimic. Nu va fi mare pierdere dacă se valorifică peste o lună, două sau trei luni. Nu cred că este o problemă.

Domnul consilier local Costescu Cătălin: Prețul din ofertele prezentate este ok?

Domnul consilier local Răzvan-Ionuț Șerbănoiu: Eu am punctat asupra modalității de întocmire. Nu ne-am pronunțat asupra prețului.

Domnul consilier local Mihai Coteț: Nu este o transparentizare a activității.

Domnul consilier local Cătălin Costescu: Ofertele sunt depuse la proiect.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Peste 3 luni poate scădea prețul, de la 730 lei la 720 lei. Nu asta este ideea de principiu, ci îndărătnicia consilierilor locali de a nu vota proiecte de hotărâri ce țin de cele 2 societăți, pentru că dictează domnul Mihai Mihăilescu, cu iz de șantaj. Înțelegeți jocul? De ce pierdem timpul? Nu trebuie să repetați.

Domnul consilier local Răzvan-Ionuț Șerbănoiu: Îmi dictează mie Mihăilescu ceva?

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Ce cauză apărați? Să vorbim de lucruri interesante pentru comunitate și pentru cetățeni.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este respins cu 10 voturi “pentru” (consilieri PSD: Bănică Iuliu Radu, Costescu Cătălin, Dan Dumitrescu, Constantin-Cornel Ionică, Mariana-Tatiana Preduț, Dragoș-Andrei Șerb, Robert Tudorache, Dumitru Tudosoiu, consilieri PMP: Sorina-Marilena Coman, Dănuț Dinu) și 13 “abțineri” (consilieri PNL : Sorin Apostoliceanu, Mihai Coteț, Maria-Cătălina Dumitrașcu, Tiberiu-Gabriel Irimia, Răzvan-Ionuț Șerbănoiu, Gelu Tofan, Ana Stan, consilieri USR-PLUS: Virgil-Dumitru Chivu, Ionuț Gherase, Mihai-Ioan Mihăilescu, Barbu Miu, Sebastian-Darius Nedelcu, Florin Plecanciuc).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.141/19.04.2012 privind aprobarea unor parcări cu plată pentru autovehiculele destinate transportului rutier de persoane cu masa mai mare de 3,5 tone.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Toate locațiile sunt foarte bune. Poate găsim o modalitate juridică, astfel încât în zilele cu meciuri ale echipei FC Argeș să eliberăm parcarea și să facem reducere de tarif.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Sunt de acord cu domnul Sorin Apostoliceanu: în zilele cu meciuri să fie reducere de tarif și eliberarea zonelor unde se parchează mașini cu o capacitate mai mare de 3 tone.

Domnul primar Cristian Gentea: Nu cred că ați citit tot raportul. Scrie acest lucru referitor la eliberarea parcării în zilele cu meciuri pentru a face loc publicului.

Domnul consilier local Constantin-Cornel Ionică: Nu va fi așa mare înghesuială din cauza pandemiei. Să sectorizăm cumva. Avem un teren în litigiu.

Domnul consilier local Florin Plecanciuc: De acord cu colegii. Se știe dinainte calendarul Federației Române de Fotbal cu datele meciurilor.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 39/10.02.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cristian Gentea: Nu am făcut nimic altceva, decât înființarea acelui departament în urma solicitării auditului. Domnul consilier Sorin Apostoliceanu știe acest lucru, datorită proiectului de modernizare derulat pe zona II Calea Câmpulung. Au fost 3 posturi de muncitori calificați pe perioadă determinată. Sustenabilitatea proiectului s-a terminat în anul 2020 și acestea au fost desființate. Pentru a nu mai fi aglomerație la ghișeele de la taxe și impozite, am transferat cele 3 posturi vacante la Direcția de Taxe și Impozite Locale.

În acest moment iese din sala de ședință domnul consilier local Dumitru Tudosoiu.

Doamna consilier local Ana Stan: Față de precizările menționate, țin să confirm că avizul comisiei nr. 5 este favorabil.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Știu că fostul director a avut probleme. Avizul nostru va fi favorabil. Avem o rugăminte: organizarea unui concurs pentru un nou director. Nu spun că actuala doamnă director nu se descurcă. Este nevoie de concurs și aici.

Domnul consilier local Răzvan-Ionuț Șerbănoiu: Vă rog să luați în calcul pentru cei care pot plăti la taxe și impozite on-line, să existe un singur ghișeu. Dacă vor să stea înghesuiți acolo cu orele, să stea să plătească fizic, nu au decât să aștepte cu orele. Să îi învățăm să nu mai piardă timpul la cozi. Știu că puteți veni cu argumentul oamenilor în vârstă care nu se descurcă. Dar cred că se găsește cineva să îi ajute să plătească on-line. Sunt multe persoane care vin pentru declararea mașinilor, a imobilelor și nu pot face momentan acest lucru on-line și ei trebuie ajutați să nu petreacă mult timp la cozi.

Domnul primar Cristian Gentea: Sunt de acord cu dumneavoastră. Aș vrea să veniți mâine dimineață cu mine la audiențe să vedeți câți sunt cei care spun altceva.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu revine în sala de ședință.

Domnul consilier local Mihai-Ioan Mihăilescu: Noi vom vota acest proiect. Colegii de la taxe și impozite dau vina pe PNL și USR-PLUS pentru că nu am aprobat posturi noi acolo. Am primit mai multe semnale de la cetățenii care se duc acolo.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 40/10.02.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.30/28.01.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 41/10.02.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea în vederea închirierii, fără licitație publică, a unui spațiu, domnului Georgescu Nicolae, deputat în circumscripția electorală nr.3, Argeș, pentru organizarea biroului parlamentar.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 42/10.02.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea în vederea închirierii, fără licitație publică, a unui spațiu, domnului Moșteanu Ionuț Liviu, deputat în circumscripția electorală nr.3, Argeș, pentru organizarea biroului parlamentar.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 43/10.02.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții ”Lucrări de conformare securitate la incendiu pentru Primăria Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.5 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte prezintă amendamentele comisiilor:

 • - Comisia 3 - amendament -preț deviz.

 • - Comisia 4 - se așteaptă avizele comisiei 1 și 3.

Domnul primar Cristian Gentea: Am văzut că se așteaptă avizele comisiei 1 și 3 de către comisia 4, care sunt favorabile.

Domnul consilier local Răzvan-Ionuț Șerbănoiu: Am vorbit cu proiectantul. Ne-a explicat costurile. Prețurile se încadrează în prețurile pieței.

Domnul primar Cristian Gentea: Am înțeles că proiectantul este membru USR-PLUS.

Domnul consilier local Darius Nedelcu: A devenit membru după depunerea ofertei.

Domnul primar Cristian Gentea: Proiectantul a venit astăzi cu o reducere.

Domnul consilier local Răzvan-Ionuț Șerbănoiu: Reducerea este pentru celălalt proiect.

Doamna consilier local Ana Stan: Și comisia 5 dă acum aviz favorabil.

Domnul consilier local Mihai-Ioan Mihăilescu: Deși proiectantul este membru USR-PLUS-consilier local la Merișani, nu îl vom favoriza.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 44/10.02.2021.

Punctul nr.20 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții «Reabilitare scări publice, cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3.” a fost retras.

Punctul nr.21 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico economice aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare locuri de joacă pentru copii” a fost retras.

Punctul nr.22 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare locuri de joacă pentru copii” a fost retras.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.382/26.11.2020 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora. ”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul secretar-general Andrei-Cătălin Călugăru: Alegeți acolo unde este liber, pe singurul post vacant, altfel s-ar supune la vot întreaga componență a comisiei, dacă ați alege în altă parte.

Se propune ca domnul consilier local Cătălin Costescu să facă parte din comisia nr.1.

Procedura de vot se va desfășura la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice. ”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 45/10.02.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.147/2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încasare a taxei de salubrizare, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 46/10.02.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu a prezentat aviz;

 • - comisia nr.2 - nu a prezentat aviz;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință prezintă amendamentele comisiilor:

Comisia 1- Amendament- schimbare organigramă.

Comisia 2- Amendament- Propunem o nouă organigramă.

Comisia 3- Amendament.

Comisia 4- Amendament: Se schimbă organigrama în sensul că Direcția Servicii Publice și Achiziții va trece din subordinea directă a Primarului în subordinea unui viceprimar și Direcția Tehnică va trece din subordinea directă a Primarului în subordinea celui de-al doilea viceprimar, de îndată ce aceștia vor fi aleși.

Domnul consilier local Robert Tudorache: Propuneți schimbarea organigramei?

Domnul președinte de ședință Virgil-Dumitru Chivu: Da.

Domnul consilier local Robert Tudorache: Dar nu este atributul primarului, al directorului unității? Parcă mai devreme spuneați că directorul este cel care își face organigrama? Sau era vorba doar de Centrul Cultural?

Domnul președinte de ședință Virgil-Dumitru Chivu: Doar o reorganizare.

Domnul primar Cristian Gentea: Important este, ca după alegerea viceprimarilor, să vedem ce atribuții deleg. Nu înțeleg. Iau în calcul doar amendamentul comisiei nr.4. Am discutat cu domnul consilier local Miu Barbu. Rămâne să deleg atribuțiile după alegerea viceprimarilor. Este important să ne înțelegem, să lucrăm în favoarea piteștenilor. Să nu rămâneți doar cu liniuțele. Important este să deleg.

Doamna consilier local Mariana-Tatiana Preduț: Fac mențiunea că eu și colegul meu, domnul Șerb Dragoș-Andrei am votat împotriva acestui amendament în comisia nr.4.

Domnul primar Cristian Gentea: Referitor la restul modificărilor din organigramă, domnul consilier local Sorin Apostoliceanu m-a lăudat pentru înființarea compartimentului privind disciplina în construcții.

Domnul consilier local Gelu Tofan: Nu avem nimic împotriva acestor modificări. Suntem de acord cu suplimentarea posturilor la Direcția de Impozite și Taxe Locale și celelalte. Am urmărit referatul. Modificarea este atributul consiliului local, nu al primarului. Am fost de acord cu adăugarea compartimentului administratorului public.

Domnul primar Cristian Gentea: Este importantă liniuța? Sau să deleg Direcția Tehnică sau Direcția de Servicii Publice și Achiziții? După delegarea atribuțiilor, nu veți mai solicita schimbarea de organigramă.

Domnul consilier local Gelu Tofan: Delegarea de atribuții din partea dumneavoastră se va face temporar.

Domnul primar Cristian Gentea: Propunerea este a primarului.

Domnul consilier local Robert Tudorache: Era vorba de principiu.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Una este conducerea unei societăți, alta este alegerea de către cetățeni pentru ocuparea unei funcții.

Domnul consilier local Mihai-Ioan Mihăilescu: Cu organigrama modificată/ nemodificată, sunt convins că domnul primar, așa cum a promis, ne va da atribuții, dacă ajungem viceprimari.

Domnul secretar general Andrei-Cătălin Călugăru: Fiecare comisie a făcut precizări. În viitorul regulament de organizare și funcționare a consiliului local, legiuitorul a exemplificat un model de amendament privind modificarea, abrogarea sau completarea unui proiect de hotărâre. Nu avem unde încadra amendamentele dumneavoastră. Le susțineți sau nu? Să ne spuneți ce anume se schimbă. Sau rămân ca propuneri? Dacă aveți modificări de organigramă, trebuie supuse la vot!

Domnul consilier local Răzvan-Ionuț Șerbănoiu: Vă înaintez organigrama.

Domnul secretar general Andrei-Cătălin Călugăru: Comisia 2 are același amendament prezentat de Comisia nr.1? Comisia 3? Liniuțele de la viceprimari?

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Da.

Domnul secretar general Andrei-Cătălin Călugăru: Conform Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, viceprimarii sunt înlocuitorii de drept ai primarului. Nu puteți vota înainte ca domnul primar să delege atribuții. Primarul poate delega prin dispoziție anumite atribuții, coordonarea unei direcții sau activități individuale. Asta rămâne ulterior alegerii viceprimarilor. Nu este atributul dumneavoastră să impuneți deja. Este ilegal. Nu se poate înainte. Se poate intra cu organigrama, cu acele liniuțe, dacă va fi coordonarea delegată.

Domnul consilier local Gelu Tofan: Acceptăm delegarea ulterior.

Domnul secretar-general Andrei-Cătălin Călugăru: Trebuie puse în concordanță prevederile dispoziției cu hotărârea.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, fără modificări, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 47/10.02.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Virgil-Dumitru Chivu, Ionuț Gherase, Mihai-Ioan Mihăilescu, Barbu Miu, Sebastian-Darius Nedelcu, Florin Plecanciuc, Sorin Apostoliceanu, Mihai Coteț, Maria-Cătălina Dumitrașcu, Tiberiu-Gabriel Irimia, Răzvan-Ionuț Șerbănoiu, Gelu Tofan, Ana Stan pentru stabilirea unor măsuri privind liberul acces la informațiile de interes public.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Doamna consilier local Mariana-Tatiana Preduț: De acord cu obiectivul și conținutul acestui proiect. L-am primit târziu la comisii. Cum se reglementează partea de comunicare a primăriei?

 • 1. Primăria a avut activitatea de transparență și a răspuns la solicitările pe Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, fără probleme. Ca efect al acestui proiect: termenele sunt foarte scurte. Nu ați identificat sau nu am înțeles eu din forma proiectului: cine se va ocupa de această problemă? Ați dat multe sarcini, termenele sunt foarte scurte. Cine se ocupă? Trebuie o persoană în organigramă? Cum? Este o responsabilitate foarte mare!

 • 2. Volumul de acte cu care se va lucra pe platformă este foarte mare, iar acest lucru va duce la blocarea platformei. Pe termen scurt, va avea efect invers față de cel dorit. Este nevoie de timp pentru a face o achiziție, pentru a găsi formula eficientă pentru a facilita acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt soluții pentru aceste resurse implicate și pentru a nu se va bloca activitatea de transparență a primăriei, mă voi abține.

Domnul consilier local Mihai-Ionuț Mihăilescu: Transparența primăriei, din punctul meu de vedere, ca cetățean care am solicitat informații pe Legea nr.544/2001, în unele situații a fost ok, însă în altele, am primit informații lapidare. Site-ul Primăriei Municipiului Pitești este alambicat și neprietenos cu utilizatorul. Vă dau un singur exemplu: dacă vreți să căutați contracte de achiziții publice și știți doar numele părților, nu găsiți dacă nu știți numărul și data contractului. Termenele sunt negociate cu domnul secretar general. Dânsul a venit cu propuneri să le facem mai permisive. Sunt de acord să fie mai permisive. Nu am vrut să încarc foarte mult aparatul primăriei. Vrem să transparentizăm toate achizițiile, chiar și cele din urmă, inclusiv la instituțiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Doamna consilier local Mariana-Tatiana Preduț: Le găsiți pe SEAP. Nu m-ați contrazis și nici nu m-ați convins. Sunt de acord cu necesitatea proiectului. De unde luăm bani? Este nevoie de timp pentru eficientizarea platformei. Pentru oportunitatea unui proiect, trebuie sursă de finanțare și o fundamentare pentru beneficii/costuri. Dacă nu aveți răspunsuri, îmi mențin propunerea de a mă abține.

Domnul consilier local Mihai-Ionuț Mihăilescu: Nimeni din primărie nu mi-a spus cât costă. Am propus o îmbunătățire.

Domnul consilier local Constantin-Cornel Ionică: Este benefic și necesar. Trebuie avut în vedere transparentizarea actului de administrație de către Primăria Municipiului Pitești sau instituțiile subordonate acesteia. Domnul consilier local Mihai-Ionuț Mihăilescu a solicitat nenumărate informații - absolut inutile, dar i-au fost date. A pus la treabă aparatul de specialitate al Primarului. Dar a cerut tot ce a vrut. Consilierii locali au dreptul să se informeze. Nu știu de ce era necesar. Legea clarifică aspectele transparenței. Se vede deschiderea executivului. Mă abțin de la vot.

Domnul consilier local Ionuț Gherase: Fiecare primărie/instituție din subordinea primăriei are un departament IT ce poate evalua. Dacă nu, să vină un om profesionist. Serverele se pot mări. Din punct de vedere al transparenței, eu m-am lovit de acest lucru: în calitate de consilier local, am cerut informații publice.

Domnul consilier local Mihai-Ionuț Mihăilescu: Acesta este un proiect pentru cetățeni, să vadă toată activitatea primăriei. De exemplu: în anul 2019 am solicitat nivelul sporurilor de care beneficiază cei care implementează proiecte cu finanțare europeană și le-am primit, pe fiecare funcție în parte. Aceeași solicitare am trimis-o și în anul 2020. Răspunsul a constat în valoarea salariilor brute la care se adaugă un procent de până la 25% pentru participarea la proiecte finanțate din fonduri europene. La adresa de revenire nu am mai primit răspuns.

Domnul consilier local Constantin-Cornel Ionică: Este un exces de zel. Mă abțin.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Domnule Primar, sunteți de acord cu proiectul? Ne-a asigurat că există resurse. Sunt convins că foștii colegi au informațiile. Vor și ceilalți cetățeni să fie disponibile pe site.

Doamna consilier local Mariana-Tatiana Preduț: Dacă executivul își asumă, votez și eu.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 22 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” (domnul consilier local Constantin-Cornel Ionică), devenind

Hotărârea nr. 48/10.02.2021.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea viceprimarilor municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Iuliu-Radu Bănică îl propune din partea Partidului Social Democrat pe domnul Dumitru Tudosoiu.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu îl propune din partea Partidului Național Liberal pe domnul Gelu Tofan.

Domnul consilier local Ionuț Ghersase îl propune din partea USR-PLUS pe domnul Mihai-Ionuț Mihăilescu.

Domnul consilier local Dănuț Dinu: Am și eu o propunere. Această persoană, ca și mine, a ieșit în fața cetățenilor, neascunzându-se pe listă. O propun pe doamna Ana Stan, o femeie profesionistă.

Domnul președinte de ședință: Sunteți de acord?

Doamna consilier local Ana Stan: Sunt surprinsă de propunere - o femeie în conducerea Primăriei Municipiului Pitești.

Domnul consilier local Dănuț Dinu: Pur și simplu vă apreciez.

Doamna consilier local Ana Stan: Sunt onorată. Păcat că nu sunteți din PNL să mă propuneți. Lumea trebuie să perceapă corect mesajul meu. Constituția prevede dreptul de a candida, dar rigorile de partid spun că un singur membru se poate propune. Probabil ați avut în vedere prevederile art.152 alin.(2) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: „Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.” Și nu cred că mă eschivez de la dreptul de a reprezenta cetățenii: accept propunerea. Este o provocare. Cel mai bun să câștige.

Procedura de vot cu cele 4 propuneri pentru funcțiile de viceprimari se va desfășura la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății SALUBRITATE 2000 S.A.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Constantin-Cornel Ionică îl propune din partea Partidului Social Democrat pe domnul Iuliu-Radu Bănică.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu îi propune din partea Partidului Național Liberal pe domnii Răzvan-Ionuț Șerbănoiu și Tiberiu-Gabriel Irimia.

Alianța USR-PLUS nu are propuneri.

Domnul secretar general Andrei-Cătălin Călugăru: Am o precizare valabilă pentru toate cele 3 proiecte de hotărâre: Ordonanța nr.109 prevede maxim 2 reprezentanți care vor fi AGA, cu competența luării deciziilor în exercitarea mandatului. Se prevede să se exercite litera de lege, nu și cum. Vreau să înțelegeți acest lucru. Justificarea votului nu va fi obiectul unei hotărâri de consiliu. Consiliul local mandatează să se aplice art.7 din Ordonanță. Art.131 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevede următoarele: “Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.”

Procedura de vot se va desfășura la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății PUBLITRANS 2000 S.A.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Cornel Constantin Ionică îl propune din partea Partidului Social Democrat pe domnul Dan Dumitrescu.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu îi propune din partea Partidului Național Liberal pe domnul Mihai Coteț.

Domnul consilier local Mihai Mihăilescu îi propune din partea USR-PLUS pe domnul Nedelcu Darius-Sebastian.

Procedura de vot se va desfășura la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății SAPLITFLOR GREEN S.A.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Constantin-Cornel Ionică îl propune din partea Partidului Social Democrat pe domnul Robert Tudorache.

Domnul consilier local Mihai Coteț îi propune din partea Partidului Național Liberal pe doamna Ana Stan și domnul Sorin Apostoliceanu.

Procedura de vot se va desfășura la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciul de iluminat public prestat de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în anul 2020. ”

 • - Comisia nr.1 - aviz nefavorabil;

 • - Comisia nr.2 - aviz nefavorabil;

 • - Comisia nr.3 - aviz favorabil;

 • - Comisia nr.4 - aviz negativ;

 • - Comisia nr.5 - aviz nefavorabil.

Domnul consilier local Constantin-Cornel Ionică: Să facem un exercițiu de memorie: iluminatul public este excesiv și cu costuri pe măsură, pentru că nu ne permitem să lipsească becuri sau echipamente. La stadion este un iluminat excesiv. S-au făcut progrese extraordinare. Nu s-au apelat la fonduri importante din bugetul public, costurile fiind foarte mari, ci din cele cu finanțare europeană, pe care le așteptăm. Încă nu au venit, în acest sens fiind în lucru un proiect pe iluminat. Este foarte important și nu văd de ce ați avea motiv să ne oprim cu aprobările.

Domnul președinte de ședință face precizarea că la punctul dezbătut anterior, respectiv nr.31 de pe ordinea de zi, propunerea pentru candidatura domnului Sorin Apostoliceanu a fost înlocuită; astfel, din partea USR-PLUS a fost propus domnul Chivu Virgil-Dumitru.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Avem nevoie de un serviciu de iluminat. Vă rugăm să scoateți la concurs postul de director, având în vedere decesul fostului domn director Constantin Zichil.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este respins cu 10 voturi “pentru” (consilieri PSD: Bănică Iuliu Radu, Costescu Cătălin, Dan Dumitrescu, Constantin-Cornel Ionică, Mariana-Tatiana Preduț, Dragoș-Andrei Șerb, Robert Tudorache, Dumitru Tudosoiu, consilieri PMP: Sorina-Marilena Coman, Dănuț Dinu), 11 “abțineri” (consilieri PNL : Sorin Apostoliceanu, Mihai Coteț, Maria-Cătălina Dumitrașcu, Tiberiu-Gabriel Irimia, Răzvan-Ionuț Șerbănoiu, Ana Stan, consilieri USR-PLUS: Virgil-Dumitru Chivu, Mihai-Ioan Mihăilescu, Barbu Miu, Sebastian-Darius Nedelcu, Florin Plecanciuc) și 2 voturi “împotrivă” (consilieri PNL : Gelu Tofan, Ionuț Gherase).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Semestrul al II-lea (Trimestrul III și Trimestrul IV) al anului 2020.”

 • - Comisia nr.1 - aviz nefavorabil;

 • - Comisia nr.2 - aviz nefavorabil;

 • - Comisia nr.3 - aviz favorabil;

 • - Comisia nr.4 - aviz negativ;

 • - Comisia nr.5 - aviz nefavorabil.

Domnul consilier local Constantin-Cornel Ionică: Văd un lucru foarte bun în activitatea acestui serviciu, ca și la ADP. Nu multe localități își mai permite să îl țină, multe l-au privatizat. Lucrurile sunt clare.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Este un serviciu foarte important. Avem o rugăminte: nu mai puneți în buget sistemul de irigații; inginerii de la SC Salpitflor Green SA pot face acest lucru cu 15.000 lei, (ca pe Calea București) nu cu sute de mii de lei.

Domnul primar Cristian Gentea: Dvs ați fost viceprimar. Acum 2 zile am avut vizita de la reprezentanții Gărzii de Mediu, cu un plan de măsuri: au spus că indicii solicitați la ambele sisteme de irigare (Podul Viilor și Parc Lunca Argeșului) erau măsuri care trebuiau rezolvate până în decembrie 2020. Eu le scosesem pe ambele din buget. S-a făcut licitație pentru Podul Viilor-contract semnat pentru 150.000 lei. Nu am fost de acord cu suma, dar contractul este semnat înainte de a ajunge eu în primărie.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Să facă SC Salptiflor Green SA cu zeci de mii de lei, nu SPEP-ul cu sute de mii de lei.

Domnul primar Cristian Gentea: Parc Lunca Argeșului II avea termen de realizare decembrie 2020.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este respins cu 10 voturi “pentru” (consilieri PSD: Bănică Iuliu Radu, Costescu Cătălin, Dan Dumitrescu, Constantin-Cornel Ionică, Mariana-Tatiana Preduț, Dragoș-Andrei Șerb, Robert Tudorache, Dumitru Tudosoiu, consilieri PMP: Sorina-Marilena Coman, Dănuț Dinu), 13 “abțineri” (consilieri PNL : Sorin Apostoliceanu, Mihai Coteț, Maria-Cătălina Dumitrașcu, Tiberiu-Gabriel Irimia, Ana Stan, Răzvan-Ionuț Șerbănoiu, Gelu Tofan, consilieri USR-PLUS: Virgil-Dumitru Chivu, Ionuț Gherase, Mihai-Ioan Mihăilescu, Barbu Miu, Sebastian-Darius Nedelcu, Florin Plecanciuc).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Raport privind transparența decizională în anul 2020.”

 • - Comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, trimestrul IV - anul 2020.”

 • - Comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Felicit Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești. Au fost în prima linie în lupta împotriva Covid-19. Le mulțumesc!

Domnul consilier local Dănuț Dinu: Sunt foarte mulțumit de activitatea dumnealor! Le urez succes în continuare!

Domnul consilier local Constantin-Cornel Ionică: Este unul dintre cele mai moderne sedii din țară.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Raport referitor la realizarea indicatorilor de performanță privind efectuarea serviciului de transport public local de călători de către SC Publitrans 2000 SA, în trimestrul IV al anului 2020.”

 • - Comisia nr.1 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.2 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.4 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.5 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Mă surprinde votul negativ al comisiei nr.4. Tocmai au discutat luna trecută cu conducerea societății pentru disponibilitatea societății de a veni în întâmpinarea inițiativei primăriei/consilierilor locali în privința decontării abonamentelor școlare. În ședința trecută, domnul primar a spus că va face posibil acest lucru. S-a găsit deschidere, există un raport, un dosar. Avem experiența dosarelor în învățământ. Nu poți să vii și să spui direct “nu”. Tot observ cum se pică niște rapoarte de activitate. Acest lucru mă face cu gândul că asistăm iarăși la un vot strict politic, după părerea mea, cel puțin pentru anumite societăți. Nu vor colegii să dea voturi corecte pe materialele prezentate și voturi favorabile, pentru că s-ar contrazice peste o lună sau două, când vor cere schimbarea directorilor. Sunt de acord cu criterii de performanță, raportări, transparență. Scopul este gradul ridicat de satisfacție. Observ că este al treilea raport cu avize negative. Observ, din păcate, votul eminamente politic. Mulțumesc.

Domnul consilier local Răzvan-Ionuț Șerbănoiu: Am văzut raportul. Mi se pare straniu că în luna octombrie a fost o singură sesizare către diferite disfuncționalități, în luna noiembrie niciuna, iar în luna decembrie una singură. Eu, public, am văzut mai multe. Probabil au un sistem intern de preluare a sesizărilor. Cum se fac aceste sesizări? Astfel încât cetățenii să poată face aceste sesizări. Au un sistem intern? Din ce citesc, SC Publitrans 2000 SA este extraordinar.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Sunt și eu în grupurile de pe Facebook și văd volumul sesizărilor - o tribună de discuții în on-line, dar poate cetățeanul nu a înregistrat sesizarea la societate.

Domnul consilier local Răzvan-Ionuț Șerbănoiu: Vorbim despre trimestrul IV al anului 2020. Domnul Tudosoiu a vorbit despre ianuarie 2021.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Nu le putem separa. Eu găsesc înțelegere pentru abonamentele copiilor și văd deschiderea societății, nu votez raportul din cauza numărului de reclamații raportate? Când e ok directorul? Când rezolvă problemele sau când este pe facebook?

Domnul consilier local Constantin-Cornel Ionică: De ce ne legăm de numărul oamenilor care au reclamat? Trebuie văzută evoluția SC Publitrans 2000 S.A. Raportul este în acord cu ce se întâmplă în țară. Este o flotă de autobuze nouă, achiziționată din anul 2016. Prețul biletului nu s-a mărit din anul 2009. Indicii de performanță sunt foarte buni, directorul s-a implicat. Nimeni nu-i poate reproșa ceva. Lucrurile vor evolua. În curând se va deschide proiectul pentru cele 107 stații, cu achiziționarea autobuzelor nepoluante.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Nu cred că este cea mai nouă flotă. Nu am nimic împotriva domnului director. Domnul director este un profesionist. Suntem puși în fața faptului de a vota niște indicatori de performanță făcuți cine știe cum, de un consiliu de administrație al cărui președinte înjură în fiecare seară la TV anumite partide politice. Să vedem cine va ajunge în AGA acolo și apoi să facă alte criterii de performanță, să fie respectate, să nu ai voie la 50 de accidente/lună. Nu este normal.

Domnul consilier local Dănuț Dinu: Înțeleg chestiunile legate de serviciul de transport. Vorbim de raportul cu indicatori, care pot fi modificați. Pe macheta acceptată de Consiliul de Administrație, s-a prezentat acest raport, care trebuie acceptat sau nu. Cunosc un caz al unei persoane care s-a plâns și au fost imediat luate măsuri de către societate față de un conducător auto care a greșit. Votez favorabil. Felicit pentru reducerea numărului de evenimente rutiere.

Domnul consilier local Mihai-Ionuț Mihăilescu: Nu am găsit indicatori financiari. Nu sunt. Nu mi se pare normal ca managerul să nu fie evaluat financiar.

Domnul Rotaru Emanuel, director SC Publitrans 2000 SA: Indicatorii sunt ai serviciului de transport public local, nu ai managementului. Există indicatori pentru manager și Consiliul de Administrație atașați la contractul de mandat. Indicatorii financiari vor fi prezentați pe site-ul societății și vi se vor pune la dispoziție, mai ales că unii dintre dumneavoastră vor fi în AGA.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este respins cu 10 voturi “pentru” (consilieri PSD: Bănică Iuliu Radu, Costescu Cătălin, Dan Dumitrescu, Constantin-Cornel Ionică, Mariana-Tatiana Preduț, Dragoș-Andrei Șerb, Robert Tudorache, Dumitru Tudosoiu, consilieri PMP: Sorina-Marilena Coman, Dănuț Dinu) și 13 “abțineri” (consilieri PNL: Sorin Apostoliceanu, Mihai Coteț, Maria-Cătălina Dumitrașcu, Tiberiu-Gabriel Irimia, Ana Stan, Răzvan-Ionuț Șerbănoiu, Gelu Tofan, consilieri USR-PLUS: Virgil-Dumitru Chivu, Ionuț Gherase, Mihai-Ioan Mihăilescu, Barbu Miu, Sebastian-Darius Nedelcu, Florin Plecanciuc).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Raport privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță și evaluare de către Societatea SALPITFLOR GREEN S.A. Pitești sem.II 2020.”

 • - Comisia nr.1 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.2 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.4 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.5 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Primar Cristian Gentea: Am văzut avizele și eram convins că nu îl votați, indiferent de ce spuneți. Dacă la SPEP și ADP sunt directori interimari și am înțeles mesajul domnului Apostoliceanu Sorin, votul de la SC Publitrans și Salpitflor nu îl înțeleg. Directorul de la SC Publitrans este un profesionist. La SC Salpitflor, pe cât lucrează și ce salarii au oamenii, iar nu am înțeles votul dumneavoastră; cred că totul se încheie astăzi, cu alegerea membrilor în AGA Conform Legii nr.51, AGA este cea care monitorizează și controlează modul de respectare și nu cred că mai este nevoie de raport; mă sfătuiesc și cu dl secretar general, dar nu cred că mai este nevoie de raport; informarea este suficientă.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Văd la SC Salpitflor Green SA că valoarea încasată diferă de cea facturată. Având în vedere că ei facturează și încasează doar de la primărie, nu are sens.

Domnul consilier local Dănuț Dinu: Mă simt inconfortabil; când se spune că avizul comsiei nr. 1 este nefavorabil. Eu am votat “pentru”. Lumea trebuie să știe. Vreau să se spună clar cine și cum a votat.

Domnul consilier local Sebastian-Darius Nedelcu: Domnul Dinu Dănuț a votat favorabil la toate punctele.

În acest moment, domnul consilier local Dinu Dănuț a părăsit sala de ședință. În sală sunt prezenți acum 22 de consilieri.

Domnul consilier local Ionuț-Răzvan Șerbănoiu: Domnul consilier local Dinu Dănuț vine 5 minute, dă avizele și pleacă.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Nu le-ați luat în discuție și le-ați picat în plen. Domnul consilier local Dinu Dănuț vine la ședința pe comisii, are materialele, pe care le-am primit cu toții cu câteva zile înainte. Le-a citit și dă aviz favorabil. Presupun că dacă nu este de acord cu ceva, va spune. Nu stă la discuții.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi “pentru” (consilieri PSD: Bănică Iuliu Radu, Costescu Cătălin, Dan Dumitrescu, Constantin-Cornel Ionică, Mariana-Tatiana Preduț, Dragoș-Andrei Șerb, Robert Tudorache, Dumitru Tudosoiu, consilieri PMP: Sorina-Marilena Coman) și 13 “abțineri” (consilieri PNL: Sorin Apostoliceanu, Mihai Coteț, Maria-Cătălina Dumitrașcu, Tiberiu-Gabriel Irimia, Ana Stan, Răzvan-Ionuț Șerbănoiu, Gelu Tofan, consilieri USR-PLUS: Virgil-Dumitru Chivu, Ionuț Gherase, Mihai-Ioan Mihăilescu, Barbu Miu, Sebastian-Darius Nedelcu, Florin Plecanciuc).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: „Raport privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță de către directorul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Pitești în semestrul II al anului 2020.”

 • - Comisia nr.1 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.2 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.4 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.5 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au loc dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este respins cu 9 voturi “pentru” (consilieri PSD: Bănică Iuliu Radu, Costescu Cătălin, Dan Dumitrescu, Constantin-Cornel Ionică, Mariana-Tatiana Preduț, Dragoș-Andrei Șerb, Robert Tudorache, Dumitru Tudosoiu, consilieri PMP: Sorina-Marilena Coman) și 13 “abțineri” (consilieri PNL: Sorin Apostoliceanu, Mihai Coteț, Maria-Cătălina Dumitrașcu, Tiberiu-Gabriel Irimia, Ana Stan, Răzvan-Ionuț Șerbănoiu, Gelu Tofan, consilieri USR-PLUS: Virgil-Dumitru Chivu, Ionuț Gherase, Mihai-Ioan Mihăilescu, Barbu Miu, Sebastian-Darius Nedelcu, Florin Plecanciuc).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: „Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Administrației Domeniului Public Pitești pe semestrul II al anului 2020. ”

 • - Comisia nr.1 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.2 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.4 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - Comisia nr.5 - avizează nefavorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au loc dezbateri.

Revine în sală domnul consilier local Dinu Dănuț. În acest moment sunt prezenți 23 de consilieri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este respins cu 10 voturi “pentru” (consilieri PSD: Bănică Iuliu Radu, Costescu Cătălin, Dan Dumitrescu, Constantin-Cornel Ionică, Mariana-Tatiana Preduț, Dragoș-Andrei Șerb, Robert Tudorache, Dumitru Tudosoiu, consilieri PMP: Sorina-Marilena Coman, Dănuț Dinu) și 13 “abțineri” (consilieri PNL: Sorin Apostoliceanu, Mihai Coteț, Maria-Cătălina Dumitrașcu, Tiberiu-Gabriel Irimia, Ana Stan, Răzvan-Ionuț Șerbănoiu, Gelu Tofan, consilieri USR-PLUS: Virgil-Dumitru Chivu, Ionuț Gherase, Mihai-Ioan Mihăilescu, Barbu Miu, Sebastian-Darius Nedelcu, Florin Plecanciuc).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: „Informare cu privire la solicitarea unor înscrisuri de către Cabinet Individual de Avocatură “Răuță Adina Manuela”.

 • - Comisia nr.1 - aviz favorabil

 • - Comisia nr.2 - aviz favorabil

 • - Comisia nr.3 - aviz favorabil

 • - Comisia nr.4 - S-a luat act de informare.

 • - Comisia nr.5 - aviz favorabil.

Domnul consilier local Iuliu-Radu Bănică : Vreau să vă spun că această școală particulară nu are dreptate. A avut închiriat un spațiu într-o școală. Școala nu a mai putut oferi spațiul datorită restricțiilor impuse de pandemie. Doamna avocat a cerut prelungirea închirierii, dar școala a refuzat. Deasemenea, aceasta a solicitat consiliului local copii după contractul de închiriere, în condițiile în care contractul a fost încheiat între dânsa și școala nr.20. Referitor la bunurile sechestrate, i s-a comunicat prin mai multe adrese că le poate ridica. Contractul a ajuns la termen și nu a mai fost prelungit.

Domnul consilier local Cătălin Costescu: A avut ofertă pentru un alt spațiu și a refuzat.

Consilierii locali iau act de informare în forma prezentată de inițiator.

Începe desfășurarea procedurii de vot aferentă proiectelor de hotărâri cu caracter individual, prin vot secret.

Domnul secretar-general Andrei-Cătălin Călugăru: Doresc să fac câteva precizări pentru acele hotărâri al cărui vot este cu caracter individual. Buletinul de vot-procedura, face parte din hotărâre, inclusiv hotărârea supusă votului secret. Dacă o propunere nu este votată, sau nu îndeplinește numărul necesar de voturi de a fi aprobată, aceasta este respinsă și nu poate să mai fie pusă pe ordinea de zi. Dacă un candidat nu obține numărul minim de voturi-12 voturi din 23 (majoritate absolută în cazul alegerii viceprimarilor), sau primii 2 clasați în ordinea voturilor obținute, nu poate face obiectul repunerii pe ordinea de zi a prezentei ședințe. Trebuie menținut caracterul secret al votului - Instituția Prefectului a atacat la nivelul județului hotărârile la care sa expus modalitatea de vot. Regulamentul consiliului local este perfectibil. Se va modifica. Vreau să eliminăm cazurile susceptibile de a putea conduce la acțiuni în instanță. Nu este vorba doar de un viceprimar care intră în funcție, ci de faptul că acesta va semna apoi documente ce vor produce efecte juridice. Fără semne, liniuțe distinctive. Aș vrea să vă propun, cu permisiunea dumneavoastră, dacă sunteți de acord, să folosiți ștampila cu mențiunea “votat”, care este pregătită.

Doamna consilier local Maria-Cătălina Dumitrașcu: Trebuie să votăm. În regulament era prevăzut să barăm cu o linie orizontală pe cei pe care nu-i dorim în funcția de viceprimar. Ar trebui votată această procedură pentru utilizarea ștampilei.

Domnul secretar-general Andrei-Cătălin Călugăru: Nu era prevăzută în mod expres. Este opțiunea dumneavoastră. Noi ne-am pregătit, pentru a preîntâmpina orice situație.

Doamna consilier local Mariana-Tatiana Preduț: Sunt membru în comisia de numărare a voturilor. Vreau să mă asigur că votul va fi secret. Vă cer acordul cu anularea voturilor cu semne distinctive pe ele -pixuri, liniuțe, altceva. Nu vreau discuții că nu ați știut.

Domnul consilier local Dinu Dănuț: Buletinele de vot să fie semnate pe spate de cei 4 membrii ai comisiei.

Domnul consilier local Iuliu-Radu Bănică: Să fie semnate înaintea exercitării votului.

Domnul consilier local Sorin Apostoliceanu: Am o propunere: Să votăm mai întâi viceprimarii și apoi restul buletinelor.

Membrii comisiei de numărare a voturilor semnează buletinele pe spatele acestora.

Doamna consilier local Maria-Cătălina Dumitrașcu: Buletinul de vot conține numele și prenumele celor 4 candidați, rubricile DA/NU în dreptul fiecăruia. Sunt valabile buletinele de vot care au 1/2ștampile pe opțiunea DA, în interiorul căsuței, nu pe numele candidatului. Buletinele 26

de vot cu 3 ștampile pe opțiunea DA se consideră vot anulat. Este de preferat să nu puneți ștampila în căsuța cu nu sau pe numele candidatului. Succes!

Se desfășoară procedura de vot aferentă punctului nr.28- Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea viceprimarilor municipiului Pitești.

Fiecare consilier este strigat și își exercită individual opțiunea de vot în cabina special amenajată în acest sens.____________________________________________________________________

Nume și Prenume

Voturi exprimate

Voturi nule

Voturi „pentru”

Voturi „contra”

Mihai-Ioan Mihăilescu

23

-

12

^-

Ana Stan

23

^-

10

^-

Gelu Tofan

23

-

13

^-

Tudosoiu Dumitru

23

^-

11

^-

Doamna Ana Stan: Felicit câștigătorii! Chiar dacă am pierdut, recunosc și îi felicit! Echipa trebuie să meargă înainte! Imaginea partidului nu trebuie să aibă de suferit, pentru că am considerat și am arătat că trăim într-o democrație reală, unde așteptăm ca bătăliile să fie pe argumente și pe idei, și nu pe concepte politice!

Domnul Gelu Tofan: Mulțumesc pentru vot! Este un vot democratic! Este un început atât pentru mine, cât și pentru partid. PNL reușește să aibă viceprimar liberal piteștean. Voi face echipă cu USR-PLUS și domnul primar Cristian Gentea.

Domnul primar Cristian Gentea: Îi felicit pe cei 2 viceprimari și îi aștept la muncă!

Domnul Mihai-Ioan Mihăilescu: Mulțumesc pentru încredere! Sunt deschis la o colaborare sinceră și loială cu domnul primar! Vreau să facem lucruri bune, proiecte bune pentru cetățeni împreună cu colegul meu Gelu Tofan.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Mulțumesc pentru cele 11 voturi! Păcat că nu au fost minim 12! Votul cetățenilor a decis ca Primar să fie Cristian Gentea și cele mai multe voturi pentru consilierii locali le-au acordat PSD-ului. Ulterior, prin alianță, majoritatea a dat 2 viceprimari de dreapta. Nu este niciun fel de problemă cu 2 viceprimari de dreapta! Mulțumesc!

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 49/10.02.2021.

Se desfășoară procedura de vot aferentă punctului nr.23- Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.382/26.11.2020 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului . local, precum și componența acestora.

Nume și Prenume

Voturi exprimate

Voturi nule

Voturi „pentru”

Voturi „contra”

Cătălin Costescu

23

1

18

4

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 50/10.02.2021.

Se desfășoară procedura de vot aferentă punctului nr.29- Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății SALUBRITATE 2000 S.A. _________’_____________

Nume și Prenume

Voturi exprimate

Voturi nule

Voturi „pentru”

Voturi „contra”

Iuliu-Radu Bănică

23

1

10

^-

Tiberiu-Gabriel Irimia

23

1

15

^-

Răzvan-Ionuț Șerbănoiu

23

1

13

^-

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 51/10.02.2021.

Se desfășoară procedura de vot aferentă punctului nr.30- Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății PUBLITRANS 2000 S.A.

Nume și Prenume

Voturi exprimate

Voturi nule

Voturi „pentru”

Voturi „contra”

Coteț Mihai

23

1

15

^—

Dumitrescu Dan-Mihai

23

1

10

^—

Nedelcu Darius-Sebastian

23

1

12

^—

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 52/10.02.2021.

Se desfășoară procedura de vot aferentă punctului nr.30- Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății SALPITFLOR GREEN S.A.

Nume și Prenume

Voturi exprimate

Voturi nule

Voturi „pentru”

Voturi „contra”

Virgil-Dumitru Chivu

23

1

13

^—

Stan Ana

23

1

9

^—

Robert-Iulian Tudorache

23

1

15

^—

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 53/10.02.2021.

Doamna consilier local Ana Stan: Vă anunț că îmi dau demisia din Consiliul Local al Municipiului Pitești. Vă rog să demarați procedurile.

Domnul președinte de ședință, declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Virgil-Dumitru Chivu

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Alina-Ștefania Mihai 1ex.