Hotărârea nr. 95/2021

HCL privind PUZ tarlaua I DN 7

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plânului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției „Hală depozitare și împrejmuire teren” pe imobilul situat în extravilanul municipiul Pitești, Tarlaua I, D.N. 7 în prelungirea stlr. Depozitelor (zona centură Pitești - Bascov)

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 13394/13.03.2020;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr. 4 raportat la ședința comisiei din 03.03.2021, înregistrat sub nr. 13051/10.03.2021;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr.4 din 10.03.2021, înregistrat sub nr.13155/10.03.2021;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 13179 din 10.03.2021;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/2021, nr. 15956/^021, nr.15958/2021, nr. 15961/2021;

Văzând prevederile art. 136 alin. (3), lit. a) și alin. (8) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 alin.(l) și art.56 alin. (1) și alin.(7) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de ^menajare a teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanță, de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia pentru introducere în intravilan a suprafeței de 4.822 m2 și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției „Hală depozitare și împrejmuire teren” pe imobilul situat în extravilanul municipiului Pitești, Tarlaua I, DN 7 în prelungirea str. Depozitelor (zona centură Pitești - Bascov), deținut de Tudorașcu Carmen Liliaria, înscris în cartea funciară nr. 99250, nr. cadastral 99250, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se însușește raportul nr. 13394/13.03.2020 întocmit ca urmare a îndeplinirii procesului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia pentru introducere în intravilan si reglementare urbanistică în vederea realizării investiției „Hală depozitare și împrejmuire teren” pe imobilul situat în extravilanul municipiului Pitești, Tarlaua I, DN 7 în prelungirea str. Depozitelor (zona centură Pitești - Bascov), parte componentă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1).

  • (3) Perioada de valabilitate a documentației prevăzute la alin. (1) este de cinci ani de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltalre Urbană vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și inițiatorului Planului Urbanistic Zonal,                              ?u domiciliul în

Pitești, jud. Argeș, de cătrd Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEpmE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-Dumitau Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 95 din 25.03.2021