Hotărârea nr. 97/2021

HCL privind proiect E SPER

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finhnțării din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Pitești, a contribuției proprii a Școlii Gimnaziale "Ion Pillat" Pitești, în cadrul proiectului ”E-SPER -Stimularea participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia”, SMIS 139770

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 14147/^6.03.2021 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952 /2021, nr. 15956/2021, nr. 15958/2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

  • -Adresa nr. 340/09.03.2021 transmisă de Școala Gimnazială "Ion Pillat" Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr. 12947/10.03.2021;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale a*t. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice Programul „Școală pentru toți”, Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 6 - Educație și competențe;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Valoarea eligibilă a bugetului aprobat pentru Școala Gimnazială "Ion Pillat" Pitești este de 3.470.107,501 lei, din care cofinanțarea reprezintă 69.402,151ei, 2% din valoarea eligibilă a bugetului.

(2) Se aprobă finanțarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Pitești a sumei de 69.402,151ei, reprezentând contribuția proprie a Școlii Gimnaziale "Ion Pillat" Pitești, la costurile eligibile aferente proiectul "E-SPER - Stimularea participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia”, SMIS 139770.

Art. 2. Școala Gimmzială "Ion Pillat" Pitești va folosi, în implementarea proiectului, cu prioritate, mecanismul de prefinanțare și mecanismul cererilor de plată.

Art. 3. Direcția Tehnică, Direcția I conomică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Școala Gimnazială "Ion Pillat" Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul

Genera! al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDțNȚĂ, . V irgil-DttrtTtru CUivîi


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cățălin Călugăru

Pitești,

Nr. 97 din 25.03.2021