Hotărârea nr. 99/2021

HCL aprobare documentatie Sala Polivalenta

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației tehnico economice aferentă obiectivului de investiții „Sală Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr. 35,ju£ Argeș

(zid de sprijin, parcări, utilități, pasarelă pietonală) ” - Zid de sprijin și amenajări exterioare pentru Sala Polivalentă Municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; - Raportul nr. 14496/17 03.2021 al Direcției Tehnice;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952 /2021, nr. 15956/2021, nr. 15958 /2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

- Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr.3873/15.03.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr. 13860/15.03.2021;

Văzând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul dispozițiilor irt. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L (1) Se aprobă Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Sală

Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr. 35,jud. Argeș (zid de sprijin, parcări, utilități, pasarelă pietonalăi)” - Zid de sprijin și amenajări exterioare pentru Sala Polivalentă Municipiul Pitești cu o valoare totală estimată conform Devizului privind cheltuielile necesare realizării investiției de 1.599.065,20 lei, inclusiv TVA, din care 1.374.088,25 lei, inclusiv TVA, reprezintă

C+M.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești arhivează un exemplar al documentației tehnico-economice prevăzută Ia art. 1.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului

Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE'ȘEDINȚĂ, Virgil-DnTTTit^n Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 99 din 25.03.2021