Hotărârea nr. 98/2021

HCL privind completraea anexei 13 la HCL 111-2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.13 la H.C.L. nr.l 11/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A

Consiliul Local al Kjlunicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul Direcției Servicii Publice și Achiziții nr.l0626/25.02.2021;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952 /2021,nr. 15956/2021, nr.l59^8/2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

Văzând prevederile art.129 alin.(6) lit.b), art.354, art.362 alin.(l) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.7i/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.C.L. nr.l 11/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A, cu modificările și completările ultcrioafe;

în temeiul dispoziții or art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Admirfi&tratîy, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :Art.l. Lista bunuriloij de retur - Inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Pitești ce se concesionează serviciilor publice de amenajarea și întreținerea zonelor verzi și de igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan, prevăzută ca anexa nr.13 la ^I.C.L. nr. 111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A., se completează cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l) Bunurile prevăzute la art.l din prezenta hotărâre se introduc în domeniul privat al Municipiului Pitești și se pun la dispoziția operatorului Salpitflor Green S.A. ca bunuri de retur, spre exploatare, pe perioada delegării gestiunii serviciilor publice, conform H.C.L. nr.l 11/29.03.2018.

  • (2) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Munic piului Pitești și în evidența extracontabilă a Societății Salpitflor Green S.A.

  • (3) Inventarul bunurilor domeniului privat al Municipiului Pitești se completează potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

  • (4) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.l5559/30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu influențele ce decurg din aplicarea prezentai hotărâri prin act adițional întocmit de către Direcția Servicii Publice și Achiziții.

Art.3. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Societatea Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

/ I ■. ■■      ’ 1'               \

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-PumitrH ChiVu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 98 din 25.03.2021

Anexa


nr.l la H.C.L. nr


Lista bunurile introduse în domeniul privat al Municipiului Pitești și puse la dispoziția operatorului Salpitflor Green S.A. ca bunuri de retur, spre exploatare, pe perioada delegării gestiunii serviciilor publice, conform H.C.L. nr.111/29.03.2018.

Nr. crt

Denumirea mijlocului fix

Nr. inventar

Codul de clasificație

Anul dobândirii si /sau al darii in folosință

Durata normala de funcționare (luni)

Valoare de inventar ( mii lei )

1.

Automacara- HTC 2522, serie Macara 6987,Serie sașiu

VF630N361MD001188

1 buc__________________________

80036210

2.3.6.2.2.

2021

96

1.309

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.^f .2021

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești

Bunuri mobile

Nr.

Codul de

Denumirea

Elemente de

Anul

Valoare de

_Situațiajtiridică—

-crt—

clasiffcație

bunului

~ identificare

dobândirii si /sau al darii in folosință

inventar

( mii lei )

actuală

2.3.6.2.2.

Automacara-HTC 2522

serie Macara

6987,Serie sașiu VF630N361MD001188

1 buc

2021

1.309

Domeniul privat