Hotărârea nr. 96/2021

HCL privind neexercitare drept preemtiune Casa Tampeanu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTi CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric “Casa Tâmpeanu”, situat în municipiul Pitești, str.Victoriei nr.38, județul Argeș, înscris în cartea funciară nr. 86184-C1-U8

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de ^probare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 14(267/16.03.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.15952 /202Î, nr. 15956/2021, nr.15958 /2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

 • - Procesul verbal nr.52 din 16.03.2021 al colectivului de lucru constituit prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.607/20.04.2018, potrivit H.C.L. nr.54/2018;

 • - Adresa nr.209 din 10.03.2021 a Direcției Județene pentru Cultură Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 13312/11.03.2021;

 • - Adresa formulată de domnii

privind înștiințarea privind intenția de vânzare a imobilului,

înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 12862/09.03.2021 ;

Văzând prevederile art.4 alin.(4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor iștorice, republicată, coroborate cu prevederile art.1737 din

Codul Civil;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completării^ ulterioare,


Artl.(l). Municipiul Pitești nu își exercită dreptul _de> preemțiune la achiziționarea imobilului situat în Pitești, str,Victoriei nr.38, imobil în suprafață de 81,35 mp., apartament fprmat din două camere și dependințe, înscris în cartea funciară nr.86184-Cl-U8, proprietatea domnilor

, imobil care face parte din monumentul istoric cod ACr-II-m-B-13460, denumit “Casa Tâmpeanu”, conform Listei monumentelor istorice aprobată prin OMCC nr.2314/2004 cu modificările ulterioare.

 • (2). Datele de identificare ale imobilului pentru care nu se exercită dreptul de preemțiune sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

 • Art.2. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, Direcției Județene pentru Cultură Argeș cu sediul în Pitești, Piața Vasile Milea. nr.l, jud. Argeș, precum și domnilor

  domiciliat în

  domiciliat în

  domiciliat în

  domiciliată în


jud. Argeș,

jud. Argeș,

, com, Arefu, jud. Argeș și doamnelor

jud. Vâlcea,                                domiciliată în

jud. Argeș,                  domiciliată în

jud. Sijbiu de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-Dumitea. Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugării

Pitești, Nr. 96 din 25.03.2021KJ 1 I \ H. U’\R lAMh\ l

• Hi4

urnim erei inhii


'dresa iVibWMui: Municipiul Pitești

Mr y.kJiitK'i. ur îfi. pfliKT. județul Arci1'.K*1H4<I          ! ți

VIÎESlt

St Sl-ț ' 4 . /         f 1 tlldinJu.ild

S61W< t-L

21 M 2flio

|”  ■  '"■                        TKO^f Jra